Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

tazminat davası avukatı

HAKSIZ EYLEM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARI


Tazminat nedir? Kısaca zarar karşılığı olarak ödenen paradır.

Türk Hukukunda haksız fiil sorumluluğu, Borçlar Kanunu 49. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre;

“Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”

Kanunda belirtildiği üzere zarar veren, verdiği zararı karşılamakla mükelleftir.

Maddi Manevi Tazminatın Nedenleri Nelerdir?

Maddi ve manevi tazminat; haksız bir eylem neticesinde ve kusursuz sorumluluk hallerinde doğabilir. Başlık halinde genel olarak tazminatın nedenleri olarak şunlar sayılabilir:

 • Haksız eylem nedeniyle (hakaret, yaralama, ölüm vb. şahsı varlığına karşı suçlar,
 • Adam çalıştıranların sorumluluğu,
 • İş hukukundan doğan tazminat alacakları,
 • Hayvan idare edenlerin sorumluluğu,
 • Yapı malikinin sorumluluğu,
 • Motorlu araç işletenlerin sorumluluğu,
 • Devletin (idarenin) eylemlerinden doğan sorumluluk,
 • Haksız tutuklama ve koruma tedbirleri nedeniyle sorumluk.

Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Maddi zarar iki türlüdür. İlk zarar türü haksız eylem neticesinde mal varlığında meydana gelen azalmadır. İkinci zarar türü ise yoksun kalınan kardır. Yoksun kalınan kar hesabı doğrudan bir azalma olmamakla birlikte, haksız eylem meydana gelmeseydi kişinin mal varlığında meydana gelebilecek bir çoğalmayı ifade eder. Örnek vermek gerekirse bir trafik kazasında kişinin yaptığı hastane masrafları maddi tazminatı, bu kaza neticesinde çalışamadığı sürece mahrum kalacağı pasif zararı ifade etmektedir.

Türk hukuk sisteminde maddi zararın hesaplanacağı tarih kural olarak zararın doğduğu tarihtir.  Maddi tazminatın doğduğu anın zararın doğduğu tarih olması nedeniyle maddi zararda faiz başlangıç tarihi de zararın doğduğu tarihtir.

Haksız fiillerden doğan zararlarda istenecek faiz yasal faizdir. Ticari işlerle ilgili haksız fiillerde uygulanacak faiz ise ticari temerrüt faizidir.

Maddi tazminatın belirlenmesi için öncelikle maddi zarar belirlenmelidir. Tazminatın miktarı her olayın özelliklerine göre belirlenmelidir. Bu nedenle her olay için geçerli bir maddi tazminat tutarının önceden belirlenmesi mümkün değildir.

Maddi tazminatın belirlenmesinde zarar verenin kusurunun derecesi önemli rol oynar. Eşyaya ilişkin zararda zarar görenin rızası, zarar verenin sorumluluğunu ortadan kaldırır. Ancak vücut bütünlüğüne karşı zararlarda zarar görenin rızası, zararı karşılama sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Zararı doğuran olayda zarar görenin kusuru bulunması halinde ortak kusur oranında tazminattan indirim yapılır, duruma göre zarar veren sorumluluktan da kurtulabilir. Zira hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz. Tarafların ekonomik durumu itibariyle bir dengesizlik oluşması halinde tazminatın bir kısmı hakkaniyet kapsamında indirilebilir.

Eşyaya İlişkin Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Eşyaya ilişkin bir zarar doğması halinde, eşyanın tamamen zarar görmesi nedeniyle oluşan zarar, eşyanın kısmen zarar görmesi nedeniyle oluşan onarım gideri, değer kaybı ya da yoksun kalınan kazanç kaybı talep edilebilir.

Yaralanmada Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Vücut bütünlüğünün ihlali, zarar görenin beden ve ruh bütünlüğünün bozulmasıdır. Borçlar Kanunu 54. Maddesine göre bedensel zararın kapsamına tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar girer.

