kapıcı apartman görevlisi

Apartman Görevlisi Kapıcı Yasal Hakları – Kıdem Tazminatı

Bina Görevlisinin Yasal Hakları Nelerdir?Bina Görevlisinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kat malikleri, başka şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde kapıcı ve diğer ortak yapı çalışanlarının giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundadır. (Kat Mülkiyeti Kanunu md.20) İş Kanunu ile sair mevzuattan kaynaklanan haklara sahip apartman görevlilerinin ücret ve tazminatlarından kat malikleri eşit olarak […]

Daha fazlasını oku...
tazminat ve alacak davaları

Tazminat ve Alacak Davası Nasıl Açılır?

Alacak hakkı, kişinin borçlu durumdaki üçüncü kişiden talep hakkıdır. Sahibi lehine üçüncü bir kişi üzerine bir edimin yerine getirilmesini isteme hakkını ifade eder. Bu halde borçlu kimse tarafından edimin yerine getirilmemesi halinde alacak hakkı sahibinin alacak davası ikame etmesi en görünür hukuki hak arama yöntemidir. Gerek kasten, gerek ihmal ve kayıtsızlık veya tedbirsizlik neticesinde haksız […]

Daha fazlasını oku...
boşanma tazminat

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat Maddi ve manevi tazminat talebi, boşanma talebi ile birlikte baştan ileri sürülebileceği gibi dava esnasında sonradan da boşanmanın eki olarak talep edilebilir. Boşanan eş, bir takım nedenlerle boşanma davasında sırasında tazminat talep etmemiş olabilir. Boşandıktan sonra ise, belirli nedenlerle tazminat talebi gündeme gelebilir. Bu durumda bir çok kişi boşanmış […]

Daha fazlasını oku...

Ecrimisil Davası (Haksız İşgal Tazminatı)

Haksız İşgal Tazminatı Nedir? Ecrimisil nedir? Ecr-i misl, bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçütüyle karşılığıdır.  Bir taşınmazın kötüniyetli ve haksız olarak kullanılması nedeniyle hak sahibine ödenmesi gereken parayı ifade eder. Uygulamada genellikle kira bedeli karşılığı olarak değerlendirilmektedir. Ancak hukuki açıdan bu alacak haksız bir kullanıma sebebiyle doğduğu için teknik olarak bir tür haksız fiil […]

Daha fazlasını oku...
ayrımcılık

Ayrımcılık Yasağı ve Eşit Davranma İlkesi

Ayrımcılık ve Ayrımcılık Yasağı Nedir? Ayrımcılık kısaca hukuka uygun olmayan, farklı bir davranış olarak nitelendirilebilir. Hak ve özgürlüklerin gelişimine paralel, ayrımcılık yasağı tüm modern ülkelerin hukuk sistemlerinde yer etmiştir. T.C. Anayasasının “kanun önünde eşitliği” düzenleyen 10. maddesi: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde […]

Daha fazlasını oku...

Miras bırakanın Banka Kredisi Borcu ve Hayat Sigortası

MİRAS BIRAKANIN HAYAT SİGORTASI TEMİNATI ALTINA ALINMIŞ BANKA KREDİSİ BORCU Bilindiği üzere neredeyse tüm tüketici kredisi (konut, taşıt, ihtiyaç vb.) işlemlerinde sigorta yapılır.  Bankalar tarafından kredi kullanan müşteriye hayat sigortası yapılması şart koşulmaktadır. Esasında kredi kullanan kişiye hayat sigortası yapılmasının amacı kredi kullandıran bankanın ticari amaçla alacağını teminat altına almak istemesidir. Tüketici kredilerinden kaynaklanan bankanın tek […]

Daha fazlasını oku...

Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme

Boşanma Davası Nerede Açılır? Görevli Mahkeme 4787 Sayılı “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Daire Kanun” gereği boşanma davasında görevli mahkeme kural olarak aile mahkemesidir. Aile mahkemeleri asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde kanun kapsamına giren dava ve işlere Hakim ve Savcılar Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır. Yetkili Mahkeme […]

Daha fazlasını oku...

Davaya Vekalette Özel Yetki Gerektiren Haller

Davaya Vekalette Özel Yetki Verilmesini Gerektiren Haller Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller” başlıklı 74. maddesine göre açıkça yetki verilmemişse vekil aşağıda sayılan işleri yapamaz: Sulh olamaz Hakimi reddedemez Davanın tamamını ıslah edemez Yemin teklif edemez Yemini kabul, iade ya da reddedemez Başkasını tevkil edemez (Vekilin bir başkasını vekil tayin etmesi) […]

Daha fazlasını oku...

Bankaların Kredi Kartı Aidatı Alabileceği – Yargıtay Kararı

Kredi Kartı İadesi – Yargıtay Kararı Yargıtay 13.Hukuk Dairesi 06.06.2013 tarih, 2013/11006  E., 2013/5378 K. sayılı emsal nitelikli kararı ile; bankaların hizmet veren kuruluşlar oldukları, verdikleri hizmet karşılığında uygun bir ücret alabileceklerine hükmedilmiştir. Yargıtay kredi kartı aidatları hakkında karar verirken genel tüketici hukuku içtihatlarından uzaklaşarak “sözleşme serbestisi” ilkesini ayakta tutan bir içtihat yaratmıştır. İçtihada göre, kredi […]

Daha fazlasını oku...

Anlaşmalı Boşanma Davasında Taşınmaz Paylaşımı

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mal Paylaşımı – Yargıtay Kararı “Anlaşmalı Boşanma Davası” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere, belli şartları haiz evi çiftler anlaşmalı olarak kısa sürede boşanabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının uygulamasında sıklıkla karşılaşılan sorunlardan birisi de taşınmaz paylaşımıdır. Evliliklerin neredeyse tamamında tarafların taşınmazları eşlerden biri adına kayıtlıdır. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası da olsa taşınmaz gibi değerli […]

Daha fazlasını oku...