Apartman Görevlisi Kapıcı Yasal Hakları – Kıdem Tazminatı

kapıcı apartman görevlisi

Bina Görevlisinin Yasal Hakları Nelerdir?Bina Görevlisinin Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kat malikleri, başka şekilde bir anlaşma olmadığı takdirde kapıcı ve diğer ortak yapı çalışanlarının giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak katılmak zorundadır. (Kat Mülkiyeti Kanunu md.20)

İş Kanunu ile sair mevzuattan kaynaklanan haklara sahip apartman görevlilerinin ücret ve tazminatlarından kat malikleri eşit olarak sorumludur. Kıdem tazminatının nasıl hesaplanacağına ilişkin yazımıza burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bina görevlisinin kıdem tazminatı ile diğer ücret ve tazminatları zorunlu arabuluculuğa tabidir. Alacak ve işe iade davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurması zorunludur.

Kapıcı Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Bina görevlileri için kıdem tazminatı hesabı temel olarak aynı olmakla birlikte, genel iş kollarından farklı bir durum söz konusudur. Uygulamada birçok kapıcı kira vermediği gibi elektrik, su gibi abonelikleri de ücret ödemeden kullanmaktadır. Bu giderler, işçiye yapılmış yan ödemeler gibi değerlendirilerek kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmalıdır. Bu hesaplama kira bedeli, varsa elektrik ve su gibi giderlerin de brüt ücretine eklenmesi suretiyle yapılır. Anlatılan hususlar bina yönetimleri tarafından iyi bilinmediği için konu sürekli olarak mahkemelere intikal etmektedir. Bu nedenle, bina görevlilerinin açtıkları tazminat talepli davalarda ortaya çıkan toplam hesap, bina yönetimlerinin yaptıkları hesabın üzerinde çıkabilmektedir. Aynı şekilde bina görevlileri de haklarını tam olarak bilmedikleri için zaman zaman hak kaybına uğramaktadır. Bu nedenle her iki tarafın da bir iş hukukçusundan yardım almasında fayda vardır.

Yeni Malikin Bina Görevlisinin Tazminatından Sorumluluğu

Kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü işverendedir. Apartmanlarda ve diğer ortak yapılarda ise apartman görevlisinin işvereni konumunda olan kişi maliklerdir. Bağımsız bölümün el değiştirmesi, taşınmaz malikinin değişmesi halinde yeni malik apartman görevlisinin kıdem tazminatından sorumlu olur. Yeni malik, kendisinden önceki dönemi kapsasa dahi kapıcının tazminatını ödemekle yükümlüdür. Ancak yeni malikin bu tazminatı ödedikten sonra eski malike rücu etmesi mümkündür. Yani yeni kiracı, kendi dönemi ile kendisinden önceki dönemi oranlayarak eski malike rücu edebilir.

Aşağıda yer alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş karar, yeni bin görevlisi kapıcının kıdem tazminatından doğan sorumluluğunu aydınlatmaktadır.


T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

2001/18-642 E.

2001/662 K.

K.T. 03.10.2001

 • ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA ( Yeni Malik )
 • KIDEM TAZMİNATI ( Yeni İşverenin Önceki Dönemlerden Sorumlu Olması-Kapıcı Giderleri-Yeni Malik )
 • KAPICI GİDERLERİ ( Yeni Malikin Sorumlu Olup Olmayacağı )
 • YENİ KAT MALİKİN KAPICI GİDERLERİNDEN SORUMLULUĞU ( Borcun Yasal Olarak Ödenmesi Gereken Tarihte Malik Olmanın Yeterli Olması )

İlgili Kanun Maddeleri: 1475/m.14/2 634/m.20/a

ÖZET: Kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. 1475 sayılı İş Kanununun 14/2. maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdemi değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de. son işveren tüm süreden sorumludur, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebilir.

DAVA: Taraflar arasındaki ”itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Adana 3. Sulh Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 30.11.2000 gün ve 1999/2408 E-2000/1173 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 26.3.2001 gün ve 2001/1871-2741 sayılı ilamı ile ( …Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi hükmüne göre, kat maliklerinden her biri kapıcı giderlerinden. ( ücret, sigorta primi, kıdem tazminatı vs. ) yönetim planında veya kat malikleri kurulunca verilmiş bir kararda başka türlü bir hüküm bulunmadıkça diğer kat malikleri ile birlikte eşit olarak sorumludur. Bu sorumluluk, borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir.

Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının kendisinden önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir. Açıklanan nedenlerle, davalının, bağımsız bölümünü satın aldıktan sonra geçen süre ile sınırlı olarak kıdem tazminatının ödenmesinden sorumlu olacağına ilişkin mahkeme kararı doğru bulunmamıştır. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemenin davalının bağımsız bölümü satın aldığı tarih ile işçinin emeklilik nedeniyle işyerinden ayrıldığı tarih arasındaki süreye isabet eden kıdem tazminatından sorumlu olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne dair verdiği karar Özel Daire’ce yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Yönetim planında genel giderlere kat maliklerinin katılımının ne şekilde olacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından, 2814. Sayılı yasa ile değişik 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasa’sının. 20/a maddesi gereğince kapıcı giderlerine tüm malikler eşit olarak katılmalıdır. Bu katılım sorumluluğu borcun yasal olarak ödenmesi gereken tarihte malik olan kişiye aittir. Somut olayda, apartman kapıcısının görevden ayrılıp kıdem tazminatını hak ettiği tarihte davalı malik olup, yönetime ve sigortaya karşı bu borcun tamamından sorumludur. Hesaplanan kıdem tazminatına esas alınan sürenin bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması, borcun doğduğu tarihte malik olan davalıyı, bu sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa, ödediği kıdem tazminatının önceki malik dönemine isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 19.10.2000 gün 2000/9377 Esas, 2000/14065 K. Sayılı kararında da ”1475 sayılı İş Kanununun. 14/2 maddesi gereğince işyerinin devri sebebiyle başka bir işverene geçmesi halinde işçinin kıdeminin değişik işverenlerde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanacağı. Her ne kadar daha önceki işveren işçiyi çalıştırdığı süre ve devir sırasında işçinin aldığı ücretle sorumlu ise de, son işveren olarak davalının tüm süreden sorumlu olduğu, ancak önceki işverenlere sorumlulukları oranında, rücu edebileceği” açıkça belirtilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle mahkemece 1475 sayılı İş Kanunun 14/2 ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun. 20/a maddeleri göz önünde bulundurularak davanın kabulüne karar vermek gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 3.10.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

“Apartman Görevlisi Kapıcı Yasal Hakları – Kıdem Tazminatı” için 50 yorum

 1. Ben bir apartmanda kapıcı olarak çalışıyorum 2003 beri ama arada 7 yıl SSK yapmadılar şimdi işden ayrılmayı düşünüyorum eksik maaş alıyorum SSK ilk girişim 97 izin hiç kullanmadım ne yapmalıyım cevabınızı bekliyorum gerekirse tel konuşalım

  1. İşçinin sigortasız çalıştırılması işçi için haklı fesih nedenidir. İşçinin bu nedenle işten ayrılması halinde kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarının ödenmesi gerekir.

 2. Merhaba burak bey.
  1998 haziran 20 den bugüne hala kapıcılık yapmaktayım. Yönetim son askeri ücretin yükselmesinden kaynaklı çıkış yapıp yasal hakları verip devam ettirmek isterler ancak teklif edilen rakam yasal haklarımızın 3/1 i değildir.
  Sormak istediğim şudur;
  Kapıcıların tazminatta ihbar,kıdem,elektirik,su,yakıt,ve kira bedelinin dışında işveren sorumluluğunda başka ek tazminat maddeleri varmıdır?
  Örneğin çalıştığım yerde önlü arkalı bahçe bulunup ( behçivanlık) hismetinide yapmaktayım. Bu ek tazminat hesaplaması olması gerekmez mi? Yada gıda yardımı,giyecek yardımı gibi maddelerinden de olduğu söylenmekte doğruluğu nedir? Teşekkürler.

  1. Merhaba,
   Kapıcıların ve diğer apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplanırken ücretinin yanı sıra yan hakların tamamı (kira, elektrik, su, doğalgaz, gıda yardımı vs.) ücrete dahil edilerek hesaplama yapılmalıdır. Bahçede yaptığınız işler görev tanımızın içinde yer alıyorsa bu konuda yarıca bir ücrete hak kazanabileceğinizi düşünmüyorum.

 3. Merhaba 16 senedir bir apartmanda kapıcılık yapmaktayım. Kanser hastası olduğum için beni işten çıkartıyorlar. Ne kadar tazminat alırım?