Tedavi Giderleri: Yargıtay, tedavi giderlerinin resmi kurum tarifeleriyle yani devlet hastanelerinde uygulanan ve SGK tarafından belirlenen tutarlarla sınırlı olamayacağını, imkan yetersizliği nedeniyle özel hastanede görülen hatta yurtdışında görülen tedavilerin bu kapsamda tazmin edilmesi gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Aynı şekilde bakıcı giderleri de tedavi kapsamında sayılmaktadır. Kural olarak maddi zararlar tedavi gören tarafından ispatlanması gerekse de, tedavi giderleri açısından mahkemece iddia olunan tedavi giderlerinin yapıldığı kanısına varılması halinde bu harcama bilirkişi vasıtasıyla hesaplanması gerekmektedir.

Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar: Haksız eylem neticesinde zarar görenin çalışma gücü tamamen ya da kısmen kaybolabilir. Bu durumda zarar veren tarafından söz konusu iş gücü kaybı süresine ve ağırlığına göre tazmin edilmelidir.

Kazanç kaybı: Haksız eylem neticesinde zarar görenin ekonomik geleceği olumsuz etkilenebilir. Zarar görenin geçici ya da sürekli olarak iş göremez derecede yaralanması halinde mesleğinin devamı etkilenebilir. Bu durumda yapılacak hesaplama zarar meydana gelmeseydi elde edeceği kazanç ile zarardan sonra elde edebileceği kazanç arasındaki farka göre yapılır.

Ölüm Nedeniyle Maddi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

B.K. md. 53’e göre ölüm halinde uğranılan zararlar cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplardır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Haksız eylem neticesinde ölüm meydana gelmişse, ölen kişinin destek olduğu kişiler ölenin desteğinden yoksun kalacakları için destek tazminatı talep edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı dayanağı miras hukukuna değil, doğrudan Borçlar Kanunu hükümlerine dayanmaktadır. Hatta destekten yoksun kalma tazminatı talep eden kişinin, ölenin mirasçısı olması gerekmez. Eşin eşe, annenin ve babanın çocuklara, çocuğun anne ve babaya destek olacağı bir karinedir ve bu kişilerin destek tazminatı alma hakkı vardır. Bu ilişkilerin hukuki bir zeminde tanınmış olması zorunlu değildir. Diğer kişiler için ispat yükü talep eden kişiler üzerindedir. Bir yardımın destek olarak kabulü için süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Destek tazminatı hesaplanırken ölenin gelir durumu, destek miktarı ve destek süresi esas  olan giderler mahsup edilir. Ölen kişinin geride eşi ve desteğe muhtaç çocukları kalması halinde, her birinin destek tazminatı belirli bir yüzdesel oran dahilinde hesaplanır.

Manevi Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Manevi tazminat hesabında tarafların kusuru dikkate alınır. Zarar görenin kural olarak tazminata engel olmaz ancak kusurunun çok ağır olması halinde duruma göre tazminata hükmedilmeyebilir. Borçlar Kanunu 56. Maddesine göre manevi tazminat hesaplamasında olayın özellikleri göz önünde tutulur. Manevi tazminat para olarak belirlenir. Manevi tazminat, maddi tazminatta olduğu gibi bölünebilir bir nitelikte değildir. Dolayısı ile tek seferde istenmelidir ve kısmi davaya konu edilmesi mümkün değildir.

Manevi tazminat talebini inceleyen hakim, zarar verenin ve zarar görenin kusur durumları çerçevesinde olayın tüm özelliklerini dikkate alarak uygun bir miktar manevi tazminatı para olarak belirler ve zarar veren tarafından ödenmesine hükmeder. Bu tutar belirlenirken tarafların ekonomik durumu da dikkate alınarak haksız eylem neticesinde duyulan üzüntü ve acıyı kısmen de olsa giderecek bir miktar tayin edilmelidir. Manevi tazminat davasında faize hükmedilebilmesi için dava dilekçesinde faiz talebi de bulunmalıdır. Manevi tazminata işleyecek faiz yasal faizdir. Yerleşik Yargıtay içtihadında manevi tazminat için faiz başlangıcının haksız eylem tarihi olduğu kabul edilmiştir. Zira manevi zarar haksız eylem esnasında oluşmuştur.

