Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem ve İhbar Tazminatı

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş Kanunu 11. maddesinde ; “Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi” belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır.

İş akdinin sona erme nedenine bağlı olarak işçiye kıdem tazminatı ödenmektedir. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinde işçiye kıdem tazminatı ödenip ödenmeyeceği konusu kanun koyucu tarafından açıkça belirlenmemiştir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı Ödenir Mi?

Yukarıda belirtildiği üzere belirli süreli iş sözleşmesi sonunda işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yönünde kanuni bir düzenleme mevcut değildir. Ancak kanunda belirsiz olan bu konu, “işçi lehine yorum ilkesinin” bir gereği olarak Yargıtay uygulaması ile çözülmüştür.

Yerleşik Yargıtay uygulamasında sözleşmenin belirli süreli ya da belirsiz süreli olması önemli değil, iş sözleşmesinin sona erme biçimi önemlidir. Burada en önemli husus, işverenin belirli süreli iş sözleşmesini yenilememe iradesinin dayanağıdır. İşverenin sözleşmeyi yenilememesi haklı bir nedene dayanmıyorsa, belirli süreli iş sözleşmesi sonunda da şartları mevcut ise işçiye kıdem tazminatı ödenmelidir.

Belirli süreli iş sözleşmesi, işin doğası gereği gerçekten süreli olan işler için kanun koyucu tarafından getirilmiş bir düzenlemedir. Örneğin belirli bir inşaat projesi için görevlendirilmiş olan işçilerin sözleşme süresi ve proje tamamlandıktan sonra sözleşmelerinin yenilenmemesi geçerli bir nedendir. Ancak uygulamada sıklıkla rastlandığı üzere; öğretmenler, eğitmenler ve öğretim görevlileri her yıl yenilenmek üzere belirli iş sözleşmesine tabi olarak çalışmaları ve belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi ile birlikte işveren tarafından sözleşmenin yenilenmemesi halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Belirli süreli iş sözleşmesi ve belirsiz süreli iş sözleşmesi arasında kıdem tazminatı hesaplaması bakımından herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Kıdem tazminatının nasıl ve hangi yöntemle hesaplanacağına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İhbar Tazminatı Ödenir Mi?

Belirli süreli iş sözleşmesini düzenleyen 11. maddeden anlaşılacağı üzere, bu sözleşme tipinde işin süre yönnüden sınırları ve çerçevesi belirlenmiştir. dolayısı ile tarafların birbirine karşı fesih ihbarı mükellefiyeti altında olmaları hukuken anlamsızdır. Bu nedenle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilere, sözleşmenin nasıl ve ne zaman sona erdiğine bakılmaksızın ihbar tazminatı ödenmez.

İş Kanununun süreli feshi ve ihbar sürelerini düzenleyen 17. maddesinde ihbar süresi ve ihbar tazminatının belirsiz süreli iş sözleşmeleri için mevcut olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle belirli süreli iş sözleşmesinde sözleşmede ödeneceği yönünde bir hüküm bulunsa dahi ihbar tazminatı ödenmez.

Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmesi halinde belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmesi söz konusu olacağından, bu halde tarafların ihbar süresi ve ihbar tazminatı hakkı doğacaktır. İhbar sürelerinin ve ihbar tazminatının nasıl hesaplanacağına ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.


Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/15110 E. , 2020/2319 K.

…Fesih hakkı iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir haktır.
Maddede düzenlenen bildirimli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmeleri için söz konusudur. Başka bir anlatımla belirli süreli iş sözleşmelerinde fesheden tarafın karşı tarafa bildirimde bulunarak önel tanıması gerekmez.
Fesih bildirimi bir yenilik doğuran hak niteliğini taşıdığından ve karşı tarafın hukukî alanını etkilediğinden, açık ve belirgin biçimde yapılmalıdır. Yine aynı nedenle kural olarak şarta bağlı fesih bildirimi geçerli değildir.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/28007 E. , 2020/1617 K.

…İşçiye belirli süreli iş sözleşmesinin varlığına rağmen ihbar tazminatı ödenmişse bu tutarın, bakiye süre ücreti tutarı tazminattan gerekli indirimler yapıldıktan sonra kalan miktar üzerinden mahsup edilmesi gerekir.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/27696 E. , 2020/622 K.

