Haksız Tahliye Nedeniyle Kiracının Tazminat Hakkı

ortaklığın giderilmesi yetkili mahkeme

TAHLİYE EDİLEN KİRACININ TAZMİNAT HAKKI

YENİDEN KİRALAMA YASAĞI

Uygulamada ev sahibinin (kiraya verenin) kiracıyı haksız tahliye etmesi nedeniyle kiracının tazminat davası açma hakkı olarak bilinen “yeniden kiralama yasağı” Borçlar Kanunu 355. maddesinde düzenlenmiştir.

TBK md.355;

“Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz.

Yeniden inşa ve imar amacıyla boşaltılması sağlanan taşınmazlar, eski hâli ile, haklı sebep olmaksızın üç yıl geçmedikçe başkasına kiralanamaz. Eski kiracının, yeniden inşa ve imarı gerçekleştirilen taşınmazları, yeni durumu ve yeni kira bedeli ile kiralama konusunda öncelik hakkı vardır. Bu hakkın, kiraya verenin yapacağı yazılı bildirimi izleyen bir ay içinde kullanılması gerekir; bu öncelik hakkı sona erdirilmedikçe, taşınmaz üç yıl geçmeden başkasına kiralanamaz.

Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür.”

Şeklindeki kanuni düzenleme ile, 350. madde kapsamında tahliye edilen taşınmazın 3 yıl boyunca taşınmazı tahliye eden kiracıdan başkasına kiralama yasağına tabi olduğu, bu yasağa aykırılık halinde kiracının en az bir yılık kira bedeli tutarında tazminat talep edebileceği düzenlenmiştir.

Borçlar Kanunu 350. maddesi, belli şartların mevcudiyeti ve gerçek bir gereksinim, zorunluluk hali doğması durumlarında kiracının kiralanandan tahliyesine imkan veren istisna bir düzenlemedir. Zira Türk hukuk sisteminde kanundan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren kiracının istisnai hükümler haricinde tahliye edilme imkanı bulunmamaktadır. BK 350. maddesi ile, kanun koyucu tarafından bu defa kiracı değil kiraya verenin gereksinimlerini önceleyen düzenlemelere yer verilerek sözleşmenin sona erdirilmesi ve kiralananın tahliyesi imkanı getirilmiştir.

Yeniden kiralama yasağı nedir?

BK 350. maddesi kapsamında kiralananın tahliye edilmesi halinde, kanun tarafından 3 yıl boyunca taşınmazın başka bir kişiye kiralanamayacağı, bu yasağa aykırı hareket edilmesi halinde kiraya verenin eski kiracıya karşı tazminat ödeme yükümlülüğü doğacağı düzenlenmiştir.

Aynı şekilde, Borçlar Kanunu 351. Maddesinde düzenlenen “yeni malikin gereksinimi” nedenine dayalı tahliye halinde de bu tazminattan sorumluğun olduğu kanaatindeyiz. Zira 355. madde ile korunan hukuki yarar, göstermelik tahliye nedenleriyle kiracının muhtemel zararlarının tazmin edilmesi, hatta zarar doğmasının engellenmesidir.

Evden çıkarılan kiracı tazminat alabilir mi?

Yasal düzenlemeye göre; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı nedeniyle tahliye etmesi; yeniden inşa ve imar amacıyla tahliye etmesi halinde üç yıl boyunca yeniden kiralama yasağı söz konusudur. Kiralananın yeniden inşa ve imarı neticesinde, eski kiracının belirli şartlar dahilinde öncelik hakkı bulunmaktadır. Kiraya veren öncelikle eski kiracısına kiralananın yeni durumu ve kira bedelini bildirmeli, yasal sürenin dolması akabinde tazminat yükümlüğünü sona erdirerek yeni kiracıya kiralamalıdır.

Haksız olarak tahliye edilen kiracı ne kadar tazminat alabilir?

Tazminata esas alınması gereken kira bedeli, kiralananı tahliye eden kiracının ödediği kira bedeli üzerinden hesaplanır. Kanunda yeniden kiralama yasağına aykırılık durumunda talep edilebilecek olan tazminat için bir yıllık alt sınır belirlenmiş olup bu konuda bir üst sınır belirtilmemiştir. Kiralananın erken tahliyesi ve yeniden kiralama yasağının ihlalinin tespiti halinde, bir yıllık kira tutarından daha fazla zararı olan eski kiracının bu zararlarını ispat etmesi koşuluyla daha yüksek tutarda bir tazminat talep etmesi de mümkündür.