Açıklanan nedenlerle, herhangi bir haksız eylem için önceden belirli bir tazminat miktarını tespit etmek oldukça zordur. Zira yapılacak yargılama esnasında birçok etken bir arada değerlendirilerek manevi tazminat belirlenecektir.

Haksız Fiilde Tazminat Zamanaşımı Süresi

Borçlar Kanunu 72. Maddesine göre kural olarak tazminat talebi zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, her halde 10 yıl içinde sona erer. Ancak haksız eylemin bir suç olması ve ceza kanunlarında daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir eylemden doğmuşsa, ceza kanununda öngörülen zamanaşımı süresi uygulanır. Belirtilen ceza zamanaşımı dava zamanaşımıdır. Bu süreler 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Zamanaşımı süresi tespit edilirken, kanunda o suç için düzenlenen cezanın üst sınırı dikkate alınmalıdır.

Maddi ve Manevi Tazminat Davasını Kimler Açabilir?

Zarara uğrayan kişi, zararın nedeni ne olursa olsun tazminat davası açabilir. İş kazası geçiren işçi, boşanma davasında eşler, haksız tutuklamaya maruz kalan kişi, hakarete uğrayan kişi, trafik kazasında yaralanan kişi ve benzeri haksız eyleme maruz kalan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Zarar gören hayatını kaybetmiş ise, ölenin destekte bulunduğu yakınları (mirasçıları ve diğer kişiler) zarar verene karşı destekten yoksun kalma ve manevi tazminat davası açabilirler.

Tazminat Davası Nasıl Açılır? Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası, konusuna göre tespit edilecek yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Trafik kazası nedeniyle tazminat davası, iş kazası nedeniyle tazminat davası, yanlış tedavi, doktor ya da hastane hatası nedeniyle tazminat davası, boşanma nedeniyle tazminat davası, iş akdinin haksız feshedilmesi nedeniyle tazminat davası, haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası uzman bir hukukçu tarafından yürütülmelidir. Aksi halde tazminatın alacaklısı hak kaybına uğrayabilir.

Tazminatın talep edildiği davalar için belirli bir süre öngörmek çok mümkün değildir. Olayın özellikleri, kusur incelemesi, tanıkların dinlenmesi ve sair delillerin toplanması gibi nedenlerle yargılamanın süresi uzayabilir. Tazminatla ilgili  davaların yetkili ve görevli mahkemelerde açılması, olaya uygun dilekçenin hazırlanması ve delillerin belirlenmesi hukuki uzmanlık gerektirdiği için bu konuda uzman bir hukukçu ile süreci yürütmek tazminat isteyenin yararına olacaktır.

Tazminat Nasıl Hesaplanır?

Tazminatın miktarı, olayın özelliklerine, kusur durumuna, doğan zarara, zararın ve kastın yoğunluğu ile tarafların sosyal ekonomik durumuna göre belirlenecektir. Paranın miktarı, maddi olgulara göre belirlenen bir tutar olacaktır. Manevi tazminatın miktarı ise yukarıda sayılan durumlarla birlikte hakimin olayın özelliklerine göre takdir hakkını da kullanarak belirleyeceği bir tutar olacaktır.


Avukat Burak Eğri

“Maddi ve Manevi Tazminat Davaları” için 29 yorum

 1. kardeşim 2007 yılda iş kazası geçirdi bu kaza ölümle sonuçlandı karşı tarafa dava açtık mahkeme verdik karşı taraf davayı kaybetti mahkeme sonucu yargıtay bizim lehimize tazminat ödemeyi onayladı dava 10 yılsonra yargıtay tarafından bize karşı tarafa tekrardan her 5 firma için bizim davalı tarafa 51binlira ödenmesine karar verdi bizim bu vermiş olduğu yargıtay kararını nasıl düzetebiliriz bunu öğrenmek istiyorum yargıtayın 10 yıl önce vermiş olduğu kararı 10 yıl sonra nasıl bozup davalı tarafa haklı buldu böyle bir karar aldı bunu öğrenmek istiyorum bunun aydınlatılması için bilgi bekliyorum

  1. Merhaba,
   Davayı takip eden avukatınız ile bu durumu değerlendirmeniz, avukatınız yoksa konu hakkında bir avukattan profesyonel yardım almanızı tavsiye ederim. Zira dosyanızın mevcut durumu itibariyle belgeleri detaylıca incelemeden herhangi bir görüş bildirmek mümkün değildir.