…Elbette kural olarak belirli süreli iş sözleşmesi kararlaştırılmış ve süre sonunda taraflardan herhangi biri fesih iradesini ortaya koymamış ise iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği açıktır. Ancak belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesinden önce taraflardan biri yenilememe iradesini ortaya koymuş ise burada yenilemeyen tarafın iradesine göre kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılamayacağı araştırılmalıdır.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/27696 E. , 2020/622 K.

…4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesine göre; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir.Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/26681 E. , 2019/24447 K.

…Somut olayda, Mahkemece, yasal düzenlemeler ile Yargıtay kararı ışığında, davacının yaptığı işin niteliği gereği belirli süreli olmasının söz konusu olmadığı, bu nedenle, 4857 sayılı İş Yasası’nın 12. maddesi uyarınca baştan beri belirsiz süreli iş sözleşmesi ile kabul edilmesi gerektiği gerekçesi ile davacının bakiye ücret ve kira yardımına ilişkin isteminin reddine karar verilmiştir.

Dairemizce Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun 2017/10 esas 2019/1 sayılı içtihatı birleştirme kararından sonra yeniden yapılan değerlendirme sonucunda; İş Kanunun 11. maddesinde öngörülen hükmün işçiyi koruma amacıyla düzenlendiği dikkate alınarak, objektif şartlar bulunmadığı halde belirli süreli olarak yapılmış olan iş sözleşmesinin, belirsiz süreli olduğunun işveren tarafından ileri sürülmesinin Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca hakkın kötüye kullanımını teşkil ettiği, İş Kanunu’nun 11. maddesine dayanarak sözleşmenin belirsiz süreli olduğunu ileri sürme hakkının sadece işçiye ait olması gerektiği anlaşılmıştır.Hal böyle olunca,6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 438/2. maddesi uyarınca, davacının bakiye süre ücret tutarı tazminat isteğinin indirim hususu da değerlendirilmek suretiyle hüküm altına alınması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/26450 E. , 2019/24528 K.

…Gerek belirli gerekse belirsiz iş sözleşmelerinde, cezai şart içeren hükümler, karşılıklılık prensibinin bulunması halinde kural olarak geçerlidir. Ancak, sözleşmenin süresinden önce feshi koşuluna bağlı cezai şartın geçerli olabilmesi için, taraflar arasındaki iş sözleşmesinin belirli süreli olması zorunludur. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun 08.03.2019 tarihli 2017/10 esas 2019/1 karar sayılı kararı ile belirli süreli olarak yapılmış ancak objektif şartları taşımadığı için belirsiz süreli kabul edilen iş sözleşmesinde kararlaştırılan “süreden önce haksız feshe bağlı cezai şart hükmünün geçerli olduğuna” karar verildiğinden, iş sözleşmesi niteliği itibariyle belirsiz olmasına karşın belirli olarak yapılmış olsa bile haklı bir neden olmadan fesih şartına bağlı cezai şartın geçerliliğine etkisi bulunmamaktadır.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/26311 E. , 2019/23471 K.

…Davacının özel dershane olan davalı işyerinde, kanuni düzenlemenin bir gereği olarak 5580 sayılı Kanun’a tabi şekilde belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığının kabulü zorunlu olup, bu tür sözleşmelerde İş Kanunu’nun 11/3 maddesindeki esaslı nedenin kendiliğinden mevcut olduğu değerlendirilmektedir. Sözleşmenin niteliği gereği belirli süreli iş sözleşmelerinde belirsiz süreli iş sözleşmelerine özgü bildirimli fesih yapılamaz. İhbar tazminatı ise, bildirim süresinin hiç veya kısmen uyulmamasının yasal sonucudur.

Dairemiz uygulamasına göre, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi olarak çalışan işçinin iş sözleşmesinin, işverence haklı bir sebep olmaksızın yenilenmemesi halinde, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kabul edilmekte olup (22 HD 02.05.2016 T, 2015/8190 E., 2016/12828 K., 22.HD 22.02.2015, 2014/25784 E., 2015/35474 K, Ayrıca HGK 22.02.2017 T, 2015/22-922 E., 2017/316 K., HGK 26.11.2014 T, 2013/22-1443 E.-2014/958 K sayılı kararları), mahkemenin kıdem tazminatı talebinin kabulüne dair kararı isabetlidir. Ancak, taraflar arasındaki iş sözleşmesi yasa gereğince belirli süreli iş sözleşmesi olup, İş Kanunu’nun 17. maddesindeki koşulların oluşmadığının anlaşılmasına göre ihbar tazminatı isteminin reddi gerekirken kabulü hatalı olmuştur.


“Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem ve İhbar Tazminatı” için 17 yorum

 1. Belirli süreli iş sözleşmesinde apartman çöp ve haftada bir defa merdiven temizliği işi için ne gibi sözleşme yapılmalıdır Bu tür işlerde ki iş sözleşmesi çerçevesinde kıdem tazminatıı ödenmesi gerekiyorsa ödenecek kıdem tazminatı çalıştığı süre baz alınarak mı ödenmeli veya ne kadar olmalı

 2. Merhabalar,
  13 aydır belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışıyorum. Sözleşmemin bitmesine müteakiben sözleşmemi belirsiz süreli sözleşmeye çevirdiler. Ancak henüz bir maaş artışı olmadı. 14 aydır aynı brüt maaş ile çalışıyorum. Hukuki açıdan maaşın artırılmasını talep etmek gibi bir hakkım var mıdır? Yardımlarınız için teşekkürler.

   1. Ozurdilerim avukat bey bir sorum olacakti..12/11/2019 is iyade davamin sonucunda hakli cikarak alacaklarim konusunda mahkeme benim tarafimca onaylayip davayi sonlandirdi..fakat bu un ayin 01/12/2018 oldu kimseden ses seda yok alacagim 15 bin mevlam..ne avukat ariyor nede karesi taraf da bir adim atilmiyor…Kalem mudurune ciktimi.
    Tam 30 guen beklemen gerekir diyor…siz ne yapmaliyim

    1. Bu aşamada avukatınızın ve kalem memurlarının tavsiyelerini dinlemelisiniz. Gerekçeli kararın yazılması ve tebliğ işlemleri biraz zaman alacaktır.

 3. Merhabalar, ben bir kolejde öğretmen olarak çalışmaktayım. Aynı kurumda aralıksız 18 aydır çalışıyorum. Önümüzdeki haziran ayının sekizinde okuldan ayrılacağımı eylülde geri anlaşma yapılacağı söylendi. Gerekçe olarakta sözleşmeli öğretmen olduğum (ki bu kategoride çalıştığımı bilmiyordum, bunun için ayrıca bilgilendirilmemiştim) söylendi. Benim merak ettiğim belirli is sözleşmem süresi bittiğinde söz ile ifade edilen çıkarılma ile ilgili herhangi bir yazılı bildirim almasamda tazminat hakkım doğuyor mu? Yazılı olarak sözleşmenin feshi bildirildiginde mi tazminat hakkım doğuyor? Yol gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür etmek isterim.

 4. Merhaba,

  Ben 1 yıllık belirli iş sözleşmesini 02 mayıs 2018 tarihinde imzaladım . Deneme süresi 1 aydır ibaresi var. Bir de şöyle bir madde var. “Personel , sözleşme sürecinde işverenin bilgisi dahilinde mazur görülen sebepler hariç olmak üzere(kamu personeli olmaya hak kazanması, askerlik, sağlık vb.), işten ayrılması duumunda almış olduğu bürüt maaşın 2 katı tazminat ödeyecektir.”

  Sorum ise şu ; ben deneme süresinin bitiminden 1-2 hafta sonra işten ayrılmak istersem burada belirtilen tazminatı ödemek durumunda kalır mıyım? Yoksa bu madde zaten tek taraflı olduğu için zaten geçerli bir madde değil midir?teşekkür ederim.

 5. Özel bir eğitim kurumunda öğretmenim. Her yıl mayıs ayında kurum ile öğretmen arasında bir sonraki yıl için sözleşme imzalanıyor. Fakat milli eğitim sözleşmesi eylülde imzalanıyor. Mayıs ayında önümüzdeki sene beraberiz dedikleri ve sözleşme imzaladıkları halde şimdi sözleşmeyi fesedeceklerini ve çalışmayacaklarını söylüyorlar. Milli eğitim Sözleşmemin bitmesine 12 gün var. İhbar tazminatı alabilmir miyim? 5 yıldır çalışıyorum.

 6. Merhaba.Ben Türktelekom taşeron firmasında asgari ücret ile çalışmaktayım.Sözleşmemiz 01.08.2018 tarihinde bitti fakat önce 2 ay sonra 31.12.2018 tarihine uzatıldı.Ocak ayı itibari ile tekrar aynı firma ihaleyi aldı.Ve bizlere yeni sözleşme sunulacak.Yeni sözleşme ile devam etsekte etmesekte tazminata hak kazanıyormuyuz.Bize 8 hafta önceden ihbar çekmek zorunda idiler fakat ihbar çekilmedi.(5 yıldır aynı firma).Diğer sorum ise, bizler Türktelekom un kadrolu işçileri ile aynı işi yapmaktayız.Sözleşmem bittikten sonra dava açsam geriye dönük 5 yıl için tazminata hak kazanabilirmiyim.Şuan hali hazırda mahkemeye taşınmış davalar mevcut.(Emsal gösterebilirmiyim).Teşekkürler

  1. Merhaba, fesih nedenine bağlı olarak alacak ve tazminatlarınızın ödenmesini talep edebilirsiniz. Süreci bir avukat yardımı ile yürütmenizi tavsiye ederim.

 7. Calistigim iş yerine açmış olduğum tazminat davasını kazandım ama temyizde karar bozuldu. Yargıtaya başvuru yaptık 8 ay kadar bir süre oldu. Yargıtaydaki davam ne zaman sonuclanir

 8. Ben morbeyin mağduruyum tabi bu tutuklandıktan 9 ay sonra ortaya çıktı ve beraat ettim.Kayseri aile ve sosyal politikalar müdürlüğünde taşeron olarak çalışmaktaydım.Kadroya geçiş sürecinde içerde bulunduğumdan dolayı yaptığım başvuruyu 4 aralıkta çalışmadığımı gerekçe gösterek çalıştığım kurum reddeti.Bende bu kararın iptali için konuyu idare mahkemesine taşıdım ve mahkeme işlemin iptaline hükmetti bende böylece işime döndüm (kadroya geçtim) tahliye olduktan 1 sene sonra olsada.Yani kısacası tutuklandığımdan iş başı yaptığım süre arasında iki sene kadar bir boşluk var.Ben bu durumda geçmişe dönük maaşlarımı alabilirmiyim?Yada nasıl alabilirim böyle bir hakkım varmı?Teşekkürler.

 9. merhaba..ben ozel bir kurumda 6 yildir ogretmenlik yapiyorum..her yil sozlesmemiz yenileniyor..onumuzdeki sene icin daha iyi sartlarda oldugundan baska kurumla anlasmayi dusunuyorum..bu gecmis 6 yil icin tazminat alma hakkim var mi?kendi istegimle ayrilacagim icin bilgi almak istedim..simdiden tesekkur ederim..

  1. Merhaba,
   Kendi isteğiyle, haklı bir neden yokken istifa ederek işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Bir takım şartların varlığı halinde haklı nedenle istifa ederek tazminat hakkı kazanabilirsiniz. Bu süreci bir avukat ile birlikte yürütmenizi tavsiye ederiz.

 10. Mehaba,
  Belirli süreli (11 ay) iş sözleşmesi yaptığım kurumda (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak yaklaşık 6 aydır çalışıyorum. Yeni bir iş teklifi aldığım için sözleşmemi tek taraflı feshetmek istiyorum ancak iş teklifi aldığım firma halen çalıştığım OSGB den hizmet alıyor.
  Benim sözleşmemde ise;
  (1)Uzman, işyerinde çalıştığı sürece veya bu sözleşmenin “herhangi bir sebeple” sona ermesinden itibaren 12 AY süreyle iş bu hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştığı İŞVEREN şirketin anlaşmalı işyerleri ve bu anlaşmalı işyerlerini şirketlerine bağlı firmalar ile gerek kendisi, gerek üçüncü kişilerin nam ve hesabına , Manisa ilindeki ortak ve sağlık güvenlik birimlerinde iş güvenliği uzmanlığı veya danışmanlığı benzeri hizmet yapmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.
  (2)Uzman bu bentte açıklanan yasağa aykırı davrandığı taktirde başka herhangi bir koşul aranmaksızın İŞVEREN e yasal ihbar tazminatını ödemeyi kabul etmiştir; daha fazla zarara uğraması durumunda İŞVEREN in bu zararı isteme hakkı saklıdır.
  yazmaktadır.
  Benim merak ettiğim konu, istifa ettiğim taktirde İHBAR TAZMİNATI ödemek zorunda mıyım?, Belirli üreli sözleşmede, İhbar tazminatı neye göre hesaplanıyor?, ve (1) maddesine aykırı davranmam halinde tazminat ödemem söz konusu mu?
  Bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.
  Teşekkürler.

  1. Merhaba, süresinde fesih ihbarı yapmanız halinde ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğünden kurtulacağınız kanaatindeyiz.
   Tazminat konusu ise detaylı bir inceleme gerektirmekte olup bu konuda profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.