kapıcı apartman görevlisi

Apartman Görevlisi Kapıcı Yasal Hakları – Kıdem Tazminatı

Bina Görevlisinin Yasal Hakları Nelerdir?Bina Görevlisinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kat malikleri, başka şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde kapıcı ve diğer ortak yapı çalışanlarının giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundadır. (Kat Mülkiyeti Kanunu md.20) İş Kanunu ile sair mevzuattan kaynaklanan haklara sahip apartman görevlilerinin ücret ve tazminatlarından kat malikleri eşit olarak […]

Daha fazlasını oku...
ayrımcılık

Ayrımcılık Yasağı ve Eşit Davranma İlkesi

Ayrımcılık ve Ayrımcılık Yasağı Nedir? Ayrımcılık kısaca hukuka uygun olmayan, farklı bir davranış olarak nitelendirilebilir. Hak ve özgürlüklerin gelişimine paralel, ayrımcılık yasağı tüm modern ülkelerin hukuk sistemlerinde yer etmiştir. T.C. Anayasasının “kanun önünde eşitliği” düzenleyen 10. maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde […]

Daha fazlasını oku...
ibraname

İbraname (İbra Sözleşmesi) Nedir?

İbraname nedir? İbraname ne demektir? Sözlük anlamı “aklama belgesi” olan ibranamenin hukuki anlamdaki karşılığı “mevcut bir alacağı ortadan kaldırmaya yönelik bir sözleşme”dir. Başka bir ifadeyle, hak düşürücü bir irade açıklaması ve bu irade açıklamasının kabulü biçiminde gerçekleşen, borcu sona erdiren bir sözleşmedir. 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile yazılı hukukta yer almaya başlamış olan ibraname kavramı, […]

Daha fazlasını oku...

İşçi Hakları Nelerdir? İş Hukuku Uygulamları

İşten Ayrılan, İşten Çıkartılan İşçinin Hakları Nelerdir? Kendi iradesi dışında ya da kendi iradesiyle iş akdi sona erdirilerek işten ayrılan işçiler, kanundan doğan bir takım haklarını yasal yollardan talep edebilirler. İşten çıkarılma nedeni özelinde her durum için netice değişkenlik göstermekle birlikte, genel hatları ile işçinin yasal hakları yazımızda belirtilmektedir. İşten Ayrılan İşçinin Açabileceği Davalar Nelerdir? […]

Daha fazlasını oku...

Zorunlu Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır? 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle hayatımıza giren iş hukukunda zorunlu arabuluculuk, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk uygulaması ile; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda ve ticari uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı […]

Daha fazlasını oku...

Hangi İşçiler Kıdem Tazminatı Alabilir?

KIDEM TAZMİNATINA NASIL HAK KAZANILIR? İşçinin, yasal dayanağını halen yürürlükte olan 1475 Sayılı İş Kanunundan alan kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için öncelikli olarak işyerinde bir tam yılını doldurmuş olması gerekmektedir. Çalışılan her tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler ise oranlama yapılarak işçiye ödenir. Buraya tıklayarak […]

Daha fazlasını oku...

İşveren Ücret Artışı Yapmak Zorunda Mıdır?

İşçinin Ücretine Zam Yapılmazsa Ne Olur? Ücret artışı konusu, günümüzde hizmet türlerinin çeşitlenmesi ve iş hayatının gelişmesi neticesinde sıkça karşılaşılan bir sorun haline gelmiştir. Ücret, bir iş sözleşmesinin en temel iki unsurundan biridir. İşçi için ücret almak, işveren için de işin görülmesi iş sözleşmesinin temelindeki ilişkinin asıl nedenidir. İşverenin iş sözleşmesi ile zam yapmayı taahhüt […]

Daha fazlasını oku...

Yetkili İş Mahkemesi ve İş Hukukunda Yetki Kuralları

İş Yargısında Yetki – Yetkili İş Mahkemesi Yetkili iş mahkemesi: Yetki kavramı, bir davanın hangi yerdeki mahkeme tarafından görüleceğini belirler. Genel yetki kuralı: Hukuk Muhakemeleri Kanunu 6. Maddesine göre genel yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki yer mahkemesidir. İş Hukukunda Yetki Mahkeme İş Mahkemeleri Kanununun yetkiye ilişkin 6. Maddesine göre yetkili iş mahkemesi davalı gerçek […]

Daha fazlasını oku...

İşe İade Davasını Kazanan İşçinin Hakları

İşe iade davasını kazanan işçinin hakları nelerdir? “İşe İade Davası” başlıklı yazımızda belirttiğimiz üzere; işçinin işe iade davasının kabul edilmesi üzerine mahkeme tarafından feshin iptaline ve işçinin işine aynen iadesine karar verilir. Bu noktada sonuçları bakımından iki başlıkta incelemek gerekir. İşçinin yasal sürede başvurusu ardından işe davet edilmesi ve edilmemesi üzerine farklı hukuki neticeler doğacaktır. […]

Daha fazlasını oku...

İşe İade Sonrası Alacaklar Nasıl Hesaplanır?

İşe İade Davası Sonucunda İşçilik Alacakları Nasıl Hesaplanır? İşe iade davasının kabul edilmesi halinde işçinin işyerindeki işine aynen iadesine ve bunun yanında işçi lehine bir takım mali yükümlülüklere hükmedilir. Bu mali yükümlülükler 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ve işçinin kıdemine göre belirlenen 4-8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatıdır. İşe İade Sonrası Boşta […]

Daha fazlasını oku...