 2. merhaba bursa yazaki fabrikasında çalışan 160 kişi taşeron var biz özdenizcilik adında bir firmaya bağlıydık ancak tüm haklarımızı yazaki ödüyor ve düzenliyor özdenizcilik firması ile sözleşmenin bittiğini ve başka bir firmaya haklarımız ile geçeceğimiz söylendi. Ancak 170 i arayarak bana ve 160 kişiyede devir değil istifa kodu girildiğini öğrendik 15 senelik çalışanım tazminatımızı yakmaya çalışan yazakiye dava açsam kazanma şansım var mı hiç bir şeye imza atmadım dava nekadar sürer

 3. 22 yaşındaki oğlum 28 Mayıs 2018 tarihinde 4 kişi tarafından önce darp edilip sonra pompalı tüfekle sağ bacak diz altından vuruldu
  5 haziran 2018 tarihinde sağ bacak diz altından ampute edildi (sağ bacak diz altından bacağı kesildi) 25 Aralık 2018 de ilk mahkemenin var. Mahkeme sonuçlandıktan sonra karşı taraflara maddi manevi tazminat davası accaz fakat karşı taraftaki 4 kişinin kendi üzerine kayıtlı maddi durumları yok (para maaş ev araba arsa arazi vs yok) anne baba üzerine mal varlıkları var fakat 4 ise 18 yaş üstü
  Benim sorum ben bu 4 kişiden maddi manevi tazminat alabilir miyim yada tazminat yerine kesilcek olan hapis cezası üzerine odeyemiyecekleri tazminat tutarı kadar hapis cezası alirlarilmi. Cevabınız için şimdiden çok tessekkurler

 4. Merhaba. Polis memuru olarak çalışırken fetöcü biri sohbette gördüm demiş ve bu sebeple gözaltına alındım, 3 gün sonra sadece yurt dışı yasagı ile serbst kaldım. Tabiki tedbir olarak açığa alındım. Bu iftira sebebiyle cok yıprandım ve kanser oldum. Elimde her türlü rapor belge var. Ameliyat olup iç organlarımdan biri alındı. Hakkımda sgk malül kararı verdi ve sınıf değişlkliğine zorlandım. Şimdi ise takipsizlik kararı geldi. Hala acıktayım. Parasızlık, stres, hastalık, malüliyet vb.. Telefonum hala gelmedi ve milletten aldığım borçlar. Manevi tazminat açacagım. Ne kadar acmalıyım ? Teşekkürler. ( gözaltı olmadan 3 gün önce checkup var tertemiz sağlıklıyım. 1 sene sonra ise kanserli ve organ kayıplıyım raporlar var )

  1. Merhaba, manevi tazminat isminden de anlaşılacağı üzere meydana gelen olayların sizin manevi dünyanızda yarattığı olumsuz etkinin karşılığıdır. Bu nedenle eylemin ağırlığına göre sizin takdiriniz önemlidir. Yargılama sırasında olayların ağırlığına, tarafların kusuruna ve ekonomik durumlarına göre uygun bir miktar takdir edilecektir.

 5. Selamun aleyküm hayırlı sabahlar. iPhone 6s marka cihaz almıştım muhtelif arızasından dolayı 2yıl garanti süresi bitmesine yaklaşık 1,5/2 ay kala yetkili servise müracaat ettim bulunduğum şehirde tamir yapamayıp İstanbul merkeze gönderdi cihazı 25gün sonra cıhaz yetkisiz firma tarafından daha önce açılmış bu sebepten tamir yapmayıp iade ettiler , başka bir servise götürdüğümde bataryanın tamamının bitmiş olduğu ve garanti kapsamına girmiyor ücret mukabilinde değişebileceğini bildirdi bende kabul etmeyip her iki servis raporuyla birlikte tüketici hakem heyetine başvurdum bilirkişi incelemesi sonrasında verilen kararda fatura tutarı ücreti alma talebim kabul edildiği bana beyan edildi. Fakat tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu karara itiraz da bulunmuş tüketici mahkemeye dilekçe yazıp gönderdim dün duruşma oldu sadece hakim bey in karşısında ben vardım diğer muhatap ve avukatlar yoktu 4.ay a tekrar duruşma kararı verildi. Be durumlar benim canımı sıktı ücret mukabili aldığım cihaz 2yıl olmadan kusurları daha çoğalmaya başladı mağduriyetimin giderilmesi yerine aksine beni tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelere müracaat etmek mecburiyetinde kalarak vaktimden feragat ettim, cihaz bende ama bişey olur cihaz benden İstenir diye emanet gibi kullanıyorum bundan dolayı bütçemi zorlayıp tekrar cıhaz aldım bi durum beni maddi manevi sıkıntıya sokmuştur.Karşı tarafın itiraz dilekçesindeki ibarede cihaz 2yıl garanti süreci sonrası yetkili servise müracaat ettiğim , kullana kaynaklı hata oluşu ve daha önce yetkisizler tarafından cihazın açıldığı iddialı tutarsız ibareler mevcuttu şuan 4.ayda yapılacak olan duruşmayı bekliyorum. Mahkemenin sonuçlanıp ücretin elime geçmesi ilk müracaat ettiğim tarih ile arasındaki zaman dilimi takribi 1 yılı geçik olacağını düşünüyorum. O zaman ki ücretin bu zamanki ücretle değeri kaybettiğine, ücretini vermiş olduğum cihazın sağlıklı kullanamayışımdan maduriyetimin olduğuna ve itirazında şahsıma itham edilen iftiranın (garanti zamanı içinde müracaat etmediği sözleri) bu durum beni üzmüştür. Sizden ricam süreci hızlandırmak için ne yapabilirim ?maduriyetimin giderilmesi adına Ayrı olarak bu durumu beyan eden dilekçe ile dava açabilirmiyim? Yardımcı olursanız sevinirim .

  1. Merhaba, süreci uzatmak için bulunduğunuz yerde çalışan bir avukattan yardım alarak doğru adımlar atmanızı tavsiye ederim. Şahsen yapacağınız hatalı işlemlerde süreleri uzatabileceğiniz gibi hak kaybına da uğrayabilirsiniz.

 6. Merhaba ben 3 ay once bi yayaya carptim.yaya gecidi olmayan biyerdi.yasli bi bayandi.kadin ufak tefek yaralarla atlatti kazayi.karakolda tutanakta beni hakli buldular bu nedenle sigorta hastane masraflarini karsilamadi.ozur diledim ziyarete gittim cok ilgilendim maddi bi destek istemediler.bisey olursa arayin dedim.daha sonrasinda kadinin kizi pesimi birakmadi.bana karakola gidip ifademi degistirmemi hatali oldugumu solememi istedi.gittim polise anlattim degistirme sakin ifadeni her turlu sen haklisin bisy talep edemez dedi.benden para talep etti annemin hastane masrafi cikti karsila dedi yoksa dava acarim dedi.500 tl yolladim hesaba.sonra arkasi kesilmedi surekli bi masraf bahane etti aradan 2 ay gecmis olayin hala hastane bahanesi ile benden para iatedi bende esimden bosandim maddiyat kotu zaten.veremem dedim.ozaman mahkemede gorusuruz dedu. simdi bana tazminat davasi acti .guya esnaflarla tek tek konusmus benim suclu oldugumu soylemis esnaflar sahitlik yapacaklarmis.bu durumda ben kaybedersem ne kadar tazminat talep edebilir maksimum acaba.

  1. Merhaba,
   Davada tespit edilecek tazminat tutarı olayın özelliklerine ve zarar miktarına göre belirlenecektir. Bu nedenle talep edilecek tazminatı belirlemek şu an için mümkün değildir. Dava açıldığı zaman kendinizi bir avukat ile temsil ettirmenizi tavsiye ederim.

 7. Merhaba bir hafta önce benzinlikte çalışan arabamı yıkarken camımda ki bir pisliği kazımak için yanlış bir alet kullanmış kazımaya çalışmış ve Camım berbat olmuş nasıl bir yol izlemem gerekir çalışana mı dava açacağım zararım için işverene mi ?

