Apartman Görevlisi Kapıcı Yasal Hakları – Kıdem Tazminatı

kapıcı apartman görevlisi

Bina Görevlisinin Yasal Hakları Nelerdir?Bina Görevlisinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kat malikleri, başka şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde kapıcı ve diğer ortak yapı çalışanlarının giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundadır. (Kat Mülkiyeti Kanunu md.20)

İş Kanunu ile sair mevzuattan kaynaklanan haklara sahip apartman görevlilerinin ücret ve tazminatlarından kat malikleri eşit olarak sorumludur. Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağına ilişkin yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bina görevlisinin kıdem tazminatı ile diğer ücret ve tazminatları zorunlu arabuluculuğa tabidir. Alacak ve işe iade davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurması zorunludur.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bina görevlileri için kıdem tazminatı hesabı temel olarak aynı olmakla birlikte, genel iş kollarından farklı bir durum söz konusudur. Uygulamada birçok kapıcı kira vermediği gibi elektrik, su gibi abonelikleri de ücret ödemeden kullanmaktadır. Bu giderler, işçiye yapılmış yan ödemeler gibi değerlendirilerek kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Bu hesaplama kira bedeli, varsa elektrik ve su gibi giderlerin de brüt ücretine eklenmesi suretiyle yapılır. Anlatılan hususlar bina yönetimleri tarafından iyi bilinmediği için konu sürekli olarak mahkemelere intikal etmektedir. Bu nedenle, bina görevlilerinin açtıkları tazminat talepli davalarda ortaya çıkan toplam hesap, bina yönetimlerinin yaptıkları hesabın üzerinde çıkabilmektedir. Aynı şekilde bina görevlileri de haklarını tam olarak bilmedikleri için zaman zaman hak kaybına uğramaktadır. Bu nedenle her iki tarafın da bir iş hukukçusundan yardım almasında fayda vardır.

Yeni Malikin Bina Görevlisinin Tazminatından Sorumluluğu

Kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü işverendedir. Apartmanlarda ve diğer ortak yapılarda ise apartman görevlisinin işvereni konumunda olan kişi maliklerdir. Bağımsız bölümün el değiştirmesi, taşınmaz malikinin değişmesi halinde yeni malik apartman görevlisinin kıdem tazminatından sorumlu olur. Yeni malik, kendisinden önceki dönemi kapsasa dahi kapıcının tazminatını ödemekle yükümlüdür. Ancak yeni malikin bu tazminatı ödedikten sonra eski malike rücu etmesi mümkündür. Yani yeni kiracı, kendi dönemi ile kendisinden önceki dönemi oranlayarak eski malike rücu edebilir.

Aşağıda yer alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş karar, yeni bin görevlisi kapıcının kıdem tazminatından doğan sorumluluğunu aydınlatmaktadır.


T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

2001/18-642 E.

2001/662 K.

K.T. 03.10.2001

 • ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Yeni Malik )
 • KIDEM TAZMİNATI ( Yeni İşverenin Önceki Dönemlerden Sorumlu Olması-Kapıcı Giderleri-Yeni Malik )
 • KAPICI GİDERLERİ ( Yeni Malikin Sorumlu Olup Olmayacağı )
 • YENİ KAT MALİKİN KAPICI GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Borcun Yasal Olarak Ödenmesi Gereken Tarihte Malik Olmanın Yeterli Olması )

İlgili Kanun Maddeleri: 1475/m.14/2 634/m.20/a

ÖZET: Kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. 1475 sayılı İş Kanununun 14/2. maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de. son işveren tüm süreden sorumludur, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebilir.

DAVA: Taraflar arasındaki ”itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 30.11.2000 gün ve 1999/2408 E-2000/1173 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 26.3.2001 gün ve 2001/1871-2741 sayılı ilamı ile ( …Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri kapıcı giderlerinden. ( ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı vs. ) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. Bu sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.

Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir. Açıklanan nedenlerle, davalının, bağımsız bölümünü satın aldıktan sonra geçen süre ile sınırlı olarak kıdem tazminatının ödenmesinden sorumlu olacağına ilişkin mahkeme kararı doğru bulunmamıştır. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemenin davalının bağımsız bölümü satın aldığı tarih ile işçinin emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığı tarih arasındaki süreye isabet eden kıdem tazminatından sorumlu olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair verdiği karar Özel Daire’ce yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Yönetim planında genel giderlere kat maliklerinin katılımının ne şekilde olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, 2814. Sayılı yasa ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasa’sının. 20/a maddesi gereğince kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması, borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı, bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 19.10.2000 gün 2000/9377 Esas, 2000/14065 K. Sayılı kararında da ”1475 sayılı İş Kanununun. 14/2 maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdeminin değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren olarak davalının tüm süreden sorumlu olduğu, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebileceği” açıkça belirtilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemece 1475 sayılı İş Kanunun 14/2 ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun. 20/a maddeleri göz önünde bulundurularak davanın kabulüne karar vermek gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 3.10.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

“Apartman Görevlisi Kapıcı Yasal Hakları – Kıdem Tazminatı” için 84 yorum

 1. Ben bir apartmanda kapıcı olarak çalışıyorum 2003 beri ama arada 7 yıl SSK yapmadılar şimdi işden ayrılmayı düşünüyorum eksik maaş alıyorum SSK ilk girişim 97 izin hiç kullanmadım ne yapmalıyım cevabınızı bekliyorum gerekirse tel konuşalım

  1. İşçinin sigortasız çalıştırılması işçi için haklı fesih nedenidir. İşçinin bu nedenle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi gerekir.

  2. merhaba ben bir binada kira karşılığı kapicilik yapiyorum maaş almiyorum elektrik su ödemiyorum ssk aylık 12 gün pirim yatırıyor sözleşme de yok 11 yıldır aynı şartlarda çalışıyorum burdan ayrılırken bir tazminat hakkım doğarmi doğarsa nasıl hesaplanır nasıl bir yol çizmeliyim

   1. Merhaba,
    Kapıcıların kıdem tazminatı hesaplanırken aylık ücretlerinin yanında prim/ikramiye gidi ek ödemeler, ücretsiz konakladığı evin yaklaşık kira bedeli ve yararlandığı faturalar hesaba katılır. Dolayısı ile ücret ödenmemiş olsa dahi sürekli bir iş ilişkisinin kurulmuş olması halinde sair yan haklar üzerinden tazminata hak kazanabilirsiniz.

    1. Merhaba;
     22 yıldır sigortalı olarak çalışan apartman görevlimiz ile yolları ayırdık. Her sene de SGK aracılığıyla işe giriş çıkışlar yaparak kıdem tazminatını ödenmiş. Ancak bu ödemelerin bazıları elden nakit ödeme yapılmış olup; karşılıklı imzalar ile tutanak altına alınmıştır.
     Durum böyle iken; apartman görevlisi kıdem tazminatımı almadım yada eksik aldım diye hak iddaa edebilir mi.
     Yani Elden ödeme yapılabilir mi ve hak iddaasında zaman aşımı süresi var mı (mesela 22 yıl hepsini mi isteyebilir yoksa son 5 yıl mı isteyebilir.

    2. Bizim kararımıza imza toplandı ve de evden çıkmamızı istiyorlar 9 yıllık bina görevlisiyiz 8 yıllık tazminatımızı aldık ama eksik aldık evden çıkmama ayımız kaç ay öğrenebilir miyim

  3. Merhaba beni kapıcı olarak işkurdan aldılar kapıcı dairesini vermediler 3 ay işkurdan 1 ay kendilerine çalıştım sebebsiz yere isten çıkardılar kirami ve deger paramı alabikirmiyim

  4. Dairenin eski sahibi kendi dönemindeki süre ve o günkü aylik ücret bedeli kadar sorumlu deniyor.
   Bu bedel nasil hesaplanır? Son aylık üzerinden son 2 yıl tazminatını yeni malik oderse, eski kapici ücreti çok düşük olduğundan aradaki farkı kim ödeyecek??

 2. Merhaba burak bey.
  1998 haziran 20 den bugüne hala kapıcılık yapmaktayım. Yönetim son askeri ücretin yükselmesinden kaynaklı çıkış yapıp yasal hakları verip devam ettirmek isterler ancak teklif edilen rakam yasal haklarımızın 3/1 i değildir.
  Sormak istediğim şudur;
  Kapıcıların tazminatta ihbar,kıdem,elektirik,su,yakıt,ve kira bedelinin dışında işveren sorumluluğunda başka ek tazminat maddeleri varmıdır?
  Örneğin çalıştığım yerde önlü arkalı bahçe bulunup ( behçivanlık) hismetinide yapmaktayım. Bu ek tazminat hesaplaması olması gerekmez mi? Yada gıda yardımı,giyecek yardımı gibi maddelerinden de olduğu söylenmekte doğruluğu nedir? Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Kapıcıların ve diğer apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplanırken ücretinin yanı sıra yan hakların tamamı (kira, elektrik, su, doğalgaz, gıda yardımı vs.) ücrete dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır. Bahçede yaptığınız işler görev tanımızın içinde yer alıyorsa bu konuda yarıca bir ücrete hak kazanabileceğinizi düşünmüyorum.

   1. 10. Yıldır sitede kapıcılık yapıyorum. Bu yıllar içinde hafta tatilinde resmi günlerde. bayramlarda. Çöp aldırıyorlar. Bu mesai sayılırım mı. 10.yıllık mesai haklarını alabilir miyim. T. Ş. K..

    1. 2013 beri kapiciyim sozleşmede 17 de mesaim bitiyor..yan bina yonetim akşam mesainden sonra binamizı temizle 1 saatllik iş dedi ..mesaiden sonra yapsam hukuki yönden sıkintı çikarmi..17 den sonra sen serbestsin diyorlar yan bina..

 3. Merhaba 16 senedir bir apartmanda kapıcılık yapmaktayım. Kanser hastası olduğum için beni işten çıkartıyorlar. Ne kadar tazminat alırım?

   1. İyi günler Burak bey ben bir termal sitede 5 seneden beri 24 saat olacak sekılde kapıcı olarak calışıyorum ve ilk önceki senemi siğortasız calıştım 2014 senesini diğer seneleride 2020 ye kadar siğorta lı calıştım hiç izin kullanmadım bayram izinleri VS bunlarıda kullanmadım kira elktrık su kömür yemek bunları alabilirmiyim ve ne kadar tazminat hakkım olur yardımcı olursanız sevinirim Burak bey

    1. Merba 12 senedir binaya bakiyorum sigorta yapmadilar nasil haraket etmeliyim birakmak istiyorum

   2. Merhaba 7 senedir 660 daireli bir sitede 75 daireli blokta gorev yapmaktayim. Cok arastirdim ama emsaline rastlamadigim.bir konu var. Bir bina 2 blok 2 gorevli olarak calisiyoruz 75 daireden sorumluyuz. Senelik izin zamanimiz geldigin de. Biri izine ciktigi zaman digeri 150 daireye birden bakiyor. Sadece hafta izni oldugu gublerin mesaisini aliyoruz kalan gunler normal calisma olarak gozukuyor. Diger gorevli dondugunde ben izine cikiyorum oda benim yerime bakiyor. İs yukumuz 2 katina ciktigi halde mesai alamiyoruz bununla ilgili bir konu bulamadim. Yardimci olursaniz sevinirim simdiden tesekkurler

  1. Merhabalar 2012 de site görevlisi olarak işe başladım yaklaşık 90 daireye bakıyorum 5yıl içinde kış aylarında sabah saat 05 gece yarısı 00kadar 4adet kalariför kazanın yakımından sorumlu oldum 3.5aylık dönem lerde hiç tatil yapmadım mesaim verilmedi 9blok apartmanın temizliğinden sorumluyuz yetmiyor çim biçme makinası ile günlerce biçim yapıyoruz ağaç buduyoruz kaldırım taşı söker boya banana lağam temizliği teknik işler herşeyi bize yaptırıyorlar yönetimin verdiği her işi yapmak zorundasınız diye baskı altına alıyorlar yapmayan kapı orası istifa etsin gitsin deniliyor çok baskı altındayız ayda bir pazar nöbet tutturuyorlar mesai vermiyorlar derdimiz büyük geriye dönük kazan yaktığım dönemlerde hafta tatilim ve fazla mesai ücretimi ve yaptırdıkları ekstra bahçivanlık inşaat işleri için ücretimi talep edebilirmiyim

 4. Mrb. Ben bir apartman sitesinde 7 yıldır çalışmaktayım 2017 isan ayında mesai dışında saat gece 2. Sıralarında apartmanda iş kaza sı geçirdim ayağımda pilatin var iş ten çikarırlar kokusuyla davacı olmadım kazadan 1 buçuk yıl sonra beni işten çıkarmaya çalışıyorlar hukuki Hakîm nedir

   1. 10.09.2016 kapıcı lık yapıyom 15 06 2019 işime son verdiler bu yıl içerisinde elektrik su faturalarını ben öderim şimdi işden çıkarken alabilir miyim

    1. MEB Burak bey …Ben bir binada 14 yıldır eksiksiz çalışıyorum..fakat işe başlama tarihim 2009 dan 2019 a kadar kömürlü kazan yaktım ve pazar copleri aldım ..resmi izinlerimi vermediler. Şimdi ise 2023 artan zamlardan dolayı çıkarmak istiyorlar ne yapmalıyım..sadece ihbar ve kıdem tazminatı vermek istiyorlar diğerlerini vermeyiz demek istiyorlar..

 5. Merhabalar burak bey ben 2013 7 ayinfan beri bu zamana kadar kapicilik yapiyorum ve asgari ucrete zam geldiginden cikartmak istiyolar ayrica da bana yönetim aksam saatlerinde baski yaparak sana 3 ay ayri ihtar cekerek seni isten cikartiriz gibi santajla bana burut maas deyil net maas uzerin den odeme yapalim diye imza attirdilar mahkemeye versem bir hak talep ede bilirmiyim sahitim yok beni aydinlariemisiniz simdi isten cikartacaklar bana bir babakik yapip bir yol goster abim

  1. Ben28 yıldır biapartmada görevliyim onyıl evel tazminat istedim oyaladılar vermediler bende işi bırakmadım şimdi iki sene dır Gine aynı sggden kaçyıl çalış tımsa mühürlü bir kahitaldım yönetime verdim bana bir hafta sonra kehidir geri verdi neyapmakıyım artık büyük isteksizlile çalışıyorum tazminatımı verselerdi on yılevvel işi bırak mayı düşünmüş tüm olumsuzluklar çok tü kendi içlerinde sorunlar vardı eyt yasasında çıkmadığı için emeklide olamadım daha ikiyılvar ama Gine tazminatımı verseler ayrılacağım

 6. 2019 yılında işten çıkarılacak olan bir kapıcının kıdem tazminatı tavan ücreti olan 6017.-TL den mi ,yoksa 2019 yılı kapıcı brüt ücreti olan 2558,40.-Tl üzerinden mi hesaplanması gerekiyor? Teşekkürler.

  1. Kıdem tazminatı hesabında işçinin son brüt ücretini esas almalısınız. Belirttiğiniz tutarlar hesaplaya esas alınacak en düşük ve en yüksek tutarlardır.

 7. 2016 Ekim ayında satın aldığım daire ile ilgili olarak; daha önce iş kanununa aykırı olarak kapıcı calıştırılmasına rağmen 2015 yılında işten çıkarıldığını belirterek dava açan davacının kıdem tazminatına hak kazanması durumunda kıdem tazminatı, SGK – vergi ve cezalarının sorumluluğunun davacıdan hiç bir hizmet almadıgım halde ben mi olurum.
  Teşekkürler Saygılar

  1. Sorumluluğunuzun taşınmazı devraldığınız tarihten itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Davada kendinizi bir avukatla temsil ettirmeniz faydalı olur.

   1. Merhabalar ben kiraciyim biz kapıcıya düzenli olarak maaş ve SSK ücreti yatiyriuz kapıcının SSK ucretini kiracı mi ödüyor bilgi alabilir miyim

  2. Merhabalar sayın avukat beyim ben 2010 yılında işe başladım 2023 mart ayında işten cıkarılıp yeniden işe giriş yapmak istiyorlar ama günde 4 saat 15 gün sikorta yapılacak ama bu 4 saat sonra apartmanda iş olur ise yardımcı olacaksın diyorlar bu durumda 13 yıllık bürütten ve bu süre içinde milli bayramlarımıda hesaplayıp verecekler yeni iş sözleşmesinden sonra yıllık izin hakkım kaç gün olmalı saygılar

 8. mrh ben 2015 berı kapıcı olarak calışyorum ve 2019 yıl kadar su eletırık dogal gaz faturalar hep bıze ödetırler şimdıde işten cıkaryorlar ne yapma gerk haklarım nelerdır teşekkurler

  1. Merhaba 15 yıllık dükkan kıracısıyım. Apartmanmızın kapıcısı emekleye ayrılıyor, 25 senedir kapıcı emeklı fonu kurmamışlar gelen yöneciler , şimdi kıdem tazmınatı topluyorlar daire basına bayağı yüklü miktar düşüyor. Dükkan sahibim aynı apartmanda oturuyor, bana diyor ki tazminatı sen ödeyeceksin. Bu tazminattan ben mı . .? Sorumluyum , dükkan sahibi mi .? Tesekkürler

 9. merhaba Burak bey,şimdiden teşekkür ederim. Ben 1995 tarinde kapıcılıga başladım 24 sene oldu.emekliligim geldi oturdugum ev,kullandıgım elektirik ,su ve yakıt giderimi apartman karşıladı .herhangi bir sözleşmem yok. aparmanın bahçesi var .ben işe girmeden önce kapıcıya bahçivanlık parası verilsin diye ,karar defderine karar alınmış. bu kararın iptali hiç alınmamış. ayrıca benim cep telefon .evde kullandıgım interneT, ve yılda her 6 ayda bir kere giyim parası veriliyor bu yıl 250 tl.Ne yapmalıyım bunları talep edebilirmiyim.TEŞEKKÜR EDERİM.SAYGILARIMLA.

 10. Merhaba İyi günler dilerim…
  Bizim sitenin kapıcısı geçen hafta işten ayrıldı ve resmi tatil günlerinde, hafta tatili günlerinde, izin günlerinde çalıştığını ve bunların ücretini almak için sitede bulunan 49 daireyi mahkemeye verdi. Daha sonra arabulucu kişi geldi ve 30 bin TL üzerinde uzlaşıldı. Sitede bulunan her bir daireye de 650 lira gibi bir bedel çıkarıldı ve bunu da 3 eşit taksite böldüler. Sorum şu: Bu taksitleri ödeyeceğim fakat sitede ödemeyen olduğu taktirde benim bununla ilgili bir sorumluluğum olur mu? Yani ödemeyen kişiler olursa tüm site mi icralık olur yoksa sadece ödemeyenler mi icralık olur? Teşekkürler.

 11. Merhabalar benim sorum olacak 2015 nisan ayında işe başladım 2019 nisan ayında beni işten çıkarmak kararı alındı yeni yapılan zamla birlikte giderelerimin fazla olduğu söylendi 4 yıl çalıştım resmi tatil de çalıştım ve yıllık izinde 10 gün izin kullandım elektrik su ve dogalgaz faturalarımı kendim ödedim 2017 temmuz ayın sgk pirimim yatmamış birde bana 10.000 tl kıdem tazminatı çıkardılar haklarımı tamamını almam için nesil bir yol izlemeliyim teşekkür ederim

 12. Merhaba. 27 Yıllık Kapıcıyım. 2.600₺ maaş alıyorum ama aldığıma dair bir kağıt yok, maaşımı elden alıyorum. Brüt maaşım 3.200₺ ye geliyor, şuan emekliyim; askeri ücret üzerin mi alırım yoksa brüt maaşım üzerinden mi alırım kıdem tazminatımı? Cevap verirseniz Sevinirim Teşekkürler .

 13. Merabalar sitemiz 68 daireden oluşmak ta A blok ve B lok olmak üzere görevli arkadaş iki blogda bir bakıyor toplam maliyeti 2571 tl 2 ye bölünüp pay ediliyor yalnız A blok 36 daire B lok 32 daire bu durum da A blokta 4 daire fazla var toplam maliyet nasil pay edilmelidir iki blok arasın da tesekkurler

 14. Kolay gelsin. binamızı yönetim şirketi yönetmekte ve biz her ay bu şirkete 150 TL aidat ödemekteyiz. İki ay önce binamızda görevli olarak çalışan personel işten ayrıldı. Şuan kıdem tazminatı talep etti ve dava açtı. Davayı kazansa tazminat borcunu yönetim şirketi mi ödeyecek yoksa daire sahipleri mi? Biz daire sakinleri olarak her ay aidat ödüyoruz yönetime bu para içerisinden yönetim her ay kıdem tazminatını yatırması gerekmiyor mu? Burada sorumlu yönetim değil mi? ödemeyi onların yapması gerekmiyor mu?

 15. selam ben altay 17 senedir kapııcılık yapıyorum kendi istegim ile ayrılmak istiyorum tum haklarımı alabılırmıyım alırsam tahmınen nekadar alırım tşk ler

 16. ben 2015 den bu tarafa kapıcılık yapıyorum sözleşmem yok istifa etsem tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba, haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatına hak kazanabilmek için belirli şartların gerçekleşmesi zorunludur. Birtakım haklarınızın ödenmemiş olması haklı fesih nedeni olacaktır.

 17. Binamıza 10 ay önce görevli alındı. Yönetici tarafından çıkartılmak isteniyor ama görevli kredisi olduğunu 1 yıl daha çalışmak istediğini söyledi. Yönetici yine de çıkartmak istiyor. Görevliyi İşten çıkarmasına nasıl engel olunabilir???

 18. 20016 yılında bir sitede ev aldım. Sitede çalışan kapıcı arkadaş 1999 yılından beri görev yapmış. biriken tazminat miktarı 50 000 bin tl’nin üzerinde ben bunun ne kadarını ödemem gerekir. bir önceki daire sahibine rücü edebilirmiyim. teşekkürler.

 19. Merhabalar Burak bey benim babam 23yıldır aynı yerde kapıcılık yapıyor ve 7ay önce emekli oldu fakat yönetici ile konuşmama rağmen 7aydır toplantı yapmıyor ama yapmayacağım diye söylemiyorda 7aydır hakkımızı almayı bekliyoruz ne zaman yapıcaksın dediğimde sürekli başka bir aya sarkıtıyor almasında zamanaşımı gibi bir problem olur mu ve ben bu toplantıyı uzlaşma olmadığı takdirde sadece hukuksal işlemler ile mi sağlarım 2.sorum ise babam 23yıldır çalışıyor fakat sisteme 2000 yılında girişi göZüküyor sigortası yatırılmamış ve 97 yıllarında 1günlük giriş çıkış yapılmış bunun için ne yapabilirim 3.sorum ise babam çalıştığı yıl boyunca hiçbir zaman hakkını tam alamamış hep eksik ve elden maaş vermişler hala da bu şekilde devam etmekte örneğin 2020alması gerekiyor ise 1100tl alıyor ve şuan emeklilik için çıkış yaptıkları için geri giriş sağlanmadı ben bu durumları nasıl kanıtlarım hakkımı alırım yardımcı olursanız çooookk sevinirim babam hakkını savunamayan biri onun yerine genelde ben konuşuyorum haklarımızı tam anlamıyla öğrenmek istiyorum ki ona göre bir konuşma gerçekleştirim yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz .

  1. Merhaba, sigortasının yapılmadığı dönemler için hizmet tespiti davası açabilirsiniz. Tazminat ve diğer alacak hakları için ise ayrı bir dava açmak gerekir. Her iki dava ispat vasıtaları açısından farklılık göstermektedir. Bu nedenle babanızın çalıştığı şehirde çalışan bir avukattan yardım almalısınız.

 20. Öncelikle İyi günler dilerim. Hali hazırda satış protokolü imzalayarak kaporasini odemis olduğum evi satın almak üzereyken; bina yönetiminin apartman gorevlisini gorulen lüzum üzerine iş akdini noterden bildirerek tazminatı ödenmek uzere fesih ettiğini ogrendim. Apartman gorevliside buna karşılık 156000 TL’lik kıdem tazminatı ve alacaklarına karşılık ara bulucu surecinde anlasamayip dava acmis. Ve kapıcı dairesinde halen oturmaya devam ediyor ancak calismiyor.Ben yasanan bu olaylardan sonra tapu devrini yapacağım için kat maliki olarak mahkemeden doğacak borçlardan sorumlu olur muyum? Ayrıca sorumlu olursam elimde ki satış protokolünden satıcının dairenin tesliminden önceki apartmana olan yönetim borclarindan sorumlu olacağına karsilik maddeyi de gözeterek rücu hakkım varmı dir? Cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Yeni malik olarak ödemek durumunda kalacağınız para üzerinden eski malikin dönemine ilişkin olan kısmı rücu hakkınız vardır.

 21. Merhaba burak bey internette kapıcı kıdem tazminatlarıyla araştırma yaparken sizin sitenizi gördüm. Ve gerçekten bilgili ve tecrübeli olduğunuzu gördüm. Benim sorum 12.12.2018 de bir ev aldım. 19 senelik kapıcısı var ve 01.12.2019 da emekli oldu tazminat ücretini eski ev sahibine rücu edecek olursak bu şartları varsa diye bir terim var ne anlama geliyor birde tapu satışımı 2 yıl geçerli eski ev sahibiyle aramızdaki sözleşme şimdiden ilgi ve alakalarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Geri gönüş yaparsanız sevinirim.

  1. Merhaba, kapıcıya karşı tazminat sorumluluğu tazminatın doğduğu andaki malik üzerindedir. Yargıtay tarafından verilen bir kararda devredenin 2 yıl olan sorumluluk sınırının kıdem tazminatı açısından uygulanmayacağı belirtilmiştir.

  2. merhaba Burak bey maaşımı geç alıyorum Haziran ayının maaşını temuzzun 25 26 27 28 aralıklı olarak alıyorum ve bayram ikramiyesi aidat pusulasını yansıdığı gibi daire sakinleri bu parayı ödedi ve 2020 tarihli ikramiyeler bize ödenmiyor 7 yıldır bu şekilde geç ödeme yapılıyor kendim işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim daha öncede işyerinden arkadaşlarım işten ayrıldı tazminat ödendi bu emsal karar olabilirmi teşekürler

   1. Merhaba,
    İş Kanunu md.24 gereği işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi işçi açısından derhal fesih hakkı meydana getiren bir nedendir. Buna dayanarak iş akdinizi feshetmeniz ve mahkemece de durumun tespit edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

 22. Merhaba Burak bey büyük bir sitede kapıcıyım işe 19.09.2019 tarıhınde girdim 1sene olacak, buradaki yönetim syk ve stk kendileri bir karar alıp temizlik firması getirdiler şimdi bize temizlik firmasına gececeksiniz gecmez seniz çıkartırız diyorlar birinci sorum bu yasal mı? Ve kıdem tazminatlarınızı vereceğiz ama ihbar vermiyoruz oraya gececeğiniz için diyorlar şimdi bizi çıkarınca ihbar tazminatlarını ödemek zorunda değil mi? Ne gibi hakkım var benım burada

  1. İş sözleşmesinin devri sözleşmede esaslı bir değişiklik yaratmakta olduğu için bunu kabul etmeye zorlanamazsınız. Bunu kabul etmemeniz halinde işten çıkartılmanız halinde tazminatlarınızın ödenmesi gerekmektedir.

 23. merhaba Burak bey 17.11.2025 tarihinden beri kapıcı olarak çalışan kişi 05.03.2021 tarihinde yan binada daha fazla ücret alacağı için işi bırakmak istedi ve aynı gün kendi isteğimle işten çıkıyorum diye dilekçe yazdı. Müteakibinde kıdem tazminatı istedi ancak istifa eden kapıcıya kıdem tazminatı ödenmez dediğimizde bu sefer noterden her gün 05-23 saatleri arasında çalıştırıldığını, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde sürekli fazla çalıştırıldığını ve bu çalışmaların ücreti verilmediği için tek taraflı fesh ettiğini bildirdi.
  Binamızda 2 kapıcı çalışıyor. iki sininde imzalı sözleşmesi var. Sözleşme de bina full oil kazanlı olduğu için çalışma saati kış aylarında 05. 00 da başlıyor. Ancak toplam da gün içinde 7.5 saat. bir gün biri bir gün diğei 05.00 işe başlar sonra 6 da evine gider 09 da devam eder. toplam 7.5 saati geçmezler. 2020 yılında asgari ücrete ilave 4 kere net prim ücreti adı altında 850 tl ödeme yaptık. bu ücretin brütü olan 1000 tl sgk ya ekleyip ödememizi de yaptık. maaş bordosunda da gösterdik ve kapıcı imzaladı. 2 kapıcı olduğundan ramazan da biri kurban da biri çalıştı diğer resmi tatiller de de tek tek çalıştılar.
  sorum şu : kapıcıların işe başlama saati 05. 00 olması bir sorunteşkil eder mi.
  Bizim ödediğimiz 850*4 belirtilen tüm tatillerde çalışmış olsa dahi karşılıyor. bu ücret fazla mesai ücreti midir.
  kapıcı çalıştığı her yıl kesin bir bayramda yıllık izin almış ve izin belgesi de var.
  yani dava açsa kazanır mı düşünceme göre biz tüm işleri yasal ve kayıtlı yaptık. ama hakimler işçiyi korur kazanır diyenler var.

  1. Merhaba,
   Sorduğunuz sorulara sağlıklı cevap alabilmeniz için elinizdeki işçi özlük dosyasını bir hukukçuya vererek hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederim.

 24. Selam avukatım benim ssk girişim 2006 ,12 yıldır kapicilik yapıyorum elektirik su doğalgazi bina karşılıyor ama resmi tatillerde çalışıyorum birde tanzimat hakkım nasıl alabilirim

  1. Merhaba, resmi tatillerdeki çalışmanız karşılığı zamlı olarak ücret ödenmesi gerekir. Haklarınızın eksik ödendiği kanaatindeyseniz mutlaka bir avukattan profesyonel yardım alın.

 25. Burak Bey merhaba. Yönetiminde görev yaptığım konutumuzda, apartman görevlimiz yönetim boşluğunun ve uzun yıllardır görev yapıyor olmanın verdiği rahatlık ile görev ve sorumluluklarını aksatıyor.
  Bu nedenle aşağıdaki maddelerle görev ve sorumluluklarını tespit etmemiz ve duyuru panosuna asmamızda hukuken bir beis var mıdır? (Cevap verebilirseniz şimdiden çok teşekkür ederim)
  1. Bahçe-otopark alanı, apartman girişi ve merdivenleri haftada iki kez temizlemek
  2. Asansörü günlük temizlemek
  3. Elektrik, su, doğalgaz sistemlerinin bakımını yapmak / yaptırmak
  4. Konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
  5. Saat: 08.00 – 09.00 arasında market alışverişi yapmak
  6. Saat 18.30 – 19.30 arasında çöpleri toplamak
  7. Bahçenin bakımını yapmak, sökülen parkeleri onarmak, ağaçları sulamak, kamelyanın temizliğini yapmak
  8. Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak
  9. Dairlerinde olmayan konut sakinlerinin kargolarını teslim almak, sahiplerine iletmek
  10.
  11.
  12…

 26. Merhaba efendim. Ben bir apartman sakini olarak bir husus danışmak için yazıyorum. Bizim kapıcımıza bu 2022 yılı itibariyle yeni asgari ücret 4.250 olmuşken. Kapıcı abinin rızası olmadan maaşını 3.500 liraya çektiler. Ayrıca sigortası da 3 gün üzerinden ödenip 6 gün çalıştırılıyor. Ben bu durumdan 2 3 gündür uyku uyuyamıyorum daire başı 30 lira için bu oluyor. Ben bu durumda tek başımayım. Bu durumu düzeltebilmek için bir yol gösterirseniz çok sevinirim.

  1. Merhaba,
   Bina görevlinize her ay 750 TL eksik ödeme yapılıyor. İşçinin rızası olmadan ücretinin daha aşağıya çekilmesi hukuken mümkün değildir. Tam süreli çalışmaya karşılık sigortasının da kısmi süreliymiş gibi gösterilmesi hukuka aykırıdır. Bina görevliniz haklı nedenle iş akdini sonlandırarak hakları için dava açabilir. Ayrıca eksik ödenen sigorta günlerinin tespiti için de hizmet tespiti davası açma hakkının olduğu düşüncesindeyiz.
   Kat maliki olarak bina yöneticinizi bu konuda ihtar edin. Zira kanunun emredici hükümlerine uygun davranması gerektiği tartışmasız olan yöneticinin hem iş hukukuna, hem de sigorta hukukuna aykırı hareket ettiği çok açık. Eksik sigorta ödemesi nedeniyle şikayet edilmeniz halinde tüm kat malikleri olarak cezai müeyyidelerden sorumlu olabilirsiniz.

 27. Merhabalar ben 1.5 senedir sitede kapıcı olarak görev yapmaktayım eşim de başka bir işe girdi ve yönetim bana 1 ay küstü o arada başka kapıcı arayışına geçmiş haberim olmadan bu olaydan 6 ay sonra yönetim ile bı anlaşmazlık oldu ve bana yine küsüp kapici arayışına girmiş her an çik diyebilir benim bu yapılanları açığa çıkartıp çıkışımi istersem tazminat alabilir miyim cevap yazarsanız benim için çok makbule geçer şimdiden teşekkür ederim

 28. Burak hocam merhaba. Babam 20 yılı aşkın süredir aynı apartmanda kapıcılık yapıyor. Toplanan aidatlar giderleri karşılamadığı için babam sürekli eksik maaş alıp binanın giderlerini kendi cebinden karşılamaya çalışıyor. Bazı daireler uzun süre aidat vermiyor ve Yönetici hiçbir şekilde hesapla ilgilenmiyor. Ayrıca gelir-gider işini bize bırakmış durumdalar.kapıcı dairesi binaya ait olmasına rağmen evin parke, mutfak, dolap, kapı yenilenmesini biz kendi paramızla hallettik.sorum şu hocam: dava açmak istiyorum fakat yöneticiye mi yoksa aidat ödemeyen, maaşımızı engelleyen daire sahiplerine mi dava açılmalı?

 29. Öncelikle iyi çalışmalar kolay gelsin efendim size bir sorum olacak birde yardımınıza ihtiyacım var 3 yıldır bina görevlisiyim tam kapıcı şeklinde bazı sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım yani aslında hiçbir sorun yok.tamamen binanin aldığı bir karar gelen zamandan sonra aidatlarını yükselmesi.sebebi diyelim.temizlik.karsiligimi ney dediler bende kabul.etmedjm.tazminat hakkımı ödediler alacak verecek kalmadi hersey buraya kadar çok güzel hatta WhatsApp gruptan helallestim.herkesle. Bu ayın.birinde hesabım.kesildi bende kendime.yer bulunca ayrilacam dedim.yoneticiye 1 hafta 10 gün içinde bayram arası olduğu için is bulmakta biraz zor.herneyse binada dengesizin biri. Biranonce bosaltsin çıksın gitsin gibi laflar etmiş resmen benim burda psikolojim bozuldu beni resmen kavgaya tahrik.ediuor ne yapmam lazım nereye başvurmam gerekir yada nereye şikayet etmem.gerekir burda hakkımız nedir kendimizi nasıl savunma.uapacaz saygılar cevap bekliyorum teşekkürler

 30. Merhaba yaklaşık 10 yıl önce kapıcı olarak çalıştığım binadan 2000 TL borç aldım daha sonra bunun 500 TL sini ödedim kalan 1500 TL yi bina yonetimi dolara çevirmiş ve 2022 yılında bu borcu tazminatımdan düşüyorlar yönetimin böyle bı hakkı var mıdır

 31. Merhabalar apartmanımız kentsel dönüşümden yıkılıyor.ve yeni yapılacak apartmana kapıcı dairesi yapılmıyor.çıkışım yapılacak.yasal haklarım nelerdir sadece kıdem tazminatımı.sadece kıdem tazmınatından bahsediliyorda.haklarımı bileyim lütfen.bina yıkıldıktan sonra muhattap kalmıycak dava açsam ölüye dava açmak gibi olcak….şaştımmm…

 32. Merhaba iyi akşamlar 2020 yılında aldığım evde ikamet etmekteyim 2014 yılından mevcutta apartmanın zemininde bulunan 1+0 daireye kira karşılığı birisini tutuyorlar ve adam çöpler topluyor apartmanı temizliyor bahçeyle ilgileniyor aynı zamanda adam bir mağaza zincirinde 3 senedir yarım maaş ile yarım gün çalışıyor şuanda da apartman yönetimi yolları ayırma kararı alıyor bu zamana kadar da kendisine hiç bir şekilde 2014 den beri 1 gün bile sigorta yatırılmamış görevlininde mağdur olmaması adına nasıl bir yol izleyebiliriz ? Cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 33. Merhaba 17 senedir bir sitede blokta kapıcı olarak çalışmaktayım. Her pazar günü servis ve çöp almaktayım tazminata bu günlerimi alabilir miyim

 34. Merhabalar bina gorevlisi olarak 23 ay çalışıp (Aylık ücret:3.500 TL) kendisi işi bırakmıştır. 01.03.2020-01.02.2022 tarihleri arasında çalışmıştır. Ne kadar tazminat ödememiz gerekmektedir.

 35. Ben 4 yildir kira ve elektirik su karsiliginda binada kapicilik yapiyorum esim apartmani temizliyor ben bahceye bakiyorum siginagi ev yapmislar orda oturuyorum simdi beni cikartip kiraya vermek istiyorlar yada kirada otur para ver diyorlar ne yapabilirim ne sigorta yaptilar ne para verdiler suana kadar .

 36. Merhaba Burak Bey. Mümkünse size bir sorum olacak, cevaplarsanız çok sevinirim. Ben 10 yıldır bir sitede. Çift giriş blok kapiciligi yapmaktayım. Son 5 seneder maaslarim çok düzensiz veriliyor. Sözleşmede ayın 1.i ile 5 i arasinda yazmasına rağmen taaa 15. 20 Hatta 25 ine gibi parça parça 5. 6 seferde verip çay şeker parası yapıyor. Onun için ödemelerini düzenli odeyemeyip icralık bile oldum. Maaşımı elden alıyorum, ama işin kurnazligi bana hiç makbuz vermiyorlar. Yanı ayın kaçında kaçında aldığıma dair evrak vermiyorlar. Şimdi ben bu işten nasıl cikipta tazminat alabilirim.

 37. Selamlar Burak Bey

  Gece 23:00 gibi apartmanın elektirikleri gitti. Asansörler, bina içi aydınlatmalar, kablo tv ye bağlı olan internet ve uydu sistemi ve mıknatıslı dış kapı güvenlik sistemi tamamen kapandı elektrik olmayınca ve anahtarsız girilebilir hale geldi apartman. Apartman görevlisini aradığımda ” anca yarına yaparım” dedi samimiyetimize dayanarak rahatsız olmasın diye “sigorta atmıştır ben gidip yapayım” dedim “yok tehlikeli” vs dedi ve kapattı. Sonra elektrikler geldiğinde bunu söylemek için tekrar aradığımda bir daha ” gelir tabi yaptım ” dedi ve ” beni bu saatte arama bir daha ” dedi terbiyemi bozmadım ” tamam “deyip kapattım. Bu tarz mesai saati dışında olan olaylarda apartman görevlilerinin bir sorumluluğu yok mudur ?

  Teşekkürler.

 38. 2018 mart 27 SGK girisim var ise baslama tarihi.asgari ucret 11400tl suan beni isten cikarsalar ne kadar tazminat alirim iyi gunler

 39. Merhaba site yöneticisiyim 25 yıllık kapıcımız emekli oldu .Kendisi 25 yıldır sitede lojmanda oturuyor .Sizden ricam tazminatı nasıl hesaplanacak tazminatı neleri kapsayacak 25 yıl lojmanda oturduğu halde birde lojman parasımı ödeyeceğiz .Lütfen bilgilendirirmisiniz.TEŞEKKÜR EDERİM

 40. Burak bey merhaba,
  5 bloklu bir sitede oturuyoruz. 7 yıllık bir site . Sitemizde 4 güvenlik 2 kapıcı ve 1 de bahçıvan var. Bu çalışanlar direk bize değil bir şirkete bağlı. Biz şirketle anlaşma yaptık. Personel ödmelerimizi o şirkete yapıyoruz. Her yıl şirketle asgari ücret, yıllık izin, elbise, ayakkabı fazla çalışma tutarları hesaplanır en son şirket kendi kârını da ekleyip kişi başı bir fiyat çıkarır. 6 personel sitemizde kalmıyor. Sadece bahçıvan için site içinde bir konut tahsis edilmiştir. Bu personelin elektirik su doğalgaz ve kışın yakıt parasını yönetim bize odetiyor. Şirket çalışanı olmasına rağmen personelin faturalarını ödemek zorundamıyız, şimdiden çok teşekkür ederim.

 41. merhabalar ,
  Emekli olup halihazırda aynı işyerinde 9-10 yıla yakındır çalışan site görevlisinin kıdem tazminatının, günümüzde asgari ücretin enflasyonist şartlardan dolayı artışına bağlı olarak kat maliklerine artan oranda yük getireceği bahisiyle, 6 ay önce yapılan olağan toplantıda yönetici ve kat maliklerine yıl sonu itibariyle görevli personelin iş akdini tazminatlarını ödeyerek feshedelim, çalışanın kabul ederse birkaç ay sonra yeni sözleşmeyle tekrar başlatalım diyerek teklifim oldu ve herkesçe kabul edilerek site aidatına ek kıdem tazminatını toplamak maksadıyla site hesabında para toplanmaya başlandı. Eğer yönetimce iş akdi fesih edilmezse 2024 yılı yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatının çok yükseleceği görüşüyle ( 2023 yılı içinde fesih bedeli 120.000 Tl iken,2024 yılında bu oran 180000-190000 TL ye ulaşacak ) , kat maliki olarak bu ödeme sorumluluğunu almamak için ne yapabilirim.
  Saygılarımla .

 42. Kolay gelsin eşim 12 yıldır 14 daireli binada temizlik karşılığı ve ayrıca 250 TL kira vererek oturmaktayiz.binayi mahkemeye verdik. Bize ev bulun çıkın dediler . Çıkalım mı bekleyelim mi. Ev bulun derken yazılı birşey vermediler. Şimdiden teşekkürler ederim. Telefon ile cevap vermek isterseniz. Ulasamadiginizda watsapp tan arayabilirsiniz.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.