   1. İyi günler Burak bey ben bir termal sitede 5 seneden beri 24 saat olacak sekılde kapıcı olarak calışıyorum ve ilk önceki senemi siğortasız calıştım 2014 senesini diğer seneleride 2020 ye kadar siğorta lı calıştım hiç izin kullanmadım bayram izinleri VS bunlarıda kullanmadım kira elktrık su kömür yemek bunları alabilirmiyim ve ne kadar tazminat hakkım olur yardımcı olursanız sevinirim Burak bey

 4. Mrb. Ben bir apartman sitesinde 7 yıldır çalışmaktayım 2017 isan ayında mesai dışında saat gece 2. Sıralarında apartmanda iş kaza sı geçirdim ayağımda pilatin var iş ten çikarırlar kokusuyla davacı olmadım kazadan 1 buçuk yıl sonra beni işten çıkarmaya çalışıyorlar hukuki Hakîm nedir

   1. 10.09.2016 kapıcı lık yapıyom 15 06 2019 işime son verdiler bu yıl içerisinde elektrik su faturalarını ben öderim şimdi işden çıkarken alabilir miyim

 5. Merhabalar burak bey ben 2013 7 ayinfan beri bu zamana kadar kapicilik yapiyorum ve asgari ucrete zam geldiginden cikartmak istiyolar ayrica da bana yönetim aksam saatlerinde baski yaparak sana 3 ay ayri ihtar cekerek seni isten cikartiriz gibi santajla bana burut maas deyil net maas uzerin den odeme yapalim diye imza attirdilar mahkemeye versem bir hak talep ede bilirmiyim sahitim yok beni aydinlariemisiniz simdi isten cikartacaklar bana bir babakik yapip bir yol goster abim

  1. Ben28 yıldır biapartmada görevliyim onyıl evel tazminat istedim oyaladılar vermediler bende işi bırakmadım şimdi iki sene dır Gine aynı sggden kaçyıl çalış tımsa mühürlü bir kahitaldım yönetime verdim bana bir hafta sonra kehidir geri verdi neyapmakıyım artık büyük isteksizlile çalışıyorum tazminatımı verselerdi on yılevvel işi bırak mayı düşünmüş tüm olumsuzluklar çok tü kendi içlerinde sorunlar vardı eyt yasasında çıkmadığı için emeklide olamadım daha ikiyılvar ama Gine tazminatımı verseler ayrılacağım

 6. 2019 yılında işten çıkarılacak olan bir kapıcının kıdem tazminatı tavan ücreti olan 6017.-TL den mi ,yoksa 2019 yılı kapıcı brüt ücreti olan 2558,40.-Tl üzerinden mi hesaplanması gerekiyor? Teşekkürler.

  1. Kıdem tazminatı hesabında işçinin son brüt ücretini esas almalısınız. Belirttiğiniz tutarlar hesaplaya esas alınacak en düşük ve en yüksek tutarlardır.

 7. 2016 Ekim ayında satın aldığım daire ile ilgili olarak; daha önce iş kanununa aykırı olarak kapıcı calıştırılmasına rağmen 2015 yılında işten çıkarıldığını belirterek dava açan davacının kıdem tazminatına hak kazanması durumunda kıdem tazminatı, SGK – vergi ve cezalarının sorumluluğunun davacıdan hiç bir hizmet almadıgım halde ben mi olurum.
  Teşekkürler Saygılar

  1. Sorumluluğunuzun taşınmazı devraldığınız tarihten itibaren başlaması gerektiğini düşünüyorum. Davada kendinizi bir avukatla temsil ettirmeniz faydalı olur.

 8. mrh ben 2015 berı kapıcı olarak calışyorum ve 2019 yıl kadar su eletırık dogal gaz faturalar hep bıze ödetırler şimdıde işten cıkaryorlar ne yapma gerk haklarım nelerdır teşekkurler

  1. Merhaba 15 yıllık dükkan kıracısıyım. Apartmanmızın kapıcısı emekleye ayrılıyor, 25 senedir kapıcı emeklı fonu kurmamışlar gelen yöneciler , şimdi kıdem tazmınatı topluyorlar daire basına bayağı yüklü miktar düşüyor. Dükkan sahibim aynı apartmanda oturuyor, bana diyor ki tazminatı sen ödeyeceksin. Bu tazminattan ben mı . .? Sorumluyum , dükkan sahibi mi .? Tesekkürler

 9. merhaba Burak bey,şimdiden teşekkür ederim. Ben 1995 tarinde kapıcılıga başladım 24 sene oldu.emekliligim geldi oturdugum ev,kullandıgım elektirik ,su ve yakıt giderimi apartman karşıladı .herhangi bir sözleşmem yok. aparmanın bahçesi var .ben işe girmeden önce kapıcıya bahçivanlık parası verilsin diye ,karar defderine karar alınmış. bu kararın iptali hiç alınmamış. ayrıca benim cep telefon .evde kullandıgım interneT, ve yılda her 6 ayda bir kere giyim parası veriliyor bu yıl 250 tl.Ne yapmalıyım bunları talep edebilirmiyim.TEŞEKKÜR EDERİM.SAYGILARIMLA.

 10. Merhaba İyi günler dilerim…
  Bizim sitenin kapıcısı geçen hafta işten ayrıldı ve resmi tatil günlerinde, hafta tatili günlerinde, izin günlerinde çalıştığını ve bunların ücretini almak için sitede bulunan 49 daireyi mahkemeye verdi. Daha sonra arabulucu kişi geldi ve 30 bin TL üzerinde uzlaşıldı. Sitede bulunan her bir daireye de 650 lira gibi bir bedel çıkarıldı ve bunu da 3 eşit taksite böldüler. Sorum şu: Bu taksitleri ödeyeceğim fakat sitede ödemeyen olduğu taktirde benim bununla ilgili bir sorumluluğum olur mu? Yani ödemeyen kişiler olursa tüm site mi icralık olur yoksa sadece ödemeyenler mi icralık olur? Teşekkürler.

 11. Merhabalar benim sorum olacak 2015 nisan ayında işe başladım 2019 nisan ayında beni işten çıkarmak kararı alındı yeni yapılan zamla birlikte giderelerimin fazla olduğu söylendi 4 yıl çalıştım resmi tatil de çalıştım ve yıllık izinde 10 gün izin kullandım elektrik su ve dogalgaz faturalarımı kendim ödedim 2017 temmuz ayın sgk pirimim yatmamış birde bana 10.000 tl kıdem tazminatı çıkardılar haklarımı tamamını almam için nesil bir yol izlemeliyim teşekkür ederim

 12. Merhaba. 27 Yıllık Kapıcıyım. 2.600₺ maaş alıyorum ama aldığıma dair bir kağıt yok, maaşımı elden alıyorum. Brüt maaşım 3.200₺ ye geliyor, şuan emekliyim; askeri ücret üzerin mi alırım yoksa brüt maaşım üzerinden mi alırım kıdem tazminatımı? Cevap verirseniz Sevinirim Teşekkürler .

 13. Merabalar sitemiz 68 daireden oluşmak ta A blok ve B lok olmak üzere görevli arkadaş iki blogda bir bakıyor toplam maliyeti 2571 tl 2 ye bölünüp pay ediliyor yalnız A blok 36 daire B lok 32 daire bu durum da A blokta 4 daire fazla var toplam maliyet nasil pay edilmelidir iki blok arasın da tesekkurler

 14. Kolay gelsin. binamızı yönetim şirketi yönetmekte ve biz her ay bu şirkete 150 TL aidat ödemekteyiz. İki ay önce binamızda görevli olarak çalışan personel işten ayrıldı. Şuan kıdem tazminatı talep etti ve dava açtı. Davayı kazansa tazminat borcunu yönetim şirketi mi ödeyecek yoksa daire sahipleri mi? Biz daire sakinleri olarak her ay aidat ödüyoruz yönetime bu para içerisinden yönetim her ay kıdem tazminatını yatırması gerekmiyor mu? Burada sorumlu yönetim değil mi? ödemeyi onların yapması gerekmiyor mu?

 15. selam ben altay 17 senedir kapııcılık yapıyorum kendi istegim ile ayrılmak istiyorum tum haklarımı alabılırmıyım alırsam tahmınen nekadar alırım tşk ler

 16. ben 2015 den bu tarafa kapıcılık yapıyorum sözleşmem yok istifa etsem tazminat alabilirmiyim

  1. Merhaba, haklı nedenle istifa edip kıdem tazminatına hak kazanabilmek için belirli şartların gerçekleşmesi zorunludur. Birtakım haklarınızın ödenmemiş olması haklı fesih nedeni olacaktır.

 17. Binamıza 10 ay önce görevli alındı. Yönetici tarafından çıkartılmak isteniyor ama görevli kredisi olduğunu 1 yıl daha çalışmak istediğini söyledi. Yönetici yine de çıkartmak istiyor. Görevliyi İşten çıkarmasına nasıl engel olunabilir???

 18. 20016 yılında bir sitede ev aldım. Sitede çalışan kapıcı arkadaş 1999 yılından beri görev yapmış. biriken tazminat miktarı 50 000 bin tl’nin üzerinde ben bunun ne kadarını ödemem gerekir. bir önceki daire sahibine rücü edebilirmiyim. teşekkürler.

 19. Merhabalar Burak bey benim babam 23yıldır aynı yerde kapıcılık yapıyor ve 7ay önce emekli oldu fakat yönetici ile konuşmama rağmen 7aydır toplantı yapmıyor ama yapmayacağım diye söylemiyorda 7aydır hakkımızı almayı bekliyoruz ne zaman yapıcaksın dediğimde sürekli başka bir aya sarkıtıyor almasında zamanaşımı gibi bir problem olur mu ve ben bu toplantıyı uzlaşma olmadığı takdirde sadece hukuksal işlemler ile mi sağlarım 2.sorum ise babam 23yıldır çalışıyor fakat sisteme 2000 yılında girişi göZüküyor sigortası yatırılmamış ve 97 yıllarında 1günlük giriş çıkış yapılmış bunun için ne yapabilirim 3.sorum ise babam çalıştığı yıl boyunca hiçbir zaman hakkını tam alamamış hep eksik ve elden maaş vermişler hala da bu şekilde devam etmekte örneğin 2020alması gerekiyor ise 1100tl alıyor ve şuan emeklilik için çıkış yaptıkları için geri giriş sağlanmadı ben bu durumları nasıl kanıtlarım hakkımı alırım yardımcı olursanız çooookk sevinirim babam hakkını savunamayan biri onun yerine genelde ben konuşuyorum haklarımızı tam anlamıyla öğrenmek istiyorum ki ona göre bir konuşma gerçekleştirim yardımcı olursanız beni çok mutlu edersiniz .

  1. Merhaba, sigortasının yapılmadığı dönemler için hizmet tespiti davası açabilirsiniz. Tazminat ve diğer alacak hakları için ise ayrı bir dava açmak gerekir. Her iki dava ispat vasıtaları açısından farklılık göstermektedir. Bu nedenle babanızın çalıştığı şehirde çalışan bir avukattan yardım almalısınız.

 20. Öncelikle İyi günler dilerim. Hali hazırda satış protokolü imzalayarak kaporasini odemis olduğum evi satın almak üzereyken; bina yönetiminin apartman gorevlisini gorulen lüzum üzerine iş akdini noterden bildirerek tazminatı ödenmek uzere fesih ettiğini ogrendim. Apartman gorevliside buna karşılık 156000 TL’lik kıdem tazminatı ve alacaklarına karşılık ara bulucu surecinde anlasamayip dava acmis. Ve kapıcı dairesinde halen oturmaya devam ediyor ancak calismiyor.Ben yasanan bu olaylardan sonra tapu devrini yapacağım için kat maliki olarak mahkemeden doğacak borçlardan sorumlu olur muyum? Ayrıca sorumlu olursam elimde ki satış protokolünden satıcının dairenin tesliminden önceki apartmana olan yönetim borclarindan sorumlu olacağına karsilik maddeyi de gözeterek rücu hakkım varmı dir? Cevabınız için teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Yeni malik olarak ödemek durumunda kalacağınız para üzerinden eski malikin dönemine ilişkin olan kısmı rücu hakkınız vardır.

 21. Merhaba burak bey internette kapıcı kıdem tazminatlarıyla araştırma yaparken sizin sitenizi gördüm. Ve gerçekten bilgili ve tecrübeli olduğunuzu gördüm. Benim sorum 12.12.2018 de bir ev aldım. 19 senelik kapıcısı var ve 01.12.2019 da emekli oldu tazminat ücretini eski ev sahibine rücu edecek olursak bu şartları varsa diye bir terim var ne anlama geliyor birde tapu satışımı 2 yıl geçerli eski ev sahibiyle aramızdaki sözleşme şimdiden ilgi ve alakalarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Geri gönüş yaparsanız sevinirim.

  1. Merhaba, kapıcıya karşı tazminat sorumluluğu tazminatın doğduğu andaki malik üzerindedir. Yargıtay tarafından verilen bir kararda devredenin 2 yıl olan sorumluluk sınırının kıdem tazminatı açısından uygulanmayacağı belirtilmiştir.

  2. merhaba Burak bey maaşımı geç alıyorum Haziran ayının maaşını temuzzun 25 26 27 28 aralıklı olarak alıyorum ve bayram ikramiyesi aidat pusulasını yansıdığı gibi daire sakinleri bu parayı ödedi ve 2020 tarihli ikramiyeler bize ödenmiyor 7 yıldır bu şekilde geç ödeme yapılıyor kendim işten ayrılırsam tazminat alabilirmiyim daha öncede işyerinden arkadaşlarım işten ayrıldı tazminat ödendi bu emsal karar olabilirmi teşekürler

   1. Merhaba,
    İş Kanunu md.24 gereği işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi işçi açısından derhal fesih hakkı meydana getiren bir nedendir. Buna dayanarak iş akdinizi feshetmeniz ve mahkemece de durumun tespit edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

 22. Merhaba Burak bey büyük bir sitede kapıcıyım işe 19.09.2019 tarıhınde girdim 1sene olacak, buradaki yönetim syk ve stk kendileri bir karar alıp temizlik firması getirdiler şimdi bize temizlik firmasına gececeksiniz gecmez seniz çıkartırız diyorlar birinci sorum bu yasal mı? Ve kıdem tazminatlarınızı vereceğiz ama ihbar vermiyoruz oraya gececeğiniz için diyorlar şimdi bizi çıkarınca ihbar tazminatlarını ödemek zorunda değil mi? Ne gibi hakkım var benım burada

  1. İş sözleşmesinin devri sözleşmede esaslı bir değişiklik yaratmakta olduğu için bunu kabul etmeye zorlanamazsınız. Bunu kabul etmemeniz halinde işten çıkartılmanız halinde tazminatlarınızın ödenmesi gerekmektedir.

 23. merhaba Burak bey 17.11.2025 tarihinden beri kapıcı olarak çalışan kişi 05.03.2021 tarihinde yan binada daha fazla ücret alacağı için işi bırakmak istedi ve aynı gün kendi isteğimle işten çıkıyorum diye dilekçe yazdı. Müteakibinde kıdem tazminatı istedi ancak istifa eden kapıcıya kıdem tazminatı ödenmez dediğimizde bu sefer noterden her gün 05-23 saatleri arasında çalıştırıldığını, hafta sonu, bayram ve resmi tatillerde sürekli fazla çalıştırıldığını ve bu çalışmaların ücreti verilmediği için tek taraflı fesh ettiğini bildirdi.
  Binamızda 2 kapıcı çalışıyor. iki sininde imzalı sözleşmesi var. Sözleşme de bina full oil kazanlı olduğu için çalışma saati kış aylarında 05. 00 da başlıyor. Ancak toplam da gün içinde 7.5 saat. bir gün biri bir gün diğei 05.00 işe başlar sonra 6 da evine gider 09 da devam eder. toplam 7.5 saati geçmezler. 2020 yılında asgari ücrete ilave 4 kere net prim ücreti adı altında 850 tl ödeme yaptık. bu ücretin brütü olan 1000 tl sgk ya ekleyip ödememizi de yaptık. maaş bordosunda da gösterdik ve kapıcı imzaladı. 2 kapıcı olduğundan ramazan da biri kurban da biri çalıştı diğer resmi tatiller de de tek tek çalıştılar.
  sorum şu : kapıcıların işe başlama saati 05. 00 olması bir sorunteşkil eder mi.
  Bizim ödediğimiz 850*4 belirtilen tüm tatillerde çalışmış olsa dahi karşılıyor. bu ücret fazla mesai ücreti midir.
  kapıcı çalıştığı her yıl kesin bir bayramda yıllık izin almış ve izin belgesi de var.
  yani dava açsa kazanır mı düşünceme göre biz tüm işleri yasal ve kayıtlı yaptık. ama hakimler işçiyi korur kazanır diyenler var.

  1. Merhaba,
   Sorduğunuz sorulara sağlıklı cevap alabilmeniz için elinizdeki işçi özlük dosyasını bir hukukçuya vererek hukuki danışmanlık almanızı tavsiye ederim.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.