Kanunda öngörülen sürelerin geçmesi, kiraya veren açısından yeniden kiraya vermenin haklı nedene dayanması hallerinde bu tazminat sorumluluğu ortadan kalkabilir


Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2015/7078 E., 2016/2653 K.:

Dava, TBK’nun 355. maddesi gereği maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacı ile eski malik arasında 22.05.2001 tarihli ve iki yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu, davalı yeni malikin taşınmazı 30.09.2010 tarihinde satın aldığını ve süresinde ihtar çekip tahliye davası açtığını, mahkemece 03.04.2012 tarihinde tahliye kararı verildiğini, davalının kararı 16.4.2012 de icraya koyduğunu, 30.07.2012 günü tahliye için mecura gidildiğini ve davacının anahtarı 06.08.2012’de icra müdürlüğüne teslim ettiğini, tahliye kararının da onanarak kesinleştiğini, davalı yeni malikin kiralananı yandaki dükkanla birleştirip pimapen dükkanı açmak için tahliye davası açtığını ancak dükkan açmayıp 01.03.2014 tarihinde mecuru başkasına kiraladığını, davalının kendisine yazılı bir ihtarı da bulunmadığını, 25.08.2010 tarihinde komşu işyerinde patlama olduğunu o dönemde de kiraları yeni malike ödediğini ve kiralanandaki hasar yüzünden masraf yaptığını, 02.08.2012 tarihinde başka bir dükkanı aylık 750 TL bedelle kiraladığını, nakliye ve komisyon ücreti ödediğini, iş ve gelir kaybı olduğunu, yeni dükkana da tadilat yaptığını, son ödediği kiranın 520 TL olup, TBK 355 gereği bir yıllık kiradan az olmamak üzere fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere 6.240 TL maddi tazminat ile müşteri ve itibar kaybettiğinden 20.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini istemiştir. Davalı, kiralananla yandaki dükkan arasındaki duvarın kaldırılması halinde binanın yıkılacağından işyeri olarak kiralananı kullanamadığını ve davacıya teklifte bulunduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davalının dükkanda yapacağı işe uygun olarak orta duvarı kaldırmasının binada yıkılma riski oluşturması nedeni ile orta duvarı kaldıramadığından ihtiyacı olan işte kullanamadığı ve tanık beyanlarından da anlaşıldığı üzere davalıya yeniden dükkanı kiralaması için teklifte bulunduğu ancak buna rağmen davalının dükkanı kiralamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-TBK’nun 355. maddesinde ”Kiraya veren, gereksinim amacıyla kiralananın boşaltılmasını sağladığında, haklı sebep olmaksızın, kiralananı üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiralayamaz. Kiraya veren, bu hükümlere aykırı davrandığı takdirde, eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemekle yükümlüdür ” düzenlemesi bulunmaktadır. Yasa maddesinde bahsedilen haklı sebep, kiracının kiralanandan tahliyesi sağlandıktan sonra üç yıl süreyle kiralananı başkalarına kiraya verme yasağının bir istisnasıdır. Mahkemenin haklı sebep olarak kabul ettiği kiralananın orta duvarı kaldırılamadığından ihtiyaçta kullanılamaması olgusu kiralayandan kaynaklanan bir sebep olup, kiracının kiralananı yeniden kiralamasına engel teşkil etmez. Kiracıdan kaynaklanan bir sebeple kiracının tekrar kiralamasının olanaksız hale gelmesi veya taşınmazın mücbir sebep sonucu kullanılamayacak derecede zarar görmesi durumunda T.B.K.nın 355. maddesinin kasteddiği anlamda bir haklı sebep bulunduğu kabul edilmelidir. Davalı kiralananı yeniden kiralamadan önce davacıya T.B.K.nın 355/2. maddesi hükmüne göre yazılı bildirim ile kiralama konusunda öncelik tanımadığından eski kiracısına son kira yılında ödenmiş olan bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminata hükmetmek gerekirken yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.”

Avukat Burak Eğri

“Haksız Tahliye Nedeniyle Kiracının Tazminat Hakkı” için 13 yorum

 1. Merhabalar. Dubleks dairemin bir katını kendim kullanacağım için kiracıyı çıkarmak zorunda kaldım. Daire çift girişli olduğu için arayı kapatıp alt katı kiraya vermeyi düşünüyorum. Çünkü ihtiyacıma üst kat yetecek. Bu durumda bir sakınca var mı. Eski kiracının taxminat hakkı doğar mı

 2. Sn Meslektaşım müvekkil , yeni malikin ihtiyacı içi noterden çekilen tahlye ihtarnamesi sonucu evi terketmek zorunda kalmıştır. Ayrıca terk için mesajlarla ve telefonla zorlama yapılmıştır. Ancak yeni malik gerekçe dışında evi bir başkasına daha yüksek bir bedelle kiraya vermiştir. yeni malik mahkemede tahliye davası açmamış mahkemece tahliye kararı mevcut değil. Bu durumda noter ihtarnamei ve mesajlar delil olarak tazminat davası açabilirmiyiz. Bemi tereddütüm Mahkemece bir tahliye kararı olmadığı için davamız usul açısından reddedilebilirmi? bilgi verirseniz sevinirim .Selam ve saygılar.

   1. Mahkeme kararı olmadan ihtar üzerine tahliyesinin ardından açılan tazminat davaları. Red edilmektedir örnek kararlar var

 3. Ev sahibi, kendisi kullanacağını noter ihtarnamesi ile
  Beyan ettiğinden, sözleşme sonunda tahliye ettim . Fakat evi boş tutuyor.
  1- Ne kadar boş tutabilir
  2- Boş tutması, haksız ve kötü niyet olmaz mı
  3-Bedelsiz verdiği beyanı ile kullanıma verebilir mi
  Teşekkürler..