 8. merhaba aydınlatıcı bilgiler için tşk ederim.
  benim sorum ve sorunum.
  adi ortaklık adı altında kurumda ihale aldık.kurum özelleştirmeden dolayı iş fesh edildi.
  bünyemizde çalışan mühendisler idare tarafından verilen malzeme kayıtlarını tutmamışlar.
  idare malzeme kayıtlarını mühendilser tutmadığı için firmama ait olan teminat mektublarımı vermiyor.
  bu noktaya açacağımız davanın türü ismi ne olmalı.
  maddi ve manevi tazminat daavası açabilrmiyiz bünyemizde çalışan mühendisler hakkında.
  teminat mektublarının sürekli komisyon ödemekteyiz bankaya.

  1. Merhaba, konunuzun detaylıca incelenmesi gerektiği için bir avukattan profesyonel yardım almalısınız. Zira yalnızca davanın türünden yola çıkarak sorunu çözebileceğinizi düşünmüyorum.

 9. Merhaba, 2 yıl önce darp edildim. İlk saldırıyı karşı tarafın yaptığı kabul edildi. El parmağımda his kaybı oluştu. Mahkemeye dilekçeli başvuruma rağmen adli tıbba sevk edilmedim, his kaybına değinilmedi. Karşı taraf kasten adam yaralama suçuyla yargılanıp, tüm iyi haller uygulanıp, indirimlerle 5 yıl ertelemeli 9 ay hapis çıktı. Avkt masraflarımı karşıladı. Evet karara itiraz ettim. Mesleğim sekreterlik, elimde his kaybı var. Sizce İtirazım kabul olur mu? Bu arada hapis cezasını da 11 ay olması gerekirken yanlış hessplamışlar. Sizce bu dava ne olur? İtirazım kabul olur mu?

 10. Merhaba 28.12 2014 tarihinde kapalı otoparkta bir trafik kazası yaşadım olayda karşı tarafın ifadesinde ana yöne çıkmak isterken çarptım ifadesi var buna rağmen tramer de 100% kusur bana verildi daha sonra öğrendiğim sbm tramer kayıtlarında.kaza dosyasına atanan tarafsız eksper ehliyetler dahil hiçbir fotoğrafı tramere iletmemiş ayrıca dosyada beni karşı aracı kullanıyormuşum gibi karşıyıda benim aracı kıllanıyormuş gibi göstermiş ayrıca ehliyetimi a2,b iken sadece a2 yetersiz ehliyet göstermiş. Tramerde doğal olarak kusuru bana vermiş. Ticaret mahkemesinde dava görüldü ve karar %75 karşı taraf %25 ben şeklinde değişti. Şimdi ben 3 yıldır vu kazanın stresi masraflarım ailemin huzuru vs. İçin bı karar kesinleştiğinde maddi manevi tazminat davası açmak istiyorum sizce bunu tramer e mi yoksa tarafsiz sigorta eksperine mi acmalıyım.

 11. Merhabalar yakın zaman içerisinde yanlış anlaşılma yüzünden şahsıma ve aileme küfür edildi sonrasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve birden fazla kişiyle karşı taraf beni darp etti kendimi koruma amaçlı kavgayı başlatan bendim ve sonrasında gelip bana saldıranlar oldu ve kendimi savunma amaçlı bıçak çıkardım ama bıçağı kullanmadım elimden düştü sonrasında aldığım darbeler ile bilincimi kaybettim ve kendime geldiğimde hastanedeydim, başta korktuğum için şikayetçi olmadım ama sonradan cezasız kalmalarını istemediğim için karakola gidip şikayetçi oldum karşı taraf benim tek başıma olmadığımı söylemiş ve olay yerine tek başıma gittim ve daha sonradan beni görüp yanıma gelenler olmuş aralarında tartışma çıkmış mahkemede yalancı çıkmaktan korkuyorum ceza alır mıyım diye düşünmekten şikayetimi geri çekmeyi düşünüyorum sizce ne yapmalıyım

