İşe İade Sonrası Alacaklar Nasıl Hesaplanır?

İşe İade Davası Sonucunda İşçilik Alacakları Nasıl Hesaplanır?


İşe iade davasının kabul edilmesi halinde işçinin işyerindeki işine aynen iadesine ve bunun yanında işçi lehine bir takım mali yükümlülüklere hükmedilir. Bu mali yükümlülükler 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ve işçinin kıdemine göre belirlenen 4-8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatıdır.

İşe İade Sonrası Boşta Geçen Süre Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İşçi lehine hükmedilen 4 aya kadarki boşta geçen süre ücreti, işçinin sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanır. Bu 4 aylık sürede işyerinde zam yapıldıysa bu zam oranının bu işçinin ücretine de yansıtılması gereklidir. 4 aylık boşta geçen süre ödemesi ücret niteliğindedir ve işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılmalıdır.

İşe Başlatmama Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Mahkeme kararında işçinin süresinde başvurusuna rağmen işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde 4-8 aylık ücret tutarında arasında bir tazminat ödemesine hükmedilir. Bu tazminatın doğduğu tarih, işçinin talebine rağmen işverenin işe başlatmadığı tarihtir. Bu nedenle bu tazminat hesaplanırken boşta geçen süre ücretinde olanın aksine işçinin işten çıkarıldığı tarihteki değil, işe başlatılmadığı tarihteki ücreti dikkate alınmalıdır. İşe başlatmama tazminatı işçinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır ve kıdem tazminatı için uygulanan tavan ücret uygulaması burada geçerli değildir. İşçinin brüt ücreti ne kadar ise o tutar üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

İş Kanunun geçersiz feshin sonuçlarını düzenleyen 21. maddesine 12.10.2017 tarihinde eklenen ek fıkra ile, boşta geçen süre ücretinin, işçinin dava tarihindeki ücreti esas alınarak parasal olarak belirleneceği işaret edilmiştir. Bu nedenle yasal düzenlemenin ardından verilecek olan işe iade kararlarında, önceki dönemden farklı olarak boşta geçen süre ücretiyle işe başlatmama tazminatı rakam olarak tespit edilerek hüküm altına alınmaktadır. Bu düzenlemeyle birlikte, işe iade davaları neticesinde ödenmesi gereken tutarlar somut olarak belirlenmiş ve işe iade süreçleri sonrasında bu konuda ikinci bir ihtilaf yaşanması ihtimalinin önüne geçilmesi, yani yeni bir dava açılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Zira tarafların bir çok uyuşmazlıkta ücret konusunda dahi ihtilaflı oldukları dikkate alındığında, hesaplamanın oldukça karışık olduğu işe iade süreçlerinde bir ortak hesaba ulaşmaları oldukça zor olmaktadır. Yasal düzenleme ile birlikte, yargılama süreleri dikkate alındığında işçi aleyhine bir netice yaratsa da, bu tutarların belirlenerek hüküm altına alınması ile muhtemel bir uyuşmazlık daha yaşanmasının önüne geçilmiştir.

İşe İade Sonrası Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Boşta geçen süre ücreti, işçi sanki bu sürede işyerinde çalışmış gibi sonuçlar doğurur. Bu nedenle bu süre işçinin kıdemine eklenmelidir. İşçinin sözleşmesinin feshinden sonra kıdem tazminatı ödenmiş ise; 4 aylık süreye denk gelen kıdem tazminatı farkı hesaplanarak işe başlatılmayan işçiye ödenmelidir. İşçinin sözleşmesinin feshinden sonra işçiye hiç kıdem tazminatı ödenmediyse, artık fesih hukuksuz hale geleceğinden 4 aylık süre işçinin kıdemine eklenerek işçinin tüm çalışma süresine ilişkin kıdem tazminatı ödenmelidir.

İşe İade Sonrası İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu 17. maddesinde belirlenen şartlarda işçiye ihbar tazminatı ödenir. Kıdem tazminatında olduğu gibi, 4 aylık boşta geçen sürenin işçinin kıdemine eklenmesi halinde işçinin ihbar sürelerinde değişiklik olabilir. Bu durumda işçiye hak etmiş olduğu ihbar tazminatı farkı da ödenmelidir.

İşe İade Sonrası Senelik Ücretli İzin Nasıl Hesaplanır?

Senelik izin, kanunda dinlenme şeklinde karşılığı olan ancak iş akdinin sona ermesiyle birlikte paraya dönüşebilen bir haktır. Boşta geçen süreye ilişkin 4 aylık sürenin işçinin kıdemine eklenmesiyle işçi bir tam çalışma yılını daha doldurarak senelik ücretli izne hak kazanabilir. Bu durumda işçinin başvurusuna rağmen işçiyi işe başlatmayan işverenin işçiye izin kullandırması mümkün değildir. Sözleşme sona ermiş olduğundan kazanmış olduğu fark senelik izin ücretinin de hesaplanarak işçiye ödenmesi gerekmektedir.

İşe iade sonrasında tahakkuk edecek olan alacak kalemlerinin tabi olduğu zamanaşımı süreleri

İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/26903 E. , 2020/1748 K.

…İşçinin işe iade sonrasında başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde, işe başlatılmayacağının sözlü ya da eylemli olarak açıklandığı tarihte veya bir aylık başlatma süresinin sonunda iş sözleşmesi işverence feshedilmiş sayılır. İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Hesaplamalar işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem tazminatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı ve daha önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir. İşe başlatmama yolu ile gerçekleşen fesih tarihindeki ücretin, davacı yanca bilinmesi mümkün bulunmadığından kıdem, ihbar ve yıllık ücretli izin alacağının belirsiz alacak davası olarak açılması mümkündür.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/27147 E. , 2020/1506 K.

…Dosya kapsamı ve karar gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, kesinleşen işe iade kararı sonrası usulüne uygun işe başlatma talep edilmesi nedeniyle eklenmesi gereken 4 aylık boşta geçen sürenin ilavesi ile oluşan yeni kıdem süresine göre hak edilen yıllık izin ücreti dava konusu edilmiş ve hüküm altına alınmış ise de, davacının geçersiz fesih tarihindeki 17 yıl 1 ay 17 günlük çalışma süresine 4 aylık boşta geçen süre ilave edildiğinde, bir tam yıllık çalışma tamamlanarak yeni bir yıllık izine hakkı doğmadığından, yıllık izin ücreti talebinin reddi gerekir iken, yanılgılı değerlendirme yazılı gerekçe ile yıllık izin ücreti alacağının hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/25707 E. , 2020/816 K.

…Somut olayda; davacı kesinleşen işe iade davası üzerine, yasal süre içinde işverene başvurmuş olup, davacının bir aylık süre içinde işe başlatılmadığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu halde, iş sözleşmesinin fesih tarihi davacının işe başlatılmadığı tarihtir. Kıdem tazminatı alacağına uygulanacak faizin başlangıç tarihi, davacının işe başlatılmaması suretiyle sözleşmenin feshedildiği 21.06.2014 tarihi olmalıdır. Mahkemece hatalı değerlendirme yapılarak, kıdem tazminatı alacağına ilk fesih tarihi olan 11.05.2013 tarihinden itibaren faiz uygulanmasına karar verilmesi yerinde değildir.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/17109 E. , 2019/22837 K.

…Öncelikle işe iade davasının açılması halinde fesih askıdadır. Bu nedenle işe iade davası sonuçlanmadan feshe bağlı alacaklar talep edilemez. Dairemizin kural olarak uygulaması bu yöndedir.
Somut uyuşmazlıkta işe iade davası yargılama sırasında sonuçlanıp davacı işe iade edilmediğinden ve davacı işe iade edilmediği tarihten sonra ıslah yaptığından mahkemece kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerindedir.
Ancak faiz başlangıcı açısından;
Fesih işe başlatılmama sonucunda gerçekleştiğinden ve somut uyuşmazlıkta bu tarih işe başlatılma talebinin tebliğinden 1 ay sonrası 29.05.2015 tarihinde gerçekleştiğinden kıdem tazminatı faizi 29.05.2015 tarihinden başlatılmalıdır.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/10791 E. , 2019/22179 K.

…İşe iade davası ile tespit edilen en çok dört aya kadar boşta geçen süreye ait ücret ve diğer haklar için de 4857 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde sözü edilen özel faiz türü uygulanmalıdır. Ancak işe başlatmama tazminatı niteliği itibarıyla tazminat olduğundan uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır.
İşçinin işe başlatılmaması fesih niteliğinde olmakla, işverence gerçekleşen bu feshe bağlı olarak ihbar tazminatı ile süre yönünden şartları mevcutsa kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti ödenmelidir. Hesaplamalar işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret ve kıdem tazminatı tavanı gözetilerek yapılmalıdır. İşçiye geçersiz sayılan fesih sırasında kıdem ve ihbar tazminatı ile izin ücreti ödenmişse, dört aylık boşta geçen süre ilavesiyle son ücrete göre yeniden hesaplama yapılmalı ve daha önce ödenenler mahsup edilerek sonuca gidilmelidir.
Kıdem tazminatı için faiz başlangıcı, işçinin işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesih tarihi olmalıdır. Geçersiz sayılan fesih tarihinden faiz yürütülmesi doğru olmaz.
İhbar tazminatı ve izin ücreti bakımından ise, işe başlatmama yoluyla gerçekleşen fesihten sonra işverenin temerrüde düşürülmüş olması halinde bu temerrüt tarihi, aksi halde dava ve varsa ıslah tarihlerinden itibaren faiz yürütülmelidir.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/12837 E. , 2019/21288 K.

…Davacı işçiye geçersiz sayılan fesih sonrasında yapılan ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi yasal faizi ile beraber mahsup edilmiştir.
Somut uyuşmazlıkta, fesih tarihi işçinin işe başlatılmadığı tarih olarak kabul edildiğinden ve daha önce işveren tarafından ödenen ihbar ve kıdem tazminatı geçerli nedene dayanmayan feshe bağlı bir ödeme olduğundan avans mahiyetinde kabul edilemez. Bu nedenle davacı işçiye geçersizliği tespit olunan fesih sırasında yapılan ödemenin faizsiz olarak mahsubuna karar verilmelidir.
Geçersiz sayılan feshi izleyen en çok 4 aya kadar boşta geçen süre için işçi adeta çalışıyormuş gibi ücret ve diğer hakları tespit edilmelidir.

Av. Burak Eğri

“İşe İade Sonrası Alacaklar Nasıl Hesaplanır?” için 71 yorum

 1. İYİ AKŞAMLAR
  biz teşeron çalışanı olarak geçmişe dayalı tedi davası açmıştık ve mahkeme kazanıldı ödemeler yapıldı fakat şimdi ise kadroya geçmek için davalardan feragat etmemiz istenıyor ve paraların geri ödenmesini talep ediyorlar
  mahkeme dosyasında istinafta diye bir bir bildirim var bununda onay olması gerekiyor dediler ama buda 3 ile 12 ay sürebilir diyorlar ama bizim 10 günlük bir sürecimiz var biz kendi avukatımızada sorduk oyle bişey olmaz sizler paranızı aldınız mahkeme bitmiş olay kapanmıştır diyor ama kafalar çok karıştı
  bilgi verebilirmisiniz

  kolay gelsin

  1. Merhaba,
   İşvereniniz davanızdan feragat etmenizi istiyorsa bu konuda mutlaka avukatınız ile görüşerek hareket etmelisiniz. Zira davadan feragat dava konusu talebinizden tamamen vazgeçmeniz anlamına gelmektedir.

 2. iyi akşamlar
  çağrı merkezinde prim usulü çalışmaktayım burut ücretim 2600 primli 3100 ya da 3300 oluyor bodroda bunu mahkeme nasıl hesaplıyor işe iade davası sonuçlandığında? ve genellikle 4 bürüt 4 net hak verildiği doğru müdür? dava sonuçlandığı zaman
  teşekkürler saygılar.

 3. Merhaba, 5 yıl çalıştığım iş yerinden 3 arkadaşımla uyarı VS verilmeden usulsüz çıkartıldım, kıdem, ihbar, izin ücretim ödendi. Arabulucuya gittim şirket işe geri alım ya da bir kaç maaş karşılığı dava açmamamı düşündüklerini ilettiler. Avukatım İşe tekrar başlarsam arada çalışmadığım 1 ay maaşı düşülerek ihbar tazminatını geri ödeyeceğimi fakat kıdem ödemeyeceğimi iletti. Karşı taraf bunu araştıracağını iletmiş. Ama başka avukat böyle bir şey olmadığını kıdemide ihbarıda geri ödemem gerektiğini iletti. Hangi avukatın söylediği doğru. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi akşamlar.

  1. Merhaba,
   İşe iade konusunda işverenle anlaşmanız halinde iş ilişkisi hiç sonlanmamış gibi kıdeminiz devam edecektir. Bu nedenle ödenen kıdem ve ihbar tazminatının iade edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

 4. Merhaba,
  7 sene çalıştığım kurumdan performans sebebiyle çıkarılrıldım. Kıdem+ihbar ve izin parası ödendi.Arabulucu ile yapacağım işe iade talebi görüşmesinde işe iadenin kabul edilmemesi halinde alacağım ücret 4 ay boşta geçen süreye ilaveten 4-8 maaş arası mıdır? Benim talep etmem gereken ücret toplamda kaç maaş olmalıdır? Bir avukat toplam 9maaş hakkım olduğunu belirtti. 4-8 maaş arası olan işe iade tazminatı neye göre takdir ediliyor?
  Teşekkürler

 5. Merabalar .ben 2016 ocak ayinda is kazasi gecirdim.ise baslayali 3 ay olmustu.akabinde amaliyat gecirdim.toplamda 7 ay raporlu kaldim.is basi yaptim.11 ay dolunca cikarttilar..iae iade davasi actim.kazandim.4?4..
  Sorum su ise baslatilmazsam (ki tazminat davasida actim kesin baslatmazlar.)ne kadar para alabilirim.arti kidem ve ihbar tazminati alabilirmiyim.

  1. Merhaba,
   İşe başlatılmazsanız alacağınız ücret, aylık ücretinize göre hesaplanacaktır. Bu konuda avukatınızdan yardım almanız gerekmektedir.

 6. Merhaba. Benim sorumu daha önce kimse sormamıştır sanirim. Bende küçülme bahanesiyle istem çıkartılan biriyim. Işten çıkartılırken 6 aylık hamileydim. Işe iade davasını kazandım. Şimdi isten çıktığım tarihi takip eden 4 ay için bana sgk ödemesi yapılacak. Bu 4 ay içinde ben doğum yaptım. Doğum parası alabiliyormuşum?

  1. Merhaba,

   Boşta geçen süre için işveren tarafından 4 aya kadar olan sigorta bildiriminiz yapılmalıdır. Bu sürede çalışmış gibi tüm haklara sahip olursunuz. Bu nedenle doğum sebebiyle SGK tarafından gereken paranın ödenmesi gerektiği kanaatindeyim.

 7. Ben 6 senedir kapıcıyım sozleşmeyi fes ittiler işe iyade almazlarsa tazminatı nekadar alırım

  1. İşe iade davası için iş yerinde en az otuz işçi çalışması gerekmektedir. Nihai takdir tarafınıza ait olmak üzere kapıcı olarak çalıştığınız binada bu sayıda çalışan olmayacağı için işe iade davası açamayacağınız kanaatindeyim. Ancak tazminatlarınız ve diğer işçilik alacaklarınız ile ilgili talepte bulunabilirsiniz.

 8. İşe iade davasını kazandık bir kaç arkadas aldı ama az para hakim 1 yıllık artı 4 aylık maaş kararı verdi bu yıllık brütten mi netten mi hesaplama yapacak bizim avukat net dedi yasa değişti

 9. Merhaba,
  4 aylık boşta geçen süre maaş hesabında şirketçe verilen aylık 200 tl yemek kartı hesba katılır mı? iş için verilen Şirket aracı ile ev de gidiliyordu. hesaba ilave edilirmi? Nasıl ilave edilir?

  1. Merhaba,
   Boşta geçen süreye ilişkin ücret, işçi bu sürede işyerinde çalışıyormuş gibi değerlendirilerek hesaplanır. Bu nedenle 4 aylık sürede yol ve yemek gibi yan ödemelerin de işçiye ödenmesi gerekmektedir.

 10. Merhabalar,
  2016 yılının aralık ayında performans nedeni ile işten çıkarıldım. İşe iade davasını kazandım, işveren temmize gitmedi ve iş başı için noterden pretosta gönderdik şu an süreci bekliyorum.
  Öğrenmek istediğim;
  -Ayrıldığımda brüt ücretim 4.600.-TL idi ancak tavan brüt 4.297.-TL olduğu için kıdem tazminatımı bu rakama göre aldım. Mahkeme 4+5=9 ay tazminat ödenmesi ile sonuçlandı. Alacağım tazminat şu anki tavan (5.434.-TL) brüte göre mi hesaplanacak yok sa en son aldığım 4.600.-TL’ye göre mi hesaplanacak.
  -Faiz ortalama ne kadar ödenir.
  -Aldığım prim, servis ve yemek ücretinin de tazminatı ödeniyor mu? Bir sayfada ödendiğini okumuştum.
  Teşekkürler

  1. Merhaba sorunuza bir yanıt alabildiniz mi?ya da tazminat aldıysanız bilgilendirme yaparmısınız?

 11. Meraba işe iade davası açtım kazandım. İşveren istinafa yolladı reddedildi işe iademe karar verildi. 4+4 alacağım ücret için işverenden benim yerime geçen kişinin ücreti üzerinden tazminatı istedim fakat işyerindeki yönetim umursamadı. Çektiğim ihtarnamenin süresi doldu. Şimdi benim sorum şu şekilde; 1)Bu alacak miktarını arabulucuya gitmeden öğrenme imkanımız varmı? 2)Alacak miktarını öğrenme durumum yoksa arabulucunun alacak miktarını hesaplama yetkisi varmı? 3)Eğerki arabulucu bu miktarı hesaplarsa ve ben işverenle anlaşamazsam arabulucunun çıkardığı ücrete dayanarak dava açmadan icra yoluna gidebilir miyim? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin sizlere.

 12. Geri iade davasini kazandim yargitay da onadi is yeri bize hic bir sey demeden hesaba esimle bana 38.500 lira yatışmışlar toplam 10 sene calistik geri iade mahkeme karari 4 er maas sorum su olacak bu yatan parada kidem ve ihbar da dahil mi teşekkürler

  1. Sorunuzun cevabını verebilmek için işe iade davasından kaynaklanan ödemelerinizin ve diğer işçilik alacaklarınızın detaylı olarak hesaplanması gerekmektedir.

 13. Merhaba İşe iade davasını kazandım Karar dokuz maaş beş Bürüt dört net ama Temize gittibu Bu şekilde karar vereliidi Ama anlamadığım bir şeyler var Bunun yanı sıra kıdem ihbar da alacak miyim Hesaplanacak bunlarda Ve geriye dönük faizli ancakmı

  1. Kıdem tazminatı iş akdinin feshi halinde hak kazanılan bir tazminat türüdür. Bu konuda en sağlıklı bilgiyi dosyanızı takip eden avukatınızdan almanızı, avukatının yok ise hak kaybına uğramamak adına bir avukata konu ile ilgili vekalet vermenizi tavsiye ederim.

 14. Merhabalar ise iade davasını kazandım işveren tarafından ise davet edildim dört ay boşta geçen zaman parası eksik yatırıldı ve ihbar kıdem ve izin parasını mahsub ederek yatirdilar.bu arada mahkemede ödemenin maaş+ yemek ücreti+ km primi olarak yapılması adına kesinleşmiş karar var fakat işveren sadece maaş üzerinden hesaplayıp üstüne birde mahsub edip yatırdı ben tır şoförü yum ise davete icabet ederek samimi olduğumu gösterdim bundan sonra bu eksik yatan miktar için ne yapabilirim.tesekkur ederim

 15. Merhaba ben tır şoförü olarak çalışan biriyim ise iade davasını kazandım işverenin davetine icabet ederek işime geri döndüm fakat mahkeme kararı ve davette yazan eski haklarını aynı şekilde sağlayarak çalıştırmaları gerekirken bana farklı muamele ve farklı şartlar sunuyorlar işverene bu konuyla alakalı ihtarname çekerek işverenin samimiyetsiz davette bulunduğunu bildirip işi bırakmamış gerekir.tesekkur ederim.

 16. merhaba avukat bey..ben 04.01.2018 tarihinde işe girdim ve 19.09.2018 tarihinde işten 4 kodu ile çıkarıldım.maaşım agi dahil 2.150 artı salon şefi olduğum için tip alıyordum (2.500 -3000aylık ort) ..sigortamı asgari ücretten yatırmışlar ve sigortadaki şef katogorisinden değilde garson katogorisinden göstermişler..şşahitlerim var 2 tane benim o dükkanda şef oluğumu söylecek..ilk ay bankaya 1.650 lira maaş artı agi birde muhasebede duran bayan kendi hesabından havele yapıp 500 tl 2150 tamamladılar ..sonraki ay dedilerki 500 lük maaş farklarını toplu vereceğiz ..mecburen kabul ettik..çünkü 1.650 artı tipler beni geçindiriyordu..6.ayda yine 1.650 artı 500 kendi hesabından havale geldi…yani 7 ay fark almadım..bayramlarda ve özel günlerde çalıştım..ben sizce nasıl yapmalıyım..aalacak olarak ihbar artı maaş farkları artı özel günler gibi alacaklar için mi dava açmalıyım..yoksa işe iade açıp 4 ay süre maaş artı süre bir sene olacağından birde kıdem eklenirmi…birde maaş farklarını işe iadede belirtebilirmiyim..bana bir yol gösterirmisiniz

 17. Merhaba ;İşe dönüş davasını kazanırsak en son 4 brut üzerinden ikramiye(üç ayda bir) ,yakacak yardımı ,yemek karti ,Yol şirket aracıyla ise gidip geliyorduk bunlar ilave edilirmi?Tşkler.

 18. Merhabalar
  Benim size iki sorum olucak.
  Birincisi ben 4+5 ile işe iade davasını kazandım, çalışırken 16 maaş alıyordum.Boşta geçen süre 4 ay üzerinden net ücretten hesabı yapılıyor en son ücretim 2015 yılında brüt 5100 TL idi.Burda net üzerinden hesap görülürken 16 maaşı 12 aya çevirip mi nete ulaşılarak yoksa direk 5100 tl nete çevrilip ücret ödenecek.
  İkinci sorum ise , davam 3 yıl sürdü işe başlatmama tazminatım ödenirken çalıştığım yerdeki aynı pozisyondaki kişinin şu andaki ücreti mi baz alınarak ödeme yapılacak yoksa son 3 yılda asgari ücrete yapılan zam oranı dikkate alınarak mı?
  Birde ( iki soru demiştim üç oldu 🙂 ) bu davalarda süre uzadığı için faiz alabiliyormuyuz , alırsak hangi ücret üzerinden faiz alabilirim.
  Saygılarımla
  M.Tolga Murathan

  1. Merhaba,
   Sorunuz dosyanız üzerinde bir inceleme ve hesaplama gerektirmektedir. Bu nedenle varsa dosyanızı takip eden meslektaştan bu konuda bilgi almanızı, bir avukatınız yoksa bu konuda danışmanlık almanızı tavsiye ederim.

 19. Merhaba 2 sene 6 aydır çalışıyorum
  29 maddeden işten çıkardılar üstünde şüphe var diyerek ve istifa imzalatmaları için psikolojik baskı uyguladılar yine imzalamadım fakat dediğim gibi madde 29 dan çıkışımızı vermişler.İşyerinde 40-50 kişi felan çalışıyor belki briraz daha fazla ben işe iade davası açsam tahmini ne kadar sürede sonuçlanır?

  Kazanırsam işe başlamassam ne gibi alıcak haklarım olur?

  İşveren işe başlatmassa bana verilmeyen kıdem,ihbar tazminatlarını almaya hak kazanırmıyım yoksa sadece 4 aylık brüt maaş ücretinimi öderler ?

 20. 04.01.2016 tarihinde başladığım şirketten 26.03.2018 tarihinde karşılıklı anlaşma direyerek çıkartıldım. Tazminatlarımı verdiler. Dava süreci devam etmekte. Şirket işten çıkarmadan yerime personel alımı yapmıştı. 15.10.2018 tarihinde başka bir firmada işe başladım. İle iade kararı verildiğinde eski firma tazminat ödememek için başla derse ne yapmam gerek?

 21. Eylül 2017 de asılsız nedenlerle hiç bir tutanak ikaz ve uyarı yokken 29. Maddeden işten çıkarıldım. 6 ayımıda raporla tamamladım ve geri iade davası açtım.Bu arada 4 Aralık 2017 de kamuda çalışanlarına sürekli işçi kadrosu geldi başvurumu yaptım fakat 4 Aralık’ta çalışıyor olmadığım için Red geldi Henüz mahkemem sonuçlanmadı. mahkemeyi kazanırsam işveren geriye dönük 4 aylık pirimimi yatıracağından dolayı 4 Aralık’ta çalışıyor gözükeceğim zannedersem ve avukatımın dediğine göre … Burak bey sizce bende kadro alabilirmiyim ?teşekkürler

  1. Bu konuda kararın lehinize kesinleşmesinin ardından idareye yapılacak başvuru neticesinde idarenin nasıl bir tasarrufta bulunacağına göre sorunuzun cevabı değişkenlik gösterecektir.

 22. Merhaba burak bey ; benim iş mahkemem iki bucuk sene sürdü ve kazandım. işten ayrıldığımda kıdem ve ihbarımı almıştım. 4 ay işsiz geçen süre , 4 ay işe başlatmama ve 4 ay 2 hafta da kötü niyet tazminatı alacağım var. Toplamda 12.5 ay bu ödenecek olan brüt maaş o zaman ki brüt maaşım mı olacak yoksa, güncel mi olacak .

 23. mrb lar 2017 yılının mayıs ayında işten çıkartıldım işe geri dönüş davası açtım 26/05/2017 tarihinde ve davayı 06/03/2018 tarihinde kazandım eski çalıştığım kurum istinaf mahkemesine yolladı evraklarımı 02/07/2018 tarihinden bu yana ön inceleme için atama bekliyor yazıyor e devlet üzerinden baktımda bu daha ne kadar sürüyor belli bir süreç varmı sonuçlanması için yoksa daha çok mu bekleyeceğiz bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim.

 24. Merhaba işe iade davasını kazandım başlatmaması durumunda 4 ay burut ve baslatirsa 4 ay net maaş kararı vermiş iade alırsa ödediği tazminatı alacağından mahsup edecekmiş bu durumda almaz ise ben 8 maaş mi Alaçam alırsa 4 aylık para verip onun üstünden ödediği kıdem ve ihbarimi kesecek

 25. Merhabalar ben çalışmış olduğum firmada 01/09/2013 yılında işe başladım ve sendikal alacaklardan dolayı 25/2 maddesinden 13/12/2017 tarihinde işten çıkarıldım sonrasında 18/12/2017 tarihinde işe iade davası açtım ve 19/04/2018 tarihinde karara çıktı ve 4+5 maaş kazandım sonrasında istinafa gitti dosya en son aldığım maaş 2700 ve 400 TL yemek kartı işe iadeden elime ortalama ne kadar bir para geçer acaba şimdiden cevabınız için teşekkür ederim saygılar.

  1. Merhaba, işe iade sonucu hak edilecek olan ödemenin hesaplaması detaylı bir inceleme gerektirmektedir. Bu konuda bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye ederim.

 26. Askerlik nedeniyle kıdem tazminatı mı alarak çıktığım iş yerinden askerlikten sonra tekrar görüşüp maaşta anlaşamadık işe geri almama tazminatına başvursam kazanma şansım var mı

 27. Merhaba 2.5 yıl çalıştığm işyernden performans sebebiyle çıkarıldım 10/102018 de işe iade davası açtım davayı kazandm dava tutanağnda 4 maaş yazıo işveren itiraz etti ve istinafa gitti şimdi ise e devlette dosya bölge adliye mahkemesinde atama bekliyor diye yazıyor bu süreç ne kadar sürer bide bu 4 maaşa ek hangi tutarlar eklenecek acaba hesaplama yapılırken bilgi rica ederm tşk..

 28. Merhabalar. 2016 yilinda sendikadan dolayitum haklarim odenerek isten cikarildim. İlk mahkeme sendikal durum yoktur..işten haksiz yere cikarilmistir en az 4 maas tazminat karari verdi. Bizde temyize tasidik temyizde ayni karari verdi. Simdi karsi taraf dosyayi yargitaya tasidi. Buyuk ihtimal oda ayni karari vrrecek. Benim ogrenmek istedigim sey. 2016 da brut 1750 maas aliyordum. Simdi dava kesinlesince hak ettigim para brut 1750 ₺ den mi yoksa. Bu zmana dek enflasyon vb zamlar konularak mi hesap edilecek. 4 brut 4 net. Ayrica 4 ay issiz kaldigim icin bunun parasini mi alacagim. Yargitay tahminen ne kadar surer. Cok tesekkurler iyi gunler

 29. Merhaba,
  İşe iade davası 1 yıl sğrer diye tahmin ediyorum bu süre zarfında başka bşr iş bulup çalışmaya başladık diyelim ve işe iade davasını da kazandık. İşe başlamama gibi bir hakkımız var mıdır? Böyle bir hakkımız varsa haklarımızın hepsinden mi vazgeçmiş oluyoruz yoksa sadece işe başlatmama tazminatından mı? Yani işe başlamadığımız takdirde işe başlatmama hariç diğer haklarımızı alabilir miyiz? Böyle bir durumda ne yapılabilir?

 30. Merhaba
  16 Şubat 2017 tarihinde Nisa’m ve ihbar yani tüm haklarım ödenerek işten çıkarıldım.işe iade davası açtım 30 Ocak 2019 da kazandım .mahkeme 4 aylık maaş+5 atlık da işe başlatmama tazminatına hükmetti.ayrıldığım tarihte brüt 4300 lira maaş alıyordum.ayrıca şubatta işten çıkarıldım Mart’ta çalıştığım kurumun zam ayı olup maaşlar zamlandı.ayrıca her yıl Mart ayında izin hakedişim olmaktaydı .20 gün izin hakedişim olacaktı .ayrıldığım tarihte atlık 200tl yemek bedeli bulunmaktaydı. İznim ve yemek bedeli ve zam bu dört aylık hakkım yayarken dikkate alınacak mı?işe başlatmama tazminatı hesaplanırken emsal ücret bugünkü aynı ünvanda çalışan birinin maaşına göre mi hesaplanacak? Son olarak kurum başlatırsa kösem ve ihbarı geri ödemem gerekecek ama bu iki yıllık maaş kaybım içinden mahsup edilip geri kalan kuruma mı ödenecek

 31. MEB küçülme nedeniyle istencikarildim 7ay çalıştığım için kıdem tazminatı hak etmedim ama ihbar tazminatını aldım ise geri donus davası açtığımda ise geri alinmazsam benim burun ücreti. 2558ama yakacak yardımı ve her üç ayda bir ikramiyenin vardı davayı kazandığım takdirde mahkemedir edince geçen zamandaki sosyal haklarında ücretini alabilirmiyim

 32. Sosyal haklarında maasima eklendiğinde burun ücretini yüksek görünüyordu mahkemeyi aldığım takdirde alacağım ücret neye göre hesaplanir

 33. 2000 yılında işe başladım.2017 yılında işten ayrıldım.17 yıllık ihbar ve kıdem tazminatımı aldım.beni işveren işten çıkardı.bende işe iade davası açtım kazandım.işveren itiraz etti yargıtaya gitti.şuan 5 ay oldu bekliyorum Yargıtay kararını.benim davamda 10 aylık mı hesaplama yapılıp ödeme yapılacak.bir sorumda ben 2017 yılında işten ayrıldığımda brüt 1800 tl idi.aradan 2 yıl geçti hesaplama yapılırken şuanki şartlara göremi hesaplanacak yoksa eski en son brüt maaşımdan mı hesaplama yapılacak.yargıtayda süreç daha ne kadar sürer acaba.tşk ediyorum.

 34. Merhaba 20.11.2015 te çagri merkezinde basladim 22 .02.2019 da ayrildim. Brut maasim 2960 tir 280 tl yemek parasi 100 tlde yol icreti vardir tazminatimi ve ise iade tazminatimi metak ediyorum

 35. Merhabalar işe iade davası işten çıkarıldıktan sonra en fazla ne kadar zaman içinde açılmalıdır? Boşta geçen süre derken dava açabilmek için 4 ay boşta süre mi geçmesi gerek öyle algılatıyor yazı.

 36. İYİ AKŞAMLAR,
  İŞE İADE BAŞVURULU MAHKEME TARAFINDAN İADEM KABUL GÖRDÜ.
  GEREKÇELİ KARAR DAHA ÇIKMADI.
  BU SÜREÇTE İŞ YERİNE HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPMAM GEREKİR Mİ?
  SAYGILARIMLA.

 37. Burak bey merhaba,
  İzmir den Umut ben,
  8 ay kadar çalışmamın ardından firmam geçtiğimiz hafta içerisinde küçülmeye gidiyoruz şeklinde bilgi vererek işten çıkarıldım.
  Aynı gün Bursa ve Adana dan da toplamda 4 kişi çıkarılmış.
  Dava açmak istiyorum. ancak yeterli miktarda param yok. çünkü tazminatıda hak edemedim.
  Başka nasıl bir yol izleyebilirim acil dönerseniz çok memnun olurum.
  teşekkürler.

 38. 24.09.2014 işe başlama tarihim olup ,01.02.2017 tarihinde küçülme sebebiyle işten çıkarıldım. Işe iade davasi açtım davayı kazandım ,ve işe çagrıldım görev tanımım daha òncekıne uymadiğı icin esaslı degisiklik.sebebiyle kabul etmedim ve 10bin tl . 4net +4brüt (4 bosta gecen süre ücreti+4 iş başlatmama tazminatı) olarak 23.03.2019 tarihinde tazminat ödemesi yapıldı.
  Fakat ilk kıdem ve ihbar ücretimin eksik yatmış olduğunu ögrendim

  Çalıstigım süre zarfinda 1620 net , 3500tl edevlette sgkya bildirilen brüt ucretim.(prim+325 tlyemek +140tl yol+Agi 133tl) bu sekildeydi.

  Fakat işten cıkarildıgimda imzalatilan evrakta kidem ve ihbar tazminati ödemelerinde
  Net 1350tl
  Yol 140tl ve agi 133 tl olarak hesaplanmistır.
  Toplamda 9bin tl kadar odeme yapildi

  Ama ögrenmis oldugum şu ki ilk cikarildigim tarihte ödenen ve kidem ve ihbar tazminatlarinin eksik oldugu, ve 4+4 teki hesaplarin ise baslatmama tarihini baz alarak emsal iscinin brüt maasina gore hesaplatilmasi, yol , yemek, ek sosyal haklarin da dahil edilmesi gerektigi,

  Sizden ögrenmek istedigim eksik olan ödemelerin tekrar istenmesi icin dava acicam
  KIDEM ,IHBAR,FAIZ, ,HESAPLAMALARININ NEYE GÖE HESAPLANDIGI VE BU DAVA SÜRESINDE GECEN 2.5 YIL VE DAHA DA SÜRECEK OLAN ZAMAN Zarfi icinde neler talep edebilirim.

  1. 2016 ağustos tarihin de işten çıkarıldım ve iade açtım şuan davam bitmek üzere brüt ozaman 4000 tl benimle birlikte 80 kişi var onalrın davaları kazanıldı .brütlerimiz farklı miktarlar da olduğu için hesaplama ne ye göre yapacam ne kadar ücret yatar .işe iade kabul etmiyor firma ,para ödüyor

  2. Merhaba, söz ettiğiniz davalarda hesaplamalar bilirkişiler vasıtası ile yapılmaktadır. Bu konuda bir dava açmanız halinde de dosyanız hesap bilirkişisine verilecek ve talepleriniz ile ilgili bir hesaplama yapılacaktır. Dava öncesinde hangi haklarınızın ne miktarda olabileceği hususu da çalışma gerektiren teknik bir konudur.

 39. Merhaba Burak Bey, 2017 yılında performans gerekçe gösterilerek iş akdim feshedildi (iş kanunu md:18’e dayanak gösterilerek). Yasal süre içerisinde vekaletimi vererek dava açtım ve uzun süren mahkeme, istinaf ve yargıtay aşamalarından sonra 4 net + 4 brüt maaş kazanacak şekilde işe iade edilmeme tazminatına hak kazandım. Kurum işten çıkarken kıdem ihbar ödemelerimi gerçekleştirdi. Bu kapsamda kazanılan maddi haklarım sadece 4 aylık boşta geçen sürenin kıdem ihbar farkı ve belirttiğim 4+4 şeklinde oluştu.

  Yazınızdan gördüğüm kadarıyla; işe başlatmama tazminatı, kıdem tavanından bağımsız olarak 4 brüt maaş olacak şekilde hesaplanıyor olmalı. Ancak kurumum işten çıkarken bilirkişi raporunda belirtilen brüt ücretimden 2307 tl (toplamda 2307 x 4 = 9228 ₺) eksik ödeme yapmış olduğu görünüyor. Ayrıca işten çıkarıldığım dönemden 3 ay sonra yani 4 aylık boşta geçen süre zarfında kurumda yıllık %4 ile 8 bandında değişen toplu personel zamları sözkonusu olmuştur. Ortalama %6 üzerinden hesaplanırsa çıkarılırken almam gereken brüt maaşın 8498 ₺’ye yükselmesi gerekir. Bu durumda da 4 brüt maaş için 11.152 ₺ ya da civarında bir eksik ödeme aldığım ortaya çıkıyor. (Rakam takribi hesaplanmış olup, somut olay da hakimin resen takdiriyle mi belirlenir, ya da farklı bir içtahat mı vardır bilemiyorum) Bu kaybım için dava açtım. Kazanma ihtimalim nedir acaba? Bu olay özelinde de işçi lehine nispi emredicilik var mıdır?
  Bilgi verebilirseniz çok memnun olurum.

  1. Merhaba, bu konuda işçi lehine bir kanuni düzenleme olmasına ihtiyacınız bulunmuyor. Yapılacak hesaplama hukuk çerçevesinde bir alacak hesabıdır. İşverenin eksik ödeme yaptığının anlaşılması halinde fark tutarın tarafınıza ödenmesine karar verilecektir.

 40. Merhaba.. Ben ( 01.06.2016-24.05.2017 tarihleri arasında) özel bir kurumda çalışırken hamileliğim dolayısıyla çıkışımı verdiler. Vermiş olduğum işe iade davamı kazandım mahkeme 4+4 karar verdi. Noterden ihtarname gönderdim şu an cevap bekliyorum. Sizden öğrenmek istediğim bu nasıl hesaplanır ve diğer haklarım nelerdir yani kıdem, izin gibi diğer haklarım söz konusu oluyor mu? bunun ayrıca yasal faizi var mı? Benim hak ediş üretim tahmini ne kadar oluyor yardımcı olursanız çok sevinirim.

 41. Merhaba işe iade davasını kaybettim.istinafa bugün başvurduk.kararin lehime dönme ihtimali var mıdır

  1. Merhaba, istinaf kanun yoluna başvuru neticesinde Bölge Adliye Mahkemesi tarafından üç şekilde karar verilebilir. Başvuru reddedilir ve karar kesinleşir, başvuru kabul edilir ve önceki karar kaldırılarak davanın kabulüne karar verilir, son seçenek ise eksik usul işlemi nedeniyle dosyanın ilk derece mahkemesine iade edilmesidir.

 42. Merhabalar. İşe 02.06.2018 yılında girdim 10.10.2019 yılında işten çıkartıldım. Sebeb ise ücretsiz izni kabul etmemem. İhbar ve kıdem tazminatımı aldım. İşe geri dönüş davası açabilirmiyim

  1. Merhaba, çalışma süreniz dikkate alındığında işe iade davası açabileceğiniz kanaatindeyiz. Bu konuda bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederiz.

 43. iş akdi fes edilen sözleşmeli devlet memuru açmış bulunduğu dava da “2018 den beri yoksun kaldığı parasal hakların iadesine karar verilmiştir.”
  1) işe iade edilen memura sadece 2022 yılı için yıllık izin hakkı verilmiştir. 2018-2019-2020-2021 yılları izin haklarının durumu ne olacak
  657 sayılı kanuna göre 2 yıldan fazla izin devredilememektedir.
  2) dava sürecinde memur SGK’lı olarak 2. bir işde çalışmıştır. Dava sonucunda iade edilen işyeri de sgk primlerini yatırmıştır. Mükerrer prim ödemeleri bulunmaktadır. Mükerrer primler iade edilir mi ?
  3) Devlet sadece boşta geçen günlerin maaş ödemelerini yapmıştır. SGK’lı çalışılan günlerin maaş ödemesini yapmamıştır.hesap hulasası vermemektedir. Dava açmayı düşünüyorum. bu konuda yargı kararı var mı?
  LÜTFEN KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN MAİL ADRESİME GÖNDERİRSE MEMNUN OLURUM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.
  temelhayat@hotmail.com

  1. İşe iade davasını kazandım şuan istinaf sürecinde. Hesaplamalar Aralık 2021 de yapıldı. Peki yapılan hesaplamalardan sonra 2022 de asgarî olarak zamlar geldi temmuzda bir zam daha yapılacak olmasıni da göz önünde bulundurarak istinaf sonrası kararda yeni ücretlendirmeye tabi olarak Yeni bir hesaplama ile mi düzenlenir yoksa geçmişteki hesaplama mı geçerli olur?
   Teşekkürler…

 44. 2018 de işten çıkarıldım hala mahkemem sürüyor tazminatın ve sendikal davamim ücreti nasıl hesaplanır

 45. Merhaba 14 Aralık tarihinde Bi hastanede uzman yardımcısı olarak 4270 TL maaş ile çalışıyordum ve performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkartırdım. Ocak ayında ise iade davası açtım ve şuan itibariyle son duruşmada hakim bilirkişi atadı hesaplama konusunda. Benim merak ettiğim bilirkişi benim işten ayrıldığım maaşa göre mi hesap yapacak yoksa şuan ki asgari ücrete göre mi yoksa şuan o hastanedeki uzman yardımcısı maaşına göre mi? İşten ayrılırken ki sigortaya yatan brüt maaşım da 7190 TL idi.

 46. İyi günler16.08.2016 tarihinde işe başladım 11.12.2019 da işveren fesih yaptı davayı kazandım işe iade tazminatı ve boşta geçen zamanın toplam 8 aylık tazminatı iş veren ödedi işe iade yapmadığı tarih 4.3.2022 kıdem ve ihbar tazminatı için davayı kazandım işveren istinafa taşıdı şimdi kıdem ve ihbar tazminatı ilk işe girdiğim tarihe göremi hesaplanacak yoksa işe iade yapmadığı tarihe göremi yapacak
  Saygılarımla iyi çalışmalar

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.