  1. Merhaba, dort yillik kiraciyim, ev sahibi gereksinim nedeniyle kontrat bitiminden iki ay once tahliye istiyor, bu durumda bana kontrat bitimine kadar sureye isabet eden kira tutarini tarafima odemesi gerekir mi, tesekkur ederim.

  2. Ev sahibi, kendisi kullanacağını noter ihtarnamesi ile
   Beyan ettiğinden, sözleşme sonunda tahliye ettim . Fakat evi boş tutuyor.
   1- Ne kadar boş tutabilir
   2- Boş tutması, haksız ve kötü niyet olmaz mı
   3-Bedelsiz verdiği beyanı ile kullanıma verebilir mi
   Teşekkürler..

 4. Mrblar
  2016 kasım ayında tapu kayıtlarında ayşe adına kayitli olan daireyi kizi fatma dan sözleşme yaparak kiraladım. Ödemeyi abisi olan Mehmet e göndermemi istedi. Yaklaşık 5 buçuk yıl kaldığım dairenin kirasını her ay düzenli olarak Mehmet adına kayıtlı banka hesabına gönderdim. 2021 yılı aralık ayında mehmet babasının o eve taşınacağını bildirerek evden çıkmamı söyledi. O nedenle 2022 nisan ayında evden ayrıldım. Daha sonra ise o daireyi başka bir 4 kiralamıştır. Bu durumda ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olabilir misiniz?

 5. Yurtdışındaki ev sahibim emlakçı aracılığı ile kendisi oturacağıni beyan ederek tahliyemi istedi. Bende 3-4 ay gibi bir sürede evi tahliye ettim. Çocuklarımın eğitimi için ayirdigim para ve akrabalarından aldığım borçlarla düşük fiyatlı bir ev alıp kendi evime taşındım bu süreçte ciddi bir mali sıkıntılar yaşadım eşim ev hanimiydi ,calismak zorunda kaldı. Ben ek iş yapmak zorunda kaldim. Tahliye ettiğim evin yüksek fiyatla kiraya verildiğini öğrendim. Bu süreçte Bana hiç kirada fiyat artışı bile teklif edilmedi, Tazminat hakkım varmıdır. Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler

 6. 2020 yılında Ankara yenimahalle ilçesinde 750 tl ye bir konut kiraladim 1. Yilda 830 tl de anlastik.2. Yılımı doldurduktan sonra tüfe ye göre %25 olan zammı değil %50 ye varan bir zam yaptim 1200 tl yatırdım buna rağmen ev sahibi kapıma dayanıp 15 yasindaki oğlumun uzerinne yürüdü ben evde yokken eve zorla girmeye calisti ve karakolluk olduk kirayı bankadan yatırmama rağmen bana kira ödemiyor dedi mahkemelik olduk 1 hafta 10 gun hergunumuz korku ile gecti şimdi ise evi kiraya vermis nereye başvurmak gerekiyor ne kadar tazminat alabilirim

 7. Sayın avukat ev sahibim kendim taşınacağım diyerek evi boşalttırdı 1200 e otururken 3800 taşınmak zorunda kaldım yaklaşık 25000 de masrafım oldu. Eski komşularımda duyduğuma göre eski ev sahibim daireyi 4000 tlye kiraya veriyormuş yani bana dediği gibi kendisi taşınmıyor. Tazminat davası açabilirmiyim yalan beyanından dolayı saygılar sunuyorum

 8. Sayın avukat ev sahibim eşimden boşandım kendim taşınacağım diyerek evi boşalttırdı inanayım diye boşanma evrağını gönderdi ve tahliye taathütnamesini devreye sokmak zorunda kalmak istemiyorum diyerek tehtid etti tatsızlık çıkmaması adına evden ayrıldık. Konuşmalar ve evrağın resimleri halen durmaktadır. 3000 e otururken 8000 taşınmak zorunda kaldım yaklaşık 40000 de masrafım oldu. Sahibinden.com ilanlarında eski ev sahibim daireyi 11000tlye kiraya verdiğini gördüm yani bana dediği gibi kendisi taşınmıyor. Tazminat davası açabilirmiyim yalan beyanından dolayı saygılar sunuyorum

 9. Selamın Aleyküm. Ben Ev Sahibini Elden KİRA Alıyor diye Şikayet ettim Maliyeye. 2023 yılında. Buda intikam almak için Evi Kankasına Sattı(şüpheli Satış) kankası bana hemen İHBARNAME ÇEKTİ. Watsap üzerinden IBAN istedim vermedi. Bende PTT üzerinden yatırmaya başladım (dekontlarım+zamlı) belgeli. İcra davası açtılar KİRA ödemiyor diye. Mahkeme oldu Tahliye verildi. Neymiş Efendim Ağustos Ayı Kirası iade Olmus. Ptt bana tebliğ bile etmedi bunu. Neler yapabilirim Yardımcı olursanız Sevinirim Saygılarımla.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.