 12. Merhaba Burak bey oturduğum sitede bir bayan sürekli olarak hakkımda asılsız konuşmalar yapmakta olup iftiralarda bulunuyor özel hayatıma müdahale edip evime kimlerin gelip gittiğini biliyormuş gibi konuşuyor ben bu kişiye maddi manevi tazminat davası açsam sonuç elde edermiyim birde barodan avukat talep edebilirmiyim teşekkür ederim

  1. Merhaba ben 2017 tarihinde eskisehire gitmistim arkadasimla gezmeye ve orda arkadasimin arkadadlari olan 2 kizla tanistim sadece sohbet ettik biz istanbula donduk ve aradan 1 yil gectikten sonra iftira attilar cinsel tacize yonelik ve ellerinde hic bir kanit delil yok ben 7 ay cezaevinde yattim sonundada beraatimi aldim tazminat davasi acsam hakli cikarmiyim simdiden tesekkurler

 13. benim sorum şu,idare tarafından özel şirkete ulaşan bilgi doğrultusunda tüm haklarım ödenerek işten atılıp 31 ay işssiz kaldım. işsiz kaldıktan 3 ay sonra hakkımda adli soruşturma başlamış ve bu soruşturma lehimde sonuçlanmıştır.işe iade davasını da kazandım fakat çalışamadığım süreler için maddi manevi dava açabilir miyim.kimi hasım göstermem gerekli,çalıştığım şirkete açsam alamadığım maaşları alabilir miyim.saygılarımla.

 14. Merhaba ben bir fabrikada makina operatör olarak 2 buçuk yıldır çalışıyorum iş yer maaşları mızı sürekli 18 19 gün geç ödüyor iş verenin 20 geç ödeme hakkı varmış bunu sonuna kadar kullanıyor bunu sürekli yaptığı için dava açsam tazminat alma hakkım varmı bide davayı kazansanda patronlar tazminatı vermez diyorlar öğle Bi hakkı varmı maaşımı İn hepsini bankaya yaptırmıyor kalanını elden veriyor. Şimdiden teşekkür ederim

  1. Merhaba,
   Kanunda yer alan 20 gün ifadesi, işçinin hemen iş akdini feshetmesini önleyerek iyi niyetli işvereni korumak için getirilmiş bir düzenlemedir. işverenin sürekli geç ödeme yapması iyiniyet ve dürüstlük kuralları iş sözleşmesi aykırılık teşkil eder. Mahkemenin hükmedeceği tazminatı ödemeyen işverene karşı cebri icra ile tahsil yoluna gidebilirsiniz.

 15. Merhaba.Bir banka genel müdürlüğünün ve alacak takibini yapan hukuk bürosunun yapmış oldukları hata ve ihmal sebebiyle dolaylı yoldan bireysel iflasa sürükledim.Şöyleki kısmî ödemeler yaptığım icra dosyası bilgim dışında mayis ayında haricen tahsil şeklinde kapanmış.banka dört ay sonra bu dosyayı varlık şirketine temlik etmiş,ben tüm bu olanlardan habersiz beş ay sonra avukata ödeme yaptım.Mağduriyetin giderilmesi adına nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. Merhaba, yersiz olarak ödediğiniz bir tutar söz konusu ise sebepsiz zenginleşme ya da istirdat hükümlerine dayanarak ödediğiniz tutarları talep etmek için bir şansınız olabilir.

 16. Merhaba. Babam 69 yaşında bir özel okulda öğretmenlik yapıyordu. 3 ay boyunca maaşını ödemediler. Borçları vardı. Kalbi dayanmadı vefat etti. Vefat edeli 1 ay oldu hala parasını ödemek istemiyorlar. Ölümüne sebebiyet vermekten dolayı maddi ve manevi tazminat açabilir miyim? Teşekkürler

  1. Merhaba, ancak babanızın vefatı ile işyeriyle arasındaki ilişki arasında bir nedensellik bağını ispat etmeniz halinde bir tazminat alabilmeniz gündeme gelebilir. Babanızın ödenmemiş olan maaşı ve diğer işçilik haklarıyla ilgili yasal mirasçıları olarak takibe geçebilirsiniz.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.