Hukuk ve Ceza Davalarında İstinaf ve Temyiz Süreleri İle Başvuru Yolu

yetkili iş mahkemesi

Türk Hukukunda İstinaf ve Temyiz Süreleri Nelerdir?


6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda uzun yıllar önce getirilen, ancak bir türlü hayata geçmeyen istinafa ilişkin düzenlemeler; Bölge Adliye Mahkemelerinin kurularak 20.07.2016 tarihinde faaliyete başlamasıyla uygulanmaya başlamıştır. Aşağıda mahkemelerin istinaf ve temyiz sürelerini gösterir liste, (özel hükümler saklı kalmak kaydı ile) Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete başlaması ile birlikte uygulanacak olan istinaf ve temyiz süreleridir.

20/07/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 361. maddesinde “bir ay” olarak belirlenen temyiz süresi “iki hafta” olarak değiştirilmiştir. 

20/07/2017 tarihli ve 7035 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu 291. maddesi birinci fıkrasında yer alan “yedi” gün temyiz süresi “on beş” olarak değiştirilmiştir. 

Hukuk Mahkemelerinde İstinaf Süresi – Hukuk Mahkemelerinde Temyiz Süresi

Asliye Hukuk Mahkemesi – Asliye Ticaret Mahkemesi – Tüketici Mahkemesi – Aile Mahkemesi – Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi:

İstinaf süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. İstinafa cevap süresi 2 hafta.
Temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. Temyize cevap süresi 2 hafta.
.

İş Mahkemesi:

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7. maddesi ile önceden tefhimden itibaren 8 gün olarak belirlenmiş olan istinaf ve temyiz süresi düzenlenerek tebliğden itibaren başlamak üzere 6100 Sayılı HMK’da kanun yollarına ilişkin belirlenen 2 haftalık süre benimsenmiştir. Böylece uygulamada iş mahkemesi kararlarında yaşanan tefhim-tebliğ karışıklığına son verilmiştir.

İş mahkemesinde istinaf süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. İstinafa cevap süresi 2 hafta.

İş mahkemesinde temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. Temyize cevap süresi 2 hafta.

.

Sulh Hukuk Mahkemesi:

Sulh hukuk mahkemesinde istinaf süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. İstinafa cevap süresi 2 hafta.
Sulh hukuk mahkemesinde temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. Temyize cevap süresi 2 hafta.

.

İcra Mahkemesi (Hukuk):

İcra hukuk mahkemesinde istinaf süresi kararın tefhimi ya da tebliğinden itibaren 10 gün. (İİK md.164)
İcra hukuk mahkemesinde temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 2 hafta. Temyize cevap süresi 2 hafta.
.

Ceza Mahkemelerinde İstinaf Süresi – Ceza Mahkemelerinde Temyiz Süresi

Sulh Ceza Mahkemesi – Asliye Ceza Mahkemesi – Ağır Ceza Mahkemesi – Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi:

Ceza mahkemelerinde istinaf süresi kararın tefhimi ya da tebliğinden itibaren 7 gün.
Ceza mahkemelerinde temyiz süresi kararın tefhim ya da tebliğinden itibaren 15 gün. Temyize cevap süresi 15 gün.
.

İcra Ceza Mahkemesi:

İcra ceza mahkemesinde itiraz süresi kararın tefhimi ya da tebliğinden itibaren 7 gün.


.

Temyiz süresinin kararda yanlış gösterilmesi

İstinaf süresinin kararda yanlış gösterilmesi

.
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu “Hükmün Kapsamı” başlıklı 297/ç maddesi uyarınca mahkeme hükmü varsa kanun yolları ve süresi içermelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2012/19-779 E. 2013/355 K. No’lu kararında “temyiz süresinin hakim tarafından değiştirilmesinin imkanı bulunmadığını, bu nedenle yerel mahkeme kararında sürenin iki hafta olarak gösterilmesinin 8 günlük süreyi uzatmayacağı” şeklinde karar vermiştir. Bu noktada Hukuk Genel Kurulunun yorumu, kararda kanun yollarına ilişkin sürenin yanlış gösterilmesinin lehine olan tarafa usuli bir hak kazandırmayacağı yönünde olmuştur.
 • Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise 19.09.2016 Tarih, 2016/21528 E. 2016/19779 K. sayılı kararında “temyiz süresinin yanlış gösterilmesi karşısında hak arama hürriyetinin korunması amacıyla kanunda belirtilen süreden sonra, ancak kararda yazılı süre içerisinde yapılan temyizin geçerli ve süresinde kabul edilmesi” gerektiği şeklinde Hukuk Genel Kurulu görüşünün tersi yönde bir karar vermiştir.

İstinaf ve Temyizde Kesinlik Sınırı ve Parasal Sınır Nedir?

Hukuk mahkemelerince verilmiş olan kararlara karşı kanun yollarına karşı başvuru bir takım şartlara tabidir. Bir karara karşı kanun yoluna başvurulabilmesi için bu kararın kesin karar olmaması, yani üst mahkemeye başvuru kanun yolunun açık olması gerekmektedir.

6100 sayılı HMK ve istinaf mahkemelerinin görev alanına tabi işlerle; ilk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvurulur. İstisnalar dışında Bölge Adliye Mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı ise kanun yollarının açık olması halinde temyiz kanun yoluna başvurulur.

İstinaf başvuru sınırı nedir? Hukuk Muhakemeleri Kanuna göre her yıl için belirlenen kesinlik sınırının altında olan ve konusu para ile ölçülebilen davalarda; 2022 yılı için istinaf kanun yolu sınırı 8.000 TL olarak belirlenmiştir. İş Mahkemeleri, Asliye Hukuk, Aile, Tüketici, Sulh Hukuk ve Kadastro Mahkemelerinin 2022 yılı içerisinde vermiş oldukları 8.000 TL altındaki kararları kesindir. İcra Hukuk Mahkemeleri açısından ise istinaf kanun yoluna başvuru parasal sınırı 18.710 TL olarak belirlenmiştir.

Temyiz başvuru sınırı nedir? İstinaf başvurusunda bir parasal sınır olduğu gibi Yargıtay’a yapılacak temyiz başvurularında da her yıl güncellenen bir parasal sınır bulunmaktadır. 2022 yılı içerisinde Hukuk Mahkemelerince verilmiş olan kararlara karşı temyiz başvuru sınırı 107.090 TL olarak belirlenmiştir.

Kesinlik, istinaf ve temyiz kanun yolları için parasal sınır değerlendirilirken davada kabul veya reddedilen miktar değil, davaya konu edilen malvarlığı değerinin tamamı dikkate alınır.

İstinaf ve temyizde parasal sınır tespit edilirken (her ne kadar harç konusunda kanuni düzenleme tersi olsa da) gerekçeli kararın yazıldığı veya taraflara ulaştığı tarih değil, hükmün verildiği tarih dikkate alınır.

Karşılık dava veya birleşen dava şeklinde yürüyen işlerde, istinaf ve temyiz sınırı her bir dava için ayrı ayrı belirlenir.

İstikrar kazanmış Yargıtay kararlarına göre; ihtilaf konusu alacağın bir kısmının davaya konu edilmiş olması halinde, yani kısmi davada kesinlik sınırı dava edilen miktara göre değil, alacağın tamamına göre belirlenir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 2021/1696 E. 2021/2541 K.

HMK 362/1-a maddesi ve 6763 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesinin miktar veya değeri kırkbin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara ilişkin kararları verildiği anda kesin olup, temyiz edilemez. HMK’nın ek 1. madde gereğince bu miktar 2017 ve sonrası yıllarda her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılacaktır. Bu hükümlere göre hesaplama yapıldığında Bölge Adliye Mahkemesi kararları yönünden 2020 yılı için temyiz kesinlik sınırı 72.070,00 TL’dir.
Yukarıda sözü edilen kurallar ve yapılan açıklamalarla birlikte değerlendirildiğinde; somut olayda 2.010.225,88 TL’nin iflas masasına kayıt ve kabulü talep edilmiş, ilk derece mahkemesince 1.946.055,70 TL’nin kayıt ve kabulüne karar verilmiş, reddedilen 64.170,00 TL yönünden davacı istinaf başvurusunda bulunmuş, Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince isitinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş ve bu hükme karşı davacı vekili tarafından temyiz başvurusunda bulunulmuştur. Bu durumda temyiz başvurusu Bölge Adliye Mahkemesi kararı ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilen 64.170,00 TL için yapılmış olduğundan Bölge Adliye Mahkemesi karar tarihine göre temyiz eden yönünden kesinlik sınırı altında kalmaktadır.


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2021/8702 E. 2021/13537 K.

6763 sayılı yasa ile 6100 sayılı HMK’na eklenen geçici 1. madde uyarınca, aynı Kanunun 362. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı 01/01/2021 tarihinden itibaren 78.630 TL’ye çıkartılmıştır.
İstinaf incelemesi sonucunda verilen hüküm, karar tarihi itibariyle kesin niteliktedir. HMK’nın 366. maddesi atfıyla aynı Kanunun 352. maddesi uyarınca, kesin olan kararlar hakkında Yargıtay tarafından temyiz isteminin reddine karar verilebilir.


Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2021/12409 E.  2021/16525 K.

Yukarıda belirtildiği şekilde, iş mahkemelerinin kararlarının istinaf incelemesi sonucu Bölge adliye mahkemelerince verilen kararlarda karar tarihine göre kesinlik sınırı: 20.07.2016 – 01.12.2016 tarihleri arasında 5.000,00 TL; 02.12.2016 tarihi sonrası için 40.000,00 TL; 01.01.2017 sonrası için 41.530,00 TL ve 01.01.2018 tarihi sonrası için 47.530,00 TL; 01.01.2019 tarihi sonrası için 58.800,00 TL, 01.01.2020 tarihi arası için 72.07000 TL, 01.01.2021tarihi sonrası için 78.630,00 TL’dir.
Somut olay incelendiğinde, temyize konu tutarın yukarıda değinilen temyiz (kesinlik) sınırının altında bulunduğu anlaşılmakla, anılan karara karşı temyiz yoluna başvurulması miktar itibariyle mümkün bulunmadığından, davacı Kurum vekilinin temyiz dilekçesinin miktar itibarıyla kesinlik nedeniyle REDDİNE, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, 23.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2020/2181 E. 2021/8193 K.

Somut olayda, çekişme konusu taşınmazın dava tarihi itibarıyla keşfen saptanan değeri olan 386.113,30 TL’den, davası kabul edilen ve davalı tarafından temyiz konusu yapılan davacılar …, …, … ve …’ün 1/16’şar miras payına ayrı ayrı isabet eden 24.132,08 TL’nin, 2020 yılı itibarıyla temyiz kesinlik sınırı olan 72.070,00 TL’nin altında kaldığı anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, temyiz kesinlik sınırı içinde kalması nedeniyle temyiz kabiliyeti bulunmayan kararlar hakkında 01.06.1990 tarihli ve 3/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca Yargıtayca da bir karar verilebileceği açıktır.
Yukarıda açıklanan nedenden ötürü temyiz kesinlik sınırı içinde kaldığı anlaşılan eldeki dava yönünden davalının temyiz dilekçesinin değerden REDDİNE, alınan peşin harcın istek halinde iadesine, 23.12.2021 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.


Av. Burak Eğri

“Hukuk ve Ceza Davalarında İstinaf ve Temyiz Süreleri İle Başvuru Yolu” için 236 yorum

 1. Sayın yetkili: Manevi tazminata almaya hak kazandım.Asliye hukuklarda gerekçeli karar yazılıp taraflara tebliğ edildikten sonramı itiraz süresi başlıyor?Ben ödeme sürecini başlatmak istiyorum karar çıkalı 3 hafta oldu hala gerekçeli karar yazılmadı.Nasıl bir yol izlemeliyim?Teşekkürler

  1. Gerekçeli kararın tarafınıza tebliği ve kararın kesinleşmesinin ardından icra takibi yolu ile alacağınızı talep edebilirsiniz. Bu konuda bir avukattan yardım almanızda yarar var.

   1. merhabalar avukat bey benım 17 hukuk daırsınde dosyam var temyızde 16.11.2018 berı ıncelemde gozukuyor netten baktımda ıncelemde gozukuyor halan acaba daha cok surermı

  2. 2015 yılında teyzem tarafından birakılan vasiyetname ve bakma akdi ile davam var teyzemin esi ve cocukları yok bana acan davayı teyzem ve dayım davayı kazandıgım icin dayımlar temyize gonderildi ordanda bozulmadan geldi. Simdi benim avukatım istinafa gönderildi dosyalarım ordan gelecek karar bozulur mu ?( Not )karsı tarafin kazandigı hicbir dava yok teskürler

  3. Merhabalar yerel mahkemeden biryil mahkumiyet hapis cezası aldım mahkeme cezada indirim yapmadi istinaftaki gönderdim itirazı süre sinde yaptım gerekcesinide belirttim istinaf on incelemede diye yazıyordu da ha sonra on inceleme sonrası heyet görüşmesi için sıra ekliyor diye yazıyordu en sonunda da gerekçeli karar yazıldı diyor lütfen çok cevap yazarsanız sevinirim saygilarimla

 2. Sn Burak Bey
  İs mahkemesinden dogru istinafa giden Dava dosyam 29 /05/2017 tarihinden beri on inceleme için atama beklemektedir. Bu durum daha ne kadar sürebilir. Bu sureyi kısaltma sansimiz varmıdır ?

  1. İstinaf mahkemeleri 2016 Temmuz ayında göreve başlamış olup her geçen gün dosya sayısı artmakta ve buna paralel inceleme süreleri de uzamaktadır. Ne kadar süreceği ile ilgili kesin bir şey söylemek zor, ancak mahkeme kalemi ile görüşerek dosyanızın üst mahkemeye gönderiminin yapılıp yapılmadığını takip edebilirsiniz.

   1. Aynı durum benim de basımda 4 ay dır ön inceleme için atama bekliyoruz avukat aracılığı ile mi görüşmemiz lazım kalem le yoksa kendimiz de sora biliyormuyuz
    Net tarih verilemiyor ve çok can sıkıyor..

     1. 1.asliye hukuk dosyasında alınan karar temyize gönderildi temyiz sonucunun gelmesi nekadar surer

     2. Hakkimda hakaret davası acildi mahkeme h.a.g.b verdi. Ardından manevi tazminat davasi acildi 6000 degerinde. %92 engelliyim maddi durumumu belirttim hakim 1000 tl ceza verdi. Karsi vekil gerekceli karar yazilir yazilmaz icraya koydu. 3000 tl olarak icrayi odedim. Bugun istinafa gitmis 1000 tl az diye. Ödediğim 3000 tl ne olacak nasıl bir cvp dilekcesi yazacagim tskler

   2. Dosya sayısı niçin artıyor her geçen gün bölge idare mahkemelerinin sayısı artıyot. Acaba bölge idare mahkemeleri verimli çalışmıyor mu benim dosyam bursa 9. Bölge idare mahkemesinde aradım kendilerini halen 2018 dosyalarına bakıyoruz ve elimizde 4000 tane dosya var dediler. Eğer bir yıl sonra temyize giden dosyam sonuçlanacaksa bölge idare mahkemeleti niçin kuruldu. Sistemli bir çalışma şekilleti olsa ellerinde okadar dosya birikir mi. Ya da şöyle bir saçmalık var. Davam olumlu sonuçlanıyor karara bağlayan hakimin bilgi ve tecrübesine güvemmedikleri için mi temyiz yolu açık olıyor. Sonuçta iş mahkemelerinde dosya birsürü bilirkişinin elinden geçiyor. Ama ne alakadır ki temyiz yolu açık. Bu şekilde bir hukuk sistemi olduğu sürece daha çok dosya birikir. Böyle bir sitede birtakım şikayetlere cevap veriyorsunuz ama verdiğiniz cevaplar tatmin edici değil. Yukarıda anlatmışsınız iş mahkemelerinde istinnafa cevap süresi 2 hafta diyorsunuz aşşağıda cevap yazmışsınız dosya yoğunluğu var ben gerçekten anlamıyorum

    1. Bu memlekette nasıl bir adalet makanizması var anlamış değilim.. 2 seneden fazla iş mahkemesi sürdü 1,5 senedirde istinafta bekliyorum geç gelen adalet adelet midir biri bana cevap verebilir mi bu ülkede varmı öyle bir yetkili…

     1. ocak 2018 de 38.bölgeye giden çekişmeli boşanma davası dosyam kasım 2018 de dosyalar başka mahkemeye taşınmış 1 yıl oldu 20 ekim 2019 dayız hala ön inceleme için atama bekliyor aile mahkemesinde en başta hakim boşanma dosyası ile tazminat dosyasını birbirinden ayırmayınca mayıs 2016 da açtığım boşanma davası hala bitmedi geç gelen adalet adalet değildir.

 3. Merhaba, Aile mahkemesi “boşanma” ve aleyhime + Yoksulluk Nafakası+maddi tazminat+manevi tazminat ilk kararı verdi. Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmedi. a) İstinaf yoluna başvurma sürem ilk kararın tefhimi ilemi yoksa gerekçeli kararın tebliği ilemi başlar. (süre tutum dilekçesi vermedim) b) İstinaf başvurumda “boşanma kararını” kabul ediyorum. Maddi kısmının incelenmesini istiyorum dememmi lazım yoksa BAM her iki kararı da mı nazara alır. c) Gerekçeli kararda “kusur derecesi” yazılmamış, yazılması mecburimidir.(Çünkü tarafıma kusur yüklenecek hiç bir şahit ve kanıt yoktur bilakis hepsi lehime dir. ÇOK TEŞEKKÜR EDER SAYGILARIMI SUNARIM

  1. Merhaba, Aile Mahkemelerinde istinaf ve temyiz süreleri gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. Diğer konulardaki sorularınız hukuki yardım ve danışmanlık kapsamına girdiği için bir avukattan yardım almanızı tavsiye ediyorum.

   1. İstinaf 8-9 ay sürermi e devletten baktığımda istinaf yazıyor nerdeyse bir yıl oldu bu kadar uzun sürmesi normalmidir teşekkürler .. avukatımla konuşulmuyorli bişey sorup öğreneyim ancak bağırsın

 4. İş mahkemesine başvurmuştum bazı nedenlerden dolayı mahkemede bulunamadım Ve bu konuda mahkeme kapalmış ve bana 2000 binliraya yakın davalı kişiye ödeme yapmam gerekiyormuş halbuki bilirkişi raporunda 10000 tl tazminatım belirlenmişti bu konuda alacaklı kişi ilken verecekli kişi duruma düştüm bu konuda. Ne yapmalıyım ne yapmam gerekiyor

  1. Dosyanızı takip etmediğiniz için davanın açılmamış sayılmasına ve karşı taraf lehine avukatlık ücreti ödemeniz gerektiğine hükmedilmiş olabilir. Sizin alacağınız bakımından talebiniz zamanaşımına uğramamış ise yeniden dava açmanızı ancak bu konuda bir avukattan mesleki yardım almanızı tavsiye ederiz.

 5. İş mahkemesindeki davam bitti işe dönüş kararı verildi 10 günlük bi süre varmış istinaf süresi bunu etkilermi?

  1. İşe iade kararları, sonuç doğurması için kesinleşmesi gereken kararlardandır. Bu nedenle 10 günlük süreniz kararın kesinleşmesinden sonra başlayacaktır.

 6. Sayın Avukat Bey,
  İş mahkemesinde adıma 23bin toplam tazminat çıktı. İşyerimin avukatı istinafa götürdü. Bu dava bir de yargıtaya mı gidecek? Neye göre istinaf neye göre yargıtay? İstinaf şubatta gitti yargıtaya da giderse daha ne kadar beklerim ağustosa düğünüm olacak hızlandırmanın yolu nedir?

  1. İstinaf Mahkemelerinin kurulması ile birlikte iki dereceli bir denetim sistemi getirilmiştir. 2017 yılı için 41.530-TL üzerindeki uyuşmazlıklar temyiz edilebilir. Dosyanız rakam itibari ile istinaf incelemesiyle sonuçlanacaktır.

 7. Sayın hocam önclikle kolay gelsin icradan iş yeri aldım karşı taraf fesih davası açtı ilk mahkemede red kararı verildi daha sonra karşı taraf istinaf mahkemesine başvurdu 8 ay oldu hala cevap gelmedi normal mi bu sizce bu ay sonu 9 ay olacak… Bir yere sorma gibi bir şansımız varmı

  1. Hocam durum sonuçlandı mı biraz detay verme şansın var mı aynı şey benim de başımda maalesef mahkeme davacıyı %10 para cezasına hükmetti mi birde istinaf yolunun kapanması için hakimden talepte bulundunuz mu ilk mahkemede

 8. Merhaba.
  31.03.2017 den itibaren Istanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesinde ön inceleme icin atama bekleyen bir iş mahkemesi davam bulunmakta.12.06.2017 de birlikte giden 6 dosyadan biri geldi ancak benim dosyam hala bekliyor.Bu sürecin hangi aşamada oldugunu ögrenebilir veya herhangi bir sekilde hizlandirilabilirmiyiz ?

  1. Ben kamuda calisan ozel guvenlik gorevlisiyim2009dabir hırsızlık yüzünden 8 gün cezaevinde yattım daha sonra uzlaşma yoluna gidipkarşi tarafinzarari olan 5000tl ‘yi 30000tl olarak ödeyip anlaştık ben cezaevinden çıktım dışarıda bir mahkemem oldu mahkeme bana 5yıl denetimli serbestlik verdi birde 6240tl para cezası verdi 2010. Senesinde ozel guvenlik kimligi çıkarttırıp güvenliğe başladım 2012 yolunda bir kamu hastanesinde ise girdim. 2015yilinda. Bir hastane olayında kavgadan dolayı 5 tane guvenlik ceza ydik infazının bitmesine 2 ay kalmıştı tekrardan dosya açıldı eski dosya biz guvenlik olduğumuz için her 5yilda bir guvenlik sorusturmasindan geçiyoruz eski dosya açılınca iki defa mahkemem oldu mahkeme bana hagb kararı verdi bu dava 18.04.2019 tarihinde bölge mahkemesine gitti sizce bana ne gibi bir karar çıkar bu arada benim Güvenlik kimliğim iptal oldu guvenlik sube bana berat kararı alırsan kimliğini veririz dediler isimden oldum ne yapmalıyım lütfen yardımcı olurmusunuz

   1. Beraat kararı almanız halinde kartınız iade edilebileceği belirtilmiş. Bu halde yargılandığınız davadan beraat etmek dışında bir çareniz görünmüyor. Bu nedenle dosyanız ne aşamada olursa olsun meseleyi ciddi bir şekilde ele almakta fayda görüyoruz.

 9. Merhaba Sayin Hocam 2014De Tazminat Davasi Actigim Firmaya Karar Lehime Cikti Karsi Taraf Temhiz Yolunu Kullandi Dosya İstinafa Gitti 7Ay Oldu İstinaf da Sizce Neden Bukadar Uzamis Olabilir Avukatimiz Karsi Tarafla Uzlasmis Olabilirmi ?

  1. Merhaba,
   Son zamanlarda istinaf mahkemelerindeki dosya yoğunluğunun artması nedeniyle dosyaların geri dönüş süreleri oldukça uzamış durumda. Şu an için dosyanızın bulunduğu hukuk dairesine göre 7 ay olağan bir süre olarak değerlendirilebilir. Avukatınızın karşı taraf ile uzlaşmış ve size bilgi vermemiş olması düşük bir ihtimaldir. Herhangi bir meslektaşımızın hukuki ve cezai sorumluluğu olan böyle bir işe kalkışacağını düşünmüyorum. Ancak bu konuda yine de tereddütleriniz varsa, dosyanızda sizi temsil eden avukatınızdan bilgi almanızı tavsiye ederim. Zira her avukat müvekkiline karşı bilgi verme yükümlülüğü altındadır.

   1. Sayin Hocam Cevaniniz İçin Teşekkür Ederim Bizim Vekil Tayin Ettigimiz Avukatimiz Telefonumuza Bile Bakmamaktadir Daha 1Defa Dahi Olsun Mahkemeniz Bugun Diyerek Davet Etmemistir E Devletten Takip Ediyorum Dosyanin İstinaf Da Oldugunu Görmekteyim Sizce Daha Nekadar Uzayabilir Hocam 7Ayi Tamamladi Hala Ses Yok

  2. uyap vatandaş girip dosyanı konturol takip edebilirsin eski sistemler yok her şey göz önünde davanın olup biteni her şeyi anlık takip edebilirsin e devlet şifrenin olması yeterli

 10. çalişmış oldugum iş yerinden haklı sebeplerle işten ihtar çekip ayrildım dava açtım mahkemeyi kazandım 40 bin tl tazminat hakkım çiktı ijra koydurdu avukat BAM mahkemesine gönderdi şirket 6 aydır ön incelemede diyor bu kadar sürer mi bu iş

 11. 2014te açtığım kıdem tazminatı davam biteli dört ay oldu dosyam hala bölge adliye mahkemesine gitmedi. Avukatım gerekçeli karar yazılmasını beklemek zorundayız dedi. Acaba dosyamla ilgilenmiyomu bölge adliyeden sonra birde yargıtay mahkemesine gidecekmiş. Bende bikaç ay önce dava açanlar paralarını aldı. Daha ne kadar bekleyeceğim. Bir cevap verirseniz çok iyi olur ekonomik sıkıntıdayım daha ne kadar böyle devam edecek??

  1. Mahkeme kararını icra takibi konusu yapabilmek için gerekçeli kararın yazılmış olması gerekmektedir. Davalı işvereniniz kararı istinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemesine taşıyabilir. Eğer dosya rakamı belirli tutarların üzerindeyse istinaf incelemesinden sonra temyize de gitmesi muhtemeldir. Bu konuda avukatınızdan bilgi almalısınız.

 12. Avukat bey, özel üniversiteden devlet üniversitesine yatay geçiş yaptım .geçiş yapmadan önce özel üniversitenin yıllık toplam ücretini yatırdım ancak geçiş hakkını kazandıktan sonra paranın iadesini istedim vermediler.bende tüketici mahkemesine başvurdum.23.11.2017 tarihinden faizi ile birlikte tarafıma iadesi için karara çıktı .onlarda davaya itiraz için istinaf mahkemesine göndermişler .istinaf mahkemesine 03.01.2018 tarihinde kayıt görünüyor .sizden ricam dava sonucu tecrübelerinize göre nasıl sonuçlanır ayrıca ne kadar sürede sonuçlanır.şimdiden teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Dosyanızı incelemeden istinaf incelemenizin nasıl sonuçlanacağı hakkında bir yorum yapmak oldukça zor. Bölge Adliye Mahkemelerindeki inceleme süreleri son zamanlarda oldukça uzamış durumda. Bazı dairelerde dosyalar bir yıldan uzun süre inceleme için beklemektedir. Tüketici Mahkemesinde lehinize verilen karara karşı davalı tarafça istinaf yoluna başvurulmuş olması kararın infazını durdurmayacaktır. Alacağınızın cebri icra yolu ile tahsili için bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim. Saygılarımla.

 13. istinafta olan davamin tazminat tutari 24000 6 yillik faizi bu paranin uzerine eklenerekmi istinafa gideder yoksa dava bittikten sonrami faizi hesaplanir tesekkurler

  1. Merhaba,
   İstinaf ve temyize esas tutarlarda faiz ve feriler dikkate alınmaz. İstinaf ve temyize ilişkin sınırlar dava tutarına göre belirlenir.

 14. Sayin Avukat Burak bey benim sorunum biraz farkli. 2015 martindan bu yana romanyada yasiyorum. istanbulda calistigim yere dava acmistim kazanmistim avukatim davamin yargitaya incelemeye gittigini soyledi. yargitay mahkemesi davami bozmus. simdi en son birdaha kazandim ama bu seferde bolge adliye mahkemesine gitmis. avukatim yanlis yere gittigini daha uzayacagini soyledi en son. 6 aydirda avukatima ulasamiyorum burosuda cevap vermiyor fetocu cikmis olabilirmi davam neden yanlis yere gitti boyle daha kac kere itiraz edilecek tam bir bilinmez ortasindayim birsurude masraf ettim ne yapaliyim? tesekurederim sagolun

  1. Merhaba,
   Sanıyorum ki son kararda kanun yolu yanlış gösterilmiş. Bu konuda Yargıtay’ın istikrarlı kararları mevcut. Kararda kanun yolu yanlış gösterilmiş olsa bile mahkemenin dosyayı resen görevli üst mahkemeye göndermesi gerekmektedir. Söz konusu hata istinaf mahkemesince görüldüğünde dosyanız Yargıtay’a gönderilmek üzere iade edilecektir diye düşünüyorum.
   Süreci hızlandırmak için durumu özetleyen bir şekilde dilekçe sunmakta fayda var.
   Avukatınıza ulaşamıyorsanız İstanbul Barosundan güncel iletişim bilgilerini talep edebilirsiniz.

 15. Mrb eşim boşanma davası açtım ve mahkeme resimlerden dolayı mahkeme reddine karar verdi ancak benim esim madde bagimlisi avukatım ıstinafa gönderdi dosya 25.12.2017de açılmış ancak ön inceleme için atama beklio dio istinaftan sonuç ne zaman çıkmaktadır şimdiden ilginiz icin tsk ederim

  1. Merhaba,
   İstinaf Mahkemelerine giden dosyaların incelemesi son dönemde 1-1,5 yıl kadar sürmektedir. Dosyanızın durumu ile ilgili en sağlıklı bilgiyi avukatınızdan alabilirsiniz.

 16. İyi günler avukat bey 2018 yılbaşında davam sonuçlandı gayrimenkul olarak kısmen kazandım kısmen kaybettim istinafa gidecekmiş istinaf süresi ne kadar süre içerisinde sonuçlanır cevabınız için teşekür ederim

 17. Merhabalar Avukat Bey;

  2017 Temmuz ayında İş Kanununun 25/2 maddesi gereğince ( bent belirtilmeden ) iş sözleşmem fesh edildi. 2017 Ağustos ayında açtığım haksız ve geçersiz fesihe ilişkin işe iade davam 2017 Aralık da işe iadeye karar verilerek (4+4) sonuçlandı. Ocak 2018 de gerekçeli karar çıktı. Davalı şirket istinafa gideceğini beyan etti. Şubat 2018 gibi istinafa ardından da Yargıtay’a temyize gider, dolayısıyla bu süreç en az 1,5 yıl uzar diye düşünüyorum.

  İşten ayrılırken Kıdem, ihbar, yıllık izin gibi hiçbir alacağım verilmedi. Geçenlerde şirketin avukatına sordum. İşe iade kararım kesinleştikten sonra şirket işe almayacaksa kıdem, ihbar ve yıllık izin haklarımı verecek mi dedim? Hayır. Mahkemeye verip mahkeme kararıyla alacaksınız dedi.

  Bu durumda hak ettiğim alacaklarım için işe iade davasının kesinleşmesini mi beklemeliyim yoksa en kısa zamanda kıdem, ihbar ve yıllık izin alacaklarım için dava açabilir miyim. Sonuçta alacaklarımın hesaplanması da uzun sürecek. Hesaplansa dahi orada da istinaf ve temyiz yolu izleyecekler. 2 yıl işe iade + 2 yılda tazminatlarımın ödenmesi için mi bekleyeceğim.

  Lütfen bu konuyu aydınlatabilir misiniz.

  Teşekkür ederim.
  Saygılarımla.

  1. Merhaba,
   İşe iade davası yalnızca feshin haklı olup olmadığının tespitine yöneliktir. Dava sonucunda işe iade edilmemeniz halinde kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanabilirsiniz, ancak işveren ödeme yapmadığı taktirde hukuki yollara müracaat etmeniz gerekecektir.

   1. Merhabalar;
    2017 Temmuz ayında çalıştığım şirket tarafından iş sözleşmemin haksız ve geçersiz olarak fesih edilmesini üzerine önce yerel mahkemeye işe iade davası açtım. Davada fesihin geçersizliği, işe iade ve 4+4 ücret ödenmesine karar verildi. Davacı şirket karara itiraz etti. Ardından Bölge Adliye mahkemesine istinafa gitti. İstinaf sürecide sonuçlandı ve işe iade, 4+4’ücret ödenmesini (lehime )kesinleştirerek ilgili kararı yerel mahkemeye tekrar gönderdi. Bunun üzerine kararın yerel mahkemeden tarafıma tebliğ edildiği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde iş yerine noterden ihtar çekerek 30 gün boyunca cevap bekledim.
    Çektiğim noter ihtarında ya işe tekrar alıp boşta kalan 4 aylık süreçteki maaşımı ve SGK primi ödemelerini ya da işe almayıp 4+4 maaş ve SGK primimi ödemelerini yazdım. Ancak firma yazılı veya sözlü olarak hiçbir şekilde dönüş sağlamadı. 30 Günlük süreyi doldurmuş durumdalar. Bu süreçten sonra yapılacaklar konusunda yardımcı olabilir misiniz?

    —4+4 için icra takibi mi başlatmalıyım?
    —Kıdem ihbar ve yıllık izin alacakları için ayrı bir dava mı açmalıyım?
    —4+4 ve kıdem ihbar yıllık izin için (Hepsini birden) direkt icra takibi başlatabilir miyim?
    Hangi yoldan gidersem dava daha hızlı sonuca ulaşır?

    Not: Bu süreçte İŞKUR il müdürlüğüne giderek işsizlik maaşına müracaat ettim. Ancak mahkeme sürecinden sonra karar lehime olursa işsizlik maaşı bağlayabileceklerini söylediler. Mahkeme sürecim bittiğinde ise hem yerel mahkeme kararını hem istinaf kararını, noter ihtarımla birlikte dilekçeye ekleyerek tekrar İŞKUR’a müracaat ettim. Kesinleşen karardan sonra 70 gün içerisinde maaş bağlayacaklarını söylediler. Dün 70 gün oldu. Ancak dedikleri şey şu: “İşveren 4 aylık SGK primini yatırdıktan sonra biz sana maaş ödemeye başlayacağız. Geçmiş aylarda hak ettiğin maaşları ise toplu ödeyeceğiz” Bu durumda mahkeme kararına rağmen işveren 4 aylık SGK primimi yatırmamaktadır. Alo 170 ÇSGB’nı aradığımda ise beni bir avukata yönlerdirmeyi önerdiler. Bir avukata danışın dediler 🙂

    İlgili süreçlerin devamı için lütfen konuyu aydınlatabilir misiniz?

    Teşekkür ederim.
    Saygılarımla.

    1. Abicim, aynı durumdayım; yerel mahkeme bölge mahkeme kararı yolu ile kesin kararda hakettiğin rakamı yazmalidir. Bu karar ile icra dairesine gidip icrayı başlatabilirsiniz. Bu yolla işyerinin finansal iş yaptığı bankalara tedbir aldırabilirsin.

 18. Öncelikle boyle bir hizmetten dolayı teşekkür ederim. Biz 30 arkadaş maaşların gec ödenmesi sebebiyle ihtar çekip tek taraflı fesih ettik avukat aracılığıyla dava açtık kazandık . dosyalar istinafta görünüyor ne kadar sürer hala atama bekleniyor diyor.

 19. İyi Günler Avukat Bey; bir sorum olacaktı bu davalara bakıyor musunuz bilmiyorum ama yine de sormak istedim.Nişanlım bylock denilen bir uygulamadan dolayı 10 aydır ceza evinde gecen hafta mahkemesi vardı ve 6yıl mahkumiyet verildi.Biz de bir üst mahkemeye başvurduk onun cevabını ne kadar bir sürede alabiliriz?Bu süreçle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Oradan cevap gelene kadar tutukluluğu devam mı edecek ?Başka bir mahkeme olmayacak mı?

 20. Merhabalar Burak bey iş mahkemesinde davam vardı temyize gitti 10 gün önce e devletten baktım karara çıkmış yazıyodu mahkemeyi kazandım ne kadar sürede paramı alirim

  1. Merhaba,
   Dosyanızla ilgili bu sorunuza en sağlıklı cevabı avukatınızdan alabilirsiniz. Avukatınız yok ise süreci bir vekil yardımı ile takip etmenizi öneririm.

 21. Sayın Burak bey Merhaba,

  Yargıtayda üç yılı aşkın bir süredir bekleyen iki ay önce inceleme aşamasına geçen bir tazminat davam var.
  İnceleme aşamasının belli bir süresi varmıdır. Yardımlarınızı bekler esenlikler dilerim.

  1. Merhaba,

   Yargıtay’da durumu “incelemede” görünen dosyaların kesin bir dönüş süresi yoktur. İncelemeyi yapan daireye ve dosya yoğunluğuna göre değişmektedir. Genellikle 2-4 ay içinde dosyalar karara bağlanmaktadır.

 22. Burak bey merhaba ..
  Ben 1 hafta devamsızlıktan dolayı işten çıkartıldım .. İşe iade davası açtım .. Yerel mahkeme haklı fesih dedi.. Kararı istinafa gönderdim orasıda yerel mahkemenin kararını bozup geçerli fesih kararı verdi .. Bu kararıda Yargıtay’a gönderdim .. Yargıtay bu kararı onarsa kıdem ve ihbar tazminatımı alabilir miyim ? Alabiliyorsam dava mı açmam gerekiyor yoksa ilamlı icra yeter limi ? Tazminatımızımı kendim mi hesaplayacam yoksa kararı direk gönderip onlar mı hesaplayıp verecekler paramı ? Icra yolu ile alabilirsek kesinleşen mahkeme kararından dolayı icraya itiraz etme hakları var mı ?

  1. Merhaba,

   İşe iade davası, hak düşürücü sürelerin olduğu ve bu nedenle hak kayıplarının yaşandığı bir dava türüdür. Sorularınız oldukça detaylı olup, avukatınızdan bilgi almanızı tavsiye ederim. Avukatınız yok ise süreci mutlaka bir avukat yardımı ile yürütmeniz yararınıza olacaktır.

 23. Bizim teymize giden bi dosyamiz var avukatimiz 2 3 sene sürer gelmesi dedi ne derece doğru acaba 2 3 sene süreç zamanı var midir acaba

 24. Merhaba
  İcra yoluyla aldığım yoksulluk nafakası geçici işte çalışmam gerekçesiyle kaldırıldı. Gerekçeli karar çıktıktan sonra istinafa göndereceğiz. Karar kesinleşmeden icra durur mu? Yoksa istinaf karar verene kadar almaya devam eder miyim? Çok haksız bir karar verildi. Aldığım aylık ücret nafakam kadar bile değil. Zor durumdayım. İcra durdurulursa mağdur olacağım. Sizce istinafta kararı bozarlar mı?

 25. Merhaba,
  11 yıl çalıştığım iş yerinden mobbing nedeniyle haklı fesih ile ayrıldım. Kıdem tazminatı davasını 2016 Temmuzda açtım ve Aralık 2017 de tam kabul ile kazandım.
  41 binin üzerinde tutar olduğu için önce BAM a sonra temyize gideceklerini söyledi karşı tarafın avukatı. Davayı kazanınca avukatım icra başvurusu yaptı ama tabi karşın taraf BAM a taşıdı dosyayı . Şimdi E devlette alacak davası olarak yeni bir dosya numarası ile alacaklı gozuktugum davam gözüküyor ve dosya durumu açık yazıyor .
  Beni neler bekliyor, avukatım bekleyeceğiz diyor o kadar. Maddi anlamda zorluklar yaşıyorum. Yardimlariniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

  1. Merhaba,

   Alacak davası dediğiniz yeni dosya, mahkeme kararının icrasına ilişkin olabilir. Söz ettiğiniz konularla ilgili olarak detaylı bilgiyi avukatınızdan talep etmelisiniz. Zira her avukat müvekkiline karşı bilgi verme yükümlülüğü altındadır.

 26. Merhaba,
  11 yıl çalıştığım iş yerinden mobbing nedeniyle haklı fesih ile ayrıldım. Kıdem tazminatı davasını 2016 Temmuzda açtım ve Aralık 2017 de tam kabul ile kazandım.
  41 binin üzerinde tutar olduğu için önce BAM a sonra temyize gideceklerini söyledi karşı tarafın avukatı. Davayı kazanınca avukatım icra başvurusu yaptı ama tabi karşın taraf BAM a taşıdı dosyayı . Şimdi E devlette alacak davası olarak yeni bir dosya numarası ile alacaklı gozuktugum davam gözüküyor ve dosya durumu açık yazıyor .
  Beni neler bekliyor, avukatım bekleyeceğiz diyor o kadar. Maddi anlamda zorluklar yaşıyorum. Yardimlariniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.

 27. Darbe davalarında türk telekomda tutuklanan bir kursiyer akrabam var bylock bulunmadı,darbe oldugunu anladıgında bınanın en ustune oturup hıc bır olaya karısmamıs kanıtlı goruntusude var.Ama suan agırlastırılmıs muebbet aldı.İtiraz sürecine basvuruldu suan cevap beklıyor ne kadar sürer acaba bu cevap bekleme süreci?

  1. Merhaba Banka hesabimi cüzdana işlettiğimde 200 milyon küsur tl gibi bir meblağ çıkıyor ancak internet bankaciliğindan ve bankamatiklerden hiç bir şey görünmüyor. Bir avukat arkadaşa anlattim durumu,ilgili bankanin muduru ile gorusecegini soyledi.. gorusmus ve hic ikna olmayacagim bir cvp ile geldi.. Sıfırlarin atilmadigi donem gibi bor seyler söyleyip bir sey çikmayacağini söyledi. Acaba müdürle kendi aralarinda anlaşmami yaptilar 🙂

 28. Merhaba Banka hesabimi cüzdana işlettiğimde 200 milyon küsur tl gibi bir meblağ çıkıyor ancak internet bankaciliğindan ve bankamatiklerden hiç bir şey görünmüyor. Bir avukat arkadaşa anlattim durumu,ilgili bankanin muduru ile gorusecegini soyledi.. gorusmus ve hic ikna olmayacagim bir cvp ile geldi.. Sıfırlarin atilmadigi donem gibi bor seyler söyleyip bir sey çikmayacağini söyledi. Acaba müdürle kendi aralarinda anlaşmami yaptilar ?

 29. Merhabalar.burakbey bizim arazimizin bir bölümü acele kamulaştırma adı altında elkondu rakam düşük olduğu için gerçek değer için dava açıldı iki yılın sonunda bedl arttırımı yapıldı hakim kararında saptanan bedelin iki yıllık yasal faizi ile hesaplanıp davacılara ödenmesi ve istinaf yolu açık olarak karar verdi bize esas değer ödendi fakat faizi 3 ay geçmesine rağmen ödenmedi ne yapmalıyız istinaf mahkemesiyle faizin ödenmesinin bir ilgisi varmı. Şimdiden teşşekkür ediyorum.

 30. merhaba,

  Mutlak Butlan Sebebiyle dava açıldı davayı kaybetti karşı taraf. şimdi dosya durumu İstinafta gözüküyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi Ön İnceleme İçin Atama Bekliyor yazıyor buna istinaden ne zaman sonuçlanır dava yani tam olarak öğrenmek istediğim tamamen bu dava bitti ne zaman diyebiliriz. çok teşekkür ederim

 31. oğlumun adına kayıtlı işyerınde kısa bir süre çalışıp kendi isteğiyle ayrılan birisi,paramı alamadım diyerek bir tanesi nişanlısı olan iki yalancı şahitle mahkemeye gitti.mahkeme klasik sonuçla yani işverenin haksız bulunmasıyla sonuçlandı.şu an davamız temyizde bekliyor.oğlumun maaşına haciz koydurdular.davacı şahıs ilk önce bana haciz gönderdi,mahkemede ben dükkanın sahibi zannetmiştim diye ifadesi var.yalancı şahitlerden biri kendi el yazısıyla,beni kandırdlar ben iki tarafıda tanımam sadece nişanlısı arkadaşımdır benden rica etti bende aldandım kabul ettim diye yazarak bana verdi.bu kadar çelişkilerle dolu olayda biz mağdur olduk ve hala mağduriyetimiz devam ediyor.ne yapmamız gerekir.

  1. Merhaba,
   Yaşadığınız ihtilaf oldukça karışık bir hal almış. Konu ile ilgili bir avukattan profesyonel yardım almanızı tavsiye ederim.

 32. Merhaba Burak Bey,
  asliye hukuk mahkemesinde açılmış davamızın gerekçeli kararı 9 ocakta ulaştı avukatımıza karar tebliğinden iki hafta içerisinde mahkememize doğrudan veya başka bir mahkeme aracılığı ile dilekçe ile başvurmak suretiyle karara karşı bölge adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna gidilebileceği bildirilmiş. biz davacı taraf olarak istinaf hakkımızı kullanmadık karşı taraf 29 ocak ta istinaf harcı yatırmış en son 14.02 de de vekalet ücreti yatırmış. fakat uyapta sorguladığımızda herhangi bir yenilenen dosya göremiyoruz. itirazın kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebiliriz.
  ikinci olarak aynı dosyamızda kazanılmış hakkımıza 11 ocakta icra takibi başlattık fakat hala bir ödeme yapılmadı. tapu sicil müdürlüğü üçüncü şahıs olarak gözüküyor. alacağımızı tahsil edebilmek için nasıl bir yol izlemeliyiz. avukatımız ile görüştüğümüzde bekleyeceğiz süreç konusunda bilgi veremem cevabını aldık. ekstra yapabileceğimiz bir durum varmıdır.
  teşekkür ederiz.

 33. merhaba iş mahkemesını kazandım fakat avukatımız demedı bıze bırsey aldık tazmınatları fakat sımdı herkezın maaşına ıcra geldı karşı taraf a da avukatlık parası ödeyecekmışız kazandığımız davadan nasıl böyle bırsey oluyor teşekkürler sımdıden iyi çalışmalar. artı bırde 2012 de bıtmıs davam var iş mahkemesı kazandım fırma iflas etmıs mal varlıkları devlette avukat a soruyorum satılsın alıcaz dıyor 6 sene oldu 2018 hala haber yok bunu nasıl öğrene bılırım başka yoldan teşekkürler.

  1. Merhaba,
   İş Mahkemesindeki davanız yüksek ihtimalle kısmen kabul şeklinde sonuçlanmıştır. Dolayısı ile reddedilen kısım için aleyhinize avukatlık ücretine hükmedilmiş olabilir. Konu ile ilgili avukatınızdan detaylı bilgi talep etmeniz halinde konunun netleşeceğini düşünüyorum.

 34. Merhaba benim iş davam 2017 ekim ayında yargıtay 9.hukuk dairesine ulaştı. Haksız fesihten dolayı işmahkemesi 4+6 ay tazminata karar kıldı. Şirket işten çıkardığında kıdem ve ihbar tazminatlarımıda ödemişti. Basit bir işe iade benim davam. Fakat buna rağmen 5 ay dolmasına rağmen hala dosyam 9. hukukta arşivde gözüküyor. Sizce ortalama karar süreci bu tür davalarda yargıtay aşamasında kaç aydır.
  Şimdiden çok teşekkürler.

 35. Iyi çalışmalar dilerim ise iade davasını kazandim. 29 ocakta gerekceli karar yazıldı 19 şubatta bolge adliye mahkemesine dosya gönderme formu kaydedildi ve istinaf basvurusu icin istinaf formu kaydi yapıldı konya is mahkemesince yazi isleri müdürü tarafindan avukatım tarafından sunulan tebligat bilgileri 23 şubat tarihinde kaydedildi karşı taraftan bir hamle olmadı nasıl işleyecek durum aydınlatır misiniz

  1. Devam etmekte olan davanızı takip eden avukatınızdan detaylı bilgi almanız daha doğru olacaktır. Dosyanın durumunu en iyi bilen kişi avukatınızdır.

   1. Dava 7. Hukuk dairesinde istinafta bekliyor ne kadar sürede karar çıkabilir 12 martta işleme girmişti avukat bey

 36. Merhabalar..Görevimden ihraç oldum,3.idare dava dairesinde kazandım. Kurumum istinaf etti. Onuda kazandım….13 ay görevden ayrı kalmıştım…Bu haklarımı kurumumdan mı talep edicem yoksa yine bir dava mı acmaliyim…Yoksa kurum bir üst mahkemeye gòtürürse haklarım için o davanın sonucunu mu beklemeliyim..Şimdiden teşekkürler…

 37. MERHABALAR
  BENİM KARDEŞİMİN ÖDENMEMİŞ BİR KAÇ ÇEKİ VARDI. İFLAS ETTİĞİNDEN DOLAYI ÖDEYEMEDİ ŞİMDİ HAPİS CEZASI GELDİ. ÖDEMEDE YAPAMIYORU. BUNUN İÇİN NE YAPABİLİRİM. KARDEŞİME DE ULAŞAMIYORUZ..

 38. Burak bey mrb öncelikle kolay gelsin iyi çalışmalar. Ben icradan ihale ile iş yeri satın aldım lakin karşı taraf fesih davası açtı ilk mahkemeyi kazandık dosyamız antep istinaf mahkemesine gitti ben bu zaman zarfı içerisinde aldığı gayrimenkülü boşalttırabilirmiyim yani halen içerisinde oturuyolar ben paramı bankaya yatırdım onlar iş yerini kullanıyor buna ne gibi birsey yapabiliriz ben paramı kullanamıyorsam onlarda iş yerini kullanmasın istiyorum bunun çaresi varmıdır şimdiden çok tşk ederim

   1. Mehmet Ali ÜNAL bey istinaf hala devam ediyor mu etmiyorsa ne kadar sürdü,aynı durum benim de başımda var maalesef ilk mahkeme sonunda karşı tarafa %10 para cezası kesildi mi süreç hakkında biraz detay verir misin duruma göre ev sahibiyle anlaşacağım çünkü 2 3 yıl bekleme şansım yok

 39. Merhaba, boşanma mahkemesinin kararı istinafa gitti ve istinaf da gerekçeli kararı tarafıma tebliğ etti.
  15 günlük temyiz sürem de doldu. Karar hala kesinleşmedi. Dosya istinafta olduğu için bişey de öğrenemiyorum. Acaba Karşı taraf a karar tahmini ne zaman tebliğ edilmiş olabilir?( Aynı zamanda tebliğ edilmemiş herhalde)

 40. Merhaba cinsel taciz den davamız vardı kazandık 2 sene 6 ay hapis aldi ankara bam a gitti dosya karşı tarafta bende itiraz ettik subatin 17 sinden beri on inceleme için atama bekliyor yaziyor e devlette nasıl bir yol izleyebilirim tesekkurler

 41. Iscı mahkemesi davamı bugün kazandım avukatim yok 1 ay içinde tarafima tebligat gönderileceği söylendi.tebligattan sonra nasıl alırım paramı tutar 10000 tl.tebligat gelene kadar yapmam gereken nedir.tsk ederim

 42. İyi gunler yerel mahkemeden davam sonuclandi karsi taraf istinafa bosanma yonunden degil tazminat yonunden gittiler bu yuzden kesin boşanmam gerceklesmedi kesin bosanma icin istinafi beklemek zorundamiyiz baska bir yolu varmidir istinafi beklemeden kesin bosanmayi gerceklestirmenin.

 43. Merhaba Avukat Bey ben idare mahkemesine Yürütmeyi durdurma ve işlem iptali için dava açmıştım Yd kararı verildi işlem iptalide oldu şimdi istinaf mahkemesinde sormak istediğim 2 soru var
  1. istinaf süresi ne kadar olur ?
  2.istinaf mahkemesinin vereceği karar kesinmidir . başka üst mahkeme olacak mı ve dava sıfırdan mı görünüyor şimdiden size kolay gelsin

 44. Sayın Avukat Bey,

  Son karar davasında ” Dair taraf vekillerinin yüzüne karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı 27/03/2018 ” şeklinde son cümle yazıldı. 4 nisan 2018 de de gerekçeli karar UYAP tan yayınlandı.

  Sorumuz şu olacaktı. Eşim avukat olmasına karşın biraz uzak kaldı iş mahkemelerinden, o yüzden kararsız kaldık.

  Sonuç itibariyle,
  Mahkemede karar bizim ve karşı tarafın vekilinin yüzüne karşı okunduğu için, karşı tarafın davayı İstinaf mahkemesine götürme süresi 27 Mart tan itibaren mi başladı?

  1. Merhaba,

   Dosyanızda kararın verildiği tarihte yürürlükte olan 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 7. maddesi ile kanun yoluna başvuru süresinin ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle dosyanızda tarafların 2 haftalık istinaf başvuru süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlayacaktır.

   1. Burak Bey

    Cevabınız için teşekkür ederim. Tebliğ için, gerekçeli kararı mahkeme otomatik tebliğe çıkartır mı? Yazılı talep gerekir mi ?

 45. Merhaba , Bir üniversitenin öğretim görevlisi kadro ilanı ile ilgili yapılan sınav sonucuna yönelik açtığım dava yerel mahkemece kısmen kabul edilerek başarılı bulundum. Üniversite dava sonucu evraklarımı isteyerek atama işlemlerini başlattı ancak diğer taraftan da yerel mahkeme kararına itiraz ederek istinaf sürecini başlattı. Yerel mahkemenin kararı 06.02.2018 tarihinde bana tebliğ edildi. 2016 yılında yapılan sınav sebebiyle bugune kadar geçen sürede oluşan maddi ve manevi kayıplarım için tam yargı davası açmayı düşünüyorum. Ancak atama işlemleri henüz tamamlanmadığı için bir problem teşkil etmesinden çekiniyorum. Merak ettiğim konu yerel mahkeme kararına istinaden tam yargı davası açmam için gereken süre nedir? İstinaf sürecinin sonuçlanmasını beklesem hak kaybına uğrar mıyım? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  Saygılarımla

 46. Merhaba . işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlık yüzünden eski işyerimi mahkemeye verdim 2015 de. Dava 2016 da bitti kazandık. Fakat iki yıldır temyiz süreci devam ediyor. Sizce Ne zaman biter ?

 47. slm avukat bey
  biz 25 arkadaş bir şirkete dava açtık.davayı biz kazandık.e.devlet bakarken KARAR VARMIŞ yazıyor. bundan sonra nasıl bir süreç işler.bölge Adliyesine giden dosya ortalama ne kadar bir sürede gelir.toplu dosya olması erken gelmesine faydası var mı …
  saygılar

 48. selam davalı sırketler ıstınaf ıcın bolge ıdare mahkemesıne sayet gıderlerse sonuc gene davacı lehınemı olur tersıde olabılırmı.

  1. İstinaf başvurusu ile ilk derece mahkemesi tarafından karar verilen dosya yeniden ele alınır. Bu nedenle dosyayı detaylıca incelemeden istinaf incelemesinin sonucu hakkında bir yorum yapmak imkansızdır.

 49. Merhaba burak bey 3/1/2018 tarihinde ANKARA sigorta a.ş adına FETHİYE,de açılan alacaklı icra davam istinaf,a gitti şimdi 23/2/2018 hukuk davası adı altında istanbulda karşı dava açılmış devam ediyor aracı sigorta şirketi av. ahzu kabza içerikli vekalet verdim ben 16/4/2016 trafik kazası sonucu sol el bileğim kırıldı %14 engelli raporum var 1/1/1982 doğumluyum kendi iş yerim de fotoğrafçılık yapıyorum alacağım net RAKAM nedir ve bu süreç ne zaman sonlanır saygılar.

 50. Bu arada ben motorsiklette artcı olarak bulunuyordum geçiş hakkı bizde olduğu halde durmayan karşı taraf %100 suçlu onuda belirteyim trafik sigortası,na dava açmış bulunmaktayız.

 51. Sayın Hocam bu hizmetinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.
  Görevden alınmam ile ilgili açtığım idare mahkemesinde açtığım dava yetki aşımı nedeniyle lehime sonuçlandı. Ancak idare kararın tebliğ tarihinden 30 gün sonra istinaf incelemesi için Bölge İdare Mahkemesine Başvurdu. Başvuru tarafıma tebliğ edildi. Bu tebliğ tarihinden itibaren bu başvuruya ne kadar süre içinde cevap vermeliyim. Ya da cevap verme zorunluluğum var mı dır. Bölge İdare Mahkemelerinde istinaf incelemesi ne kadar sürer. Yardımcı olursanız sevinirim.

 52. Burak bey merhaba ,
  Babamdan kalma borçlar yüzünden mirası hükmen reddi davası açtım davam borca batik olduğunun kararı çıktı fakat karşı taraflar istinaf a yolladı ne kadr sürede ve ne derece de sonuçlana bilir simdiden tsk ederim..

  1. İstinaf incelemesi için maalesef belirli bir süre öngöremiyoruz. Her Bölge Adliye Mahkemesinde ve her dairede bu süreler iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir.

 53. Merhaba Burak bey
  Ben ve tüm meslektaşlarım sanatçılara iş temin edebilmek için sanatçıların fotoğraflarını web sitelerimizde yayınlıyoruz.
  Ne var ki bir sanatçı arkadaşımız eser niteliği sayılmayan, google görsellerden almış olduğum alenileşmiş resmini yayınlamamdan dolayı bana tazminat davası açtı ve yerel mahkeme; kısmi kabul, kısmi red şeklinde karar verdi.
  Oysa web sitemde herhangi bir reklam hiçbir zaman olmamıştır. Yani sanatçıya iş temin edemediğim sürece sanatçının resmini yayınlayarak para kazanma olanağım kesinlikle yoktur.
  Ekonomik sorunlar yaşadığım için bir avukat ile çalışma yoluna gidemedim..
  Şimdi temyize gitmek istiyorum.
  Temyizin yazılması konusunda destek imkanınız var mı acaba?
  Vereceğiniz yanıt için şimdiden teşekkür ederim.

 54. Şuan da çalışmakta olduğum bir firma var. Hala devam etmekteyim. İşi bırakmak istiyorum istifa da bulundum geçen hafta kabul görülmedi. Fakat ben bırakma konusunda kararlıyım. Sadece prosüdür ney ise uygulayarak çıkmak istiyorum.Genel koordinatör beni baya bi şikayet etmiş patrona işe geç geliyor diye. Ben zaten çalıştığım firmayla anlaştığımda iş başlangıcı 09:00 du daha sonrasın da sorulmadan edilmeden 8:30 olarak düzenleme yapıldı. Bende 8:40 8:45 09:00 geliyordum. Çok çalışmaktan vucudum yorgun oldugundan evli oluşumdan yetişemiyordum zaten 08:45 – 09:00 aralığında kepenk açılıyordu. Saat 08:40 ta gelsen kapıda 5 dakika kepengin açılmasını bekliyorsun. Ve benim resmi tatillerim, mesai kaldığımda mesai ücretimi almayışım, maaşımın bir kısmı bankaya yatıyor bir kısmını da elden alıyordum, cumartesi günüde çalışıyorum haftalık çalışma saatimi aşıyorum. Buradan da işverenin hak yiyişi var. Ve içeride 13 gün izin hakkım var kullanılmayan. İş mahkemesine başvuru yaptığımda bunları sunduğumda mahkeme ne ile sonuçlanır ? Öğrenmek istiyorum.

  1. Merhaba,
   Şikayetçi olduğunuz hususların bir kısmı size haklı nedenle fesih imkanı sağlayan durumlardır. Bu konuda hak kaybına uğramamak adına herhangi bir aksiyon almadan önce uzman bir hukukçuya danışmanızı tavsiye ediyorum.

 55. Merhaba burak bey kazandığım iş mahkemesini karşi taraf istinaya göndermiş uzun da sürecek belli benim sormak istediğim soru bunu nerden takip edebiliriz uyapın internet yada yargıtayın internet sitesinden takip edebilirmiyiz teşekkürler şimdiden

  1. Merhaba,
   Dosyanız istinaf mahkemesinde olduğu için Yargıtay’ın sitesinden sorgulama yapamazsınız. E-imza alarak UYAP vatandaş portaldan dosyanızın durumunu görebilirsiniz.

 56. Merhaba Tek taraflı dava açtım duruşma 1,5 yılda sonuçlandı 24 mayıs günü ağır ve deliller ile sabit kusurlu olan davalı ile boşanmamıza ve 57.000 tl ödemesine hükmedildi duruşmalarımız balıkesirde görüldü karar istinaf yolu açık olmak üzere bursa bölge adliye mahkemesine gönderildi nüfusa düşmesi yada sonuçlanması ne kadar sürer yada 2 hafta olan itiraz süresince itirazda bulunmazsa süreç nedir bilgi verirseniz sevinirim teşekkür ederim

 57. Merhaba; asliye hukuk mahkemesinde sıfır aldığım aracın ayıplı olması sebebi ile 86 bin TL’nin iadesi kararı çıktı. Gerekçeli karar yazıldı. Karşı taraf istinafa gitti. Ve istinaf başvurusunda tehiri icra talepleridir yazmış. Yukarıda sorulmuş bir soruya verdiğiniz cevap beni tereddüte düşürdü. İstinafa gitmiş olması kararın infazını durdurmaz demişsiniz. Ben bu aracı bugüne kadar kullandım. Sizin dediğinize göre aracı ben icraya verip iade edebiliyorum. Peki bu durumda iade ettikten sonra varsayalım istinaf kararı bozdu ben aracı geri mi almak durumundayım. Yada istinaf onadı Yargıtay bozdu ben aracı geri mi almak zorundayım. İstinaf dilekçesi verildi ama daha dosya gitmedi. En az iki sene daha sürer diye tahmin ediyorum. Ben aracı iade edersem iki sene boyunca ben parayı onlar arabayı mı bekletmek zorunda.

  1. Merhaba,
   Davalı/borçlu kişi üst mahkemeden tehiri icra kararı getirip dosya borcunu depo etmediği sürece kararı infaz etmenizde bir engel bulunmamaktadır.

 58. Merhaba Avukat Bey;

  30.12.2016 yılında bir trafik kazası geçirdim yayan olarak bana araba çarptı ve ben tedaviler sonucunda sakat kaldım %11 engelli olarak, tazminat hak kazandım. Alkollüydü araç sürücüsü ve heyet kararı ile ben haklı bulundum. Sigorta Tahkim Komisyonu da beni haklı buldu ama sigorta ödememekte ısrar etti. Sonra İCRA mahkemesine taşıdık, şimdi de İstinaf Mahkemesine taşındı. Ne zaman sonuç alırım?

 59. Muhterem Burak Bey, sizleri telefon ile aradim ama ulasamadim. Berlinden yaziyorum size. Turkiyede bosandim ama hala nufusa islememis oradaki avukatimiz saniyorumki tutuklanmis kendisine ulasamiyorum. Mahkemeyi telefonla aradim istinaf icin beklememizi soyledi. Bu istinaf konusu nedir acaba burada magdur durumdayiz. Bu hizmetiniz icin tesekkurler. Selamlar.

  1. Halil Bey merhaba,
   Aile Mahkemesince verilen boşanma kararı kesin kararlardan değildir. Her iki taraf da boşanmayı istemiş dahi olsa tarafların karara itiraz etme hakkı vardır. İstinaf, dosyanın yeniden incelendiği bir üst yargılamadır. Karara hiç kimse itiraz etmese bile kanunda belirtilen istinaf ve temyiz sürelerinin geçmesi gerekmektedir. Bunun istisnası ise tarafların bu haklarından feragat etmeleridir. Yurt dışında yaşadığınız için bunu ancak dosyanızın bulunduğu yerde bulunan bir avukat vasıtası ile yapabileceğiniz kanaatindeyim. Avukatınıza ulaşamıyorsanız hukuki sorunlarınızın çözülebilmesi adına başka bir hukukçudan yardım almanızı tavsiye ederim.
   Saygılarımla.

 60. İş yeri ile kaynaklanan problemden dolayı açtığım davayı kazandım. İş yeri temyiz için bölge adliye mahkemesine başvurmuş. Dosya durumu: Ön inceleme için atama bekliyor şeklinde bir açıklama var. Atama süresinin bir zaman aralığı var mıdır? İnceleme ve sonuçlama süreleri nedir? Kazandığım davadan dolayı açtığım icra parasını hemen alabilir miyim?

  Teşekkürler…

 61. Benim boşanma davam 3 yıl surdu çekişmeli iki boşanma kararı çıktı fakat karar çıktından sonra ben tekrar bi birliktelik te bulundum tanışma sürecinde olan fotoğraflarımla karşı taraf istinafa gönderdi bu süreçte avukatım benim mahkememden istifa ettiğini söyledi şuan dosyam istinafta boşanma karari bozulurmu acaba

 62. benim ve eşim adıma dava açıldı dava şuan istinafta 8 ila 9 aydır sonuç yok her e-devlete girdiğimde ön inceleme için atama bekleniyor diyor sizce ne zaman sonuçlanır dava

 63. Merhaba burak bey size bir dava hakkında sorum olacaktı şimdi bir boşanma davası neden istinaf mahkemesine gider tarafların ikiside boşanmak isitiyor velayetler paylaşıldı fakat avukatımız istinaf mahkemesinde diyor yaklaşık 7 8 aydır sonuç alamadık soyadını almak istiyor avukatımız yeni dilekçe verdim diyor bu arada baronun bize verdiği avukat bilgileriniz için şimdiden tşk

  1. Yerel Mahkeme tarafından verilen kararlar, tarafların ya da avukatlarının talebi üzerine üst mahkemeye gider. Dosyanız istinaf mahkemesinde ise davacı ya da davalı taraf kararı üst mahkemeye taşımış demektir.

   1. Tekrar iyi akşamlar Şimdi bize avukatımız hakim bey karar verdi dedi yani istinafa gitmesi için taraflar yada avukatlarmı talep etmesi gerekiyor bu durumda ne yapmamızı önerirsiniz….

 64. Sayin avukatim:tapu iptal ve Tescili davasini yerel mahkemede kazandik..adli tatilden önce yani 16 temmuzda gerekçeli karar tebliğ edilmiş.sorum 2 tane.birincisi adli tatilden önce yapilan tebligat kesintiye ugrarmi ikincisi ugrarsa adli tatilden kac gun sonra kesinleşir.cok tsk ederim

 65. 2012 de sonuclanmis tazminat davasini kazanmamiza ragmen banka yurlu turlu bahanelerle alacagimizi vermiyor.paranin faizi isliyor.son olarak haksiz kazanc diye temyize gonderdi.temyiz haksiz buldu..bama gonderdi banka avukatlari.oradada haksiz bulundu ama bahaneler bitmiyor.bir yol var mi cikilacak tukendk bittik.devletin bankasi bkyle yaparsa

 66. Merhabalar Burak bey işe iade dosyam 21,07,2017 istanbul bolge adliye mahkemesi 27 sulh dairesine ulaştı uzerinden 1 yılı aşkın bir zaman geçmesine ragmen hala on inceleme için atama bekleniyor.yazısı yazıyor dosyamda?şimdiden teşekkurler

 67. Merhaba, babamın işten ayrılmasından dolayı yaklaşık 50.000,00 TL tazminat hakkı doğdu ve buna ilişkin dava yoluna giderek tazminat davasını kazandık. Daha sonra karşı firma temyiz yoluna başvurdu ancak yaptıkları itiraz kabul edilmedi. Daha sonra avukatımız tarafından icra takibi başlatılıp banka hesaplarına bloke koydurduk ancak firma icradaki dosyaya teminat mektubu koyarak blokeleri kaldırmış. Sonra firma istinaf mahkemesine başvurmuş ve 2017/12 döneminden itibaren istinaf mahkemesinde dosyamız bekliyor. Bu dosyanın bize geri dönüşü ne zaman olur, eğer lehimize bir karar çıkarsa firmanın parayı ödememe gibi bir durumu var mı yada dosyadaki teminat mektubu ile bankadan mı tahsil edecek icra dairesi. Son bir sorumda firmanın artık istinaf mahkemesinden başka bir yere gitme şansı var ?

  İyi Çalışmalar..

 68. merhaba icra dairesinden ev satın aldım ve ücreti yatırdım ihale feshi davası acıldı ve dava RED edilidi ev sahibi istinafa taşımış istinaf nekaadaar sürer istınaf sonrası temyize gitme hakkı var mıdır

  1. Hocam durum sonuçlandı mı biraz detay verme şansın var mı aynı şey benim de başımda maalesef mahkeme davacıyı %10 para cezasına hükmetti mi birde istinaf yolunun kapanması için hakimden talepte bulundunuz mu ilk mahkemede

 69. Merhaba, aile mahkemesi boşanma davamda boşanma isteğimi kabul etti bizi boşadı ama zaten karşı tarafda boşanmayı istiyodu. Ayda bana 300 lira nafaka bağladı tazminat isteğimide vermedi. avukatım normal olduğunu söyledi ama istinaf dilekçesine baktım hiç benim itirazlarımı yazmamış. Kendim dilekçe yazıp göndermek istiyorum istinaf hakimine göndersem kabul olur mu?

  1. İstinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesinde olan dosyaya beyan dilekçesi göndermenize herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak meselenin hukuk tekniği gerektiriyor olması nedeniyle yapacağınız işlemleri avukatınıza danışarak onun bilgisi dahilinde yapmanızı tavsiye ederim.

 70. Merhaba avukat bey. Benim boşanma davam 2018 Temmuz’da karar bağlandı. Tazminat kazandım ancak karşı taraf benim üzerimde baskı kurmak için boşanmayı da götürdü. İstinaf katar çıkmış yazıyor 3 haftadır tebliğ edilmedi. Bir de boşanma davalarında karşı taraf istinaf boşanmaya kesin karar verse bile TEMyize görülebiliyor mu. Avukatım bekliyoruz diyor ama 3 haftadır bana normal gelmedi

 71. merhabalar hocam
  işe iade den 4+5 maaş toplam 90,000 tl civarında kazandım. karşı taraf istinafa gitti. istinaftan sonra temyiz yolu var mıdır. yoksa istinafın verdiği karar kesin karar mıdır.

 72. iyi Günler bizim açtığımız davayı kazanacaktık fakat memur şikayet muamelesinden karşı taraf bize dava açtı şuan haklı durumda olmamıza rağmen dava istinafa gitti ve e devlete bakınca 2 tane gözüküyor biri Ocak 2018 diğeri Nisan 2018 halen ön incelemede diyor sizce daha çok sürer mi avukatımızla konuştuğumuzda 4 ay sürer demişti araya yaz tatili falan girdi daha çok sürer mi acaba

 73. Merhaba avukat bey benim iş mahkemesini kazandim iş yeri ıstinaf a götürmeden önce tedbiri icra sanırsam davaliya icra koyuldu ve karşı taraf parayi yatirdi sonra istinafa götürdü14 ay sonrasında e devletten sürekli takip ettim ve sonunda dün itibarı ile karar a çıkmış yazıyordu avukat im la görüştüm gerekceli kararın tebliğ edilmesini bekliyecez dedi haketmisligimi tebliğ bekliyecezmi yoksa kullanabilecem mi şimdiden teşekkürler birde tebliğ ne zamana gelir.

 74. SLM BURAK BEY açtığım tazminat davasında yerel mahkemesinden ( 20.11.2017 İstinaf’a yolladı ve şuan Gaziantep Bölge adliye maddesi 8. Hukuk dairesine’de e devletten baktımda
  İncelenmek için atama bekliyor diyor ben avukatıma sorduğumda 1 kaldı 2 hafta kaldı diye
  geçiştiriyor. Daha çok beklermiyim şimdiden TŞKR SAYGILARIMLA

  1. İyi akşamlar Burak bey ihalenin feshi için istinaf mahkemesindeki davam 19.1.2017 tarihinden bu tarafa e devlette istinaf da diyor mahkemenin ilk açılış tarihi 04.2016 istinaf mahkemesinde bu kadar uzun sürmesi normal mi yoksa görülmeyen ellerin müdahalesi olabilirmi süre uzadıkça çok korkuyorum cevablarsanız inanın en azından adalete inanarak güvenerek bekleyeceğim çok teşekkür ederim

   1. Bir gelisme var mı Şenay hanım, sanırım ihale alicisi sizsiniz borçlu taraf açtı davayı? İstanbulda mıydı dosya

 75. Merhabalar benim iş mahkemem sonuçlandı
  2ay gibi sürede Antalya bam onayladı şimdi ise Yargıtay 9.hukuk dairesinde önincelemede tazminat 138 000tl
  Ne kadar zamanda sonuçlanır acaba
  Teşekkürler

  1. kenan bey
   istinafın 2 ayda sonuçlanmasına sizin adınıza sevindim. inşallah kısa sürede alacağınızı tahsil edersiniz.
   davanız işe iade mi yoksa fazla mesai davası mı ?
   birde 1 ocak 2018 den önce mi dava açmıştınız.( benim işe iade davamda antalya bam da )
   ilk mahkemede karar alındıktan ne kadar süre sonra antalya bam karar verdi.
   eğer yazarsanız bizde davalarımız için tahmini bir süre öngörebiliriz.
   teşekkürler

   1. 2017 bin Ocak ayında İş Mahkemesi açtık 2018 nisan ayında Antalya Bam a gitti Temmuz 2018 bam dan karar çıktı 24/09/2018 temyize gitti miktar 41000 tl yi geçtiği için
    Ama hala Yargıtay ön incelemede bekliyoruz

   2. Antalya bam iş yükü az
    İşe iade davalarında dosyanız hakkında öncelik talep edebilirsiniz bu hakkınız var

 76. Asliye Hukuk mahkemesi ayıplı malın misli ile değişimi ile ilgili lehimde gerekçeli kararı verdi.Davalı taraf istinaf başvuru dilekçesinde 7 maddede saydığı itirazları nedeniyle mahkemenin vermiş olduğu kararın reddedilmesini talep etmiştir.Davalının istinaf başvurusu Mahkemece tarafıma tebliğ edilmiştir.Davalının istinaf başvurusuna cevap verip vermemem konusunda bilgi verirseniz memnun edersiniz şimdiden teşekkürler. SAYGILARIMLA

  1. Merhaba,

   Karşı tarafın istinaf dilekçesine karşı süresi içinde cevap vermeniz yararınıza olabilir. Ancak bu konuda bir cevap vermemeniz bir hak kaybı yaratmayacaktır. İtiraz konusu hususlarla ilgili olarak bir cevap verebilirsiniz.

 77. asliye ceza kararini bu sabah verdi. kararin postayla gelmesi bekleyecekmiyim temyiz için?

  1. Ceza mahkemesi kararlarına karşı kanun yollarına başvuru süresi kararın tefhimi ile başlar. Gerekçeli kararın posta ile gelmesini beklerseniz başvuru süresini kaçırabilirsiniz.

 78. Sn Burak Bey
  Benim iş mahkemesi davam 2017 mart ayında açıldı ve 4. Mahkememde karara çıktı, daha sonrasında karşı taraf istinafa başvurdu icra takibi durduruldu.. Bir kaç gün öncesine kadar karara çıkmış yazarken bugün baktığım da ise e-devlette istinaf yazıyor.. karar ne olur? Ne kadar sürede sonuçlanır? Ne zaman paramı alabilirim? 2 sene oldu nerdeyse, istinafın tam kesinleşmesi bi 2 sene daha beklememi mi gerektirecek ? Ortalama bekleme süremiz ne olur?
  Şimdiden Teşekkürler

 79. benim abim fetodan 05 02 2018 12 yil hapis cezasi yedi dosyasi ne zaman temyiz mahkemesinde olur en on incelemedeydi

 80. iş mahkemesi kararı 18.10.2018 tarihinde karara varılmıştır diye davayı kazandım istinaf yolu açık olmak uzere karar verlmiştir yazıyor
  paramı ne zaman yatıracaklar hiç bi yerden takip edemıyorum 2 ay oldu hala beklemekteyim

 81. iş mahkemesi kararı 18.10.2018 tarihinde karara varılmıştır diye davayı kazandım istinaf yolu açık olmak uzere karar verlmiştir yazıyor
  paramı ne zaman yatıracaklar hiç bi yerden takip edemıyorum 2 ay oldu hala beklemekteyim

  1. Merhaba,
   Öncelikle davanızı yürüten bir avukatınız var ise dosyanın durumu hakkında bilgi almanızı tavsiye ederim, zira dosyanın mevcut durumuna göre çeşitli ihtimaller gündeme gelecektir. İş mahkemesi alacağınızın ödenmesine karar vermiş olsa da kararın icra edilmesi teknik bir konu olduğu için bir avukattan profesyonel yardım almalısınız.

 82. Merhaba,
  İstanbul 10. İş Mahkemesi’nde 24.01.2017 tarihinde açmış olduğum işe iade davam iki duruşma sonrası lehime karar ile sonuçlandı. Akabinde işveren kurum istinaf ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi’nde 11/12/2017 tarihinde istinaf dosyası açıldı. Buradan da geçen hafta karar temyiz yolu açık olarak onandı. İşveren kurum şimdi Yargıtay Hukuk Dairesi Başkanlı’ğına hitaben bir itiraz yazısı yazmış. Şimdi bu yazı işverenini yargıtaya başvurduğunu mu göstermektedir? Bir de e-devlet üzerindeki Yargıtay dava dosyası alanında henüz adınıza açılmış bir dosya bulunmamaktadır yazıyor. Süreç şimdi nasıl ilerleyecek ve ben ne zaman bunu ekranda göreceğim ve yargıtay süreci de tahmini ne kadar sürede sonuçlanır?

  Teşekkür ederim.

 83. Hocam öncelikle iyi günler kolay gelsin Benim 2014tarihinde açmış olduğum ve 2017tarihinde bitmiş mahkememden kazanmış olduğum 9000 küsürat kazanmış olduğum tazminat varve 11 05 2017 tarihinde istinafa gönderilmiş ve hala ön incelemede diyor 5 ay sonra 2 yılı dolduracakistinafta olma suresini kesin bilgi olmasa da ne zaman biter ve benim yapmam gereken herhangi bir şey var mı ve bu kazanılmış mahkemeler faizi mahkemeye verdiğim gunden mi başlıyor net olmasa da ortalama faizi nedir şimdiden cevabınız için teşekkürler hayırlı günler iyi çalışmalar dilerim

 84. Merhaba .
  Asliye hukuk mahkemesinden 2014 model ayıplı malın misli ile değişimi kararı lehime verildi. icradan ilamlı takip başlatıldı.Davalı taraf aynı araç bulunmadığını beyan ederek 20.12.2018 tarihli dilekçesinde İcra Müdürlüğüne yazdığı dilekçe ile 2018 yılı için sanayi ve ticaret odasından 0 (sıfır) km 2014 model arac 2018 yılında üretilmiş olsa fiyatının belirlenmesi istenmiş olup icra müdürlüğü bu talebi kabul ederek sanayi ticaret müdürlüğünden takibe konu aracın fiyatın belirlenmesine karar verdi.aracımın 2014 yılı aralık ayı fatura bedeli 67.755 TL.aynı model aracın 2018 aralık ayı fiyatı 168.000 tl dir. 2019 ocak ayında sonra ÖTV ve KDV oranlarında yapılan indirimlerin süresi 1.1.2019 tarihinde biteceğinden aracın 2019 modelin fiyatı otomatikman artacaktır.
  avukat bey ticaret odasının maliyet hesaplama yöntemi ile vergiler dahil ediliyormu bu konuda cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

 85. selamlar avukat bey benim asliye cezadan istinafa giden kararımdan 5ay kesinleşen infazım geldi 7035/23 madde gereği avukatım buna itiraz etti şimdi benim yakalamam otomatikman dururmu yoksa yakalamamın durdurulması için yapmam gereken şey nedir saygılar sunuyorum

 86. Merhaba. Benim 9 yıl süren bir dava sonucu 91 bin lira tazminat almaya hak kazandığım davam var. 05/11/2018 tarihinde karara çıktı ve daha gerekçeli karar yazıldı. 22/11/2018 de icra dosyası açıldı. Karşı taraf avukatımla görüşmek istedi taksitlendirme isteğinden dolayı fakat 04/01/2018 tarihinde Bölge Adliye Mahkemesine dosya açılmış. Son kararın çıktıgı mahkemede de dosya istinafta yazıyor. İstinaf kararını beklemeden alacak tahsili yapılamıyor mu icra yoluyla. Ve istinaftaki ön inceleme için atama beklemiyor yazan dosyanın kesinleşmesi ne kadar süre alır. Eger karşı tarafla aramda anlaşma sağlanırsa ödeme planı konusunda nasıl bir süreç olur. Lütfen bilgi verir misiniz ?

  1. Merhaba, sorularınıza en iyi yanıtı avukatınız verecektir. Avukatınızdan cevap alamıyorsanız başka bir avukattan profesyonel danışmanlık almanız yararınıza olabilir.

 87. Merhaba avukatbey Allah rizasi icin beni bilgilendirin bir dosya istinaftan nekadar surede gelir

  1. İstinaf inceleme süreleri dosyanın bulunduğu şehre ve dairesine göre farklılık arz eder. Dosya yoğunluğu nedeniyle bazı dairelerin dosya incelemesi 1,5 seneyi bulmaktadır.

 88. Merhaba
  15 yil 3600 gün icin eski isyerime dava actim ve yerel mahkemeyi kazandim. Davaci oldugum isyeri davayi istinafa götürdü. İstinaf lehime karar verdi..isyeri 55.000tl olan davayi yargitaya tasiyacak..
  İstinaf karari tarafimiza tebliğ edildiğinde, paramizi icradan alabilirmiyiz? Yoksa yargıtay sonucunumu beklemek zorundayiz parayi alabilmek icin?
  Saygilarimla bilgilerinize sunarim

  1. İş mahkemesi kararlarının infazı için kesinleşme şartı aranmaz. Ancak borçlu tarafından tehiri icra kararı sunulmuş ise inceleme sonucunu beklemek durumundasınız. Avukatınızdan sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

 89. Merhaba Avukat Bey. Sanık geçen ay ağır ceza’da kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, tahrik indirimi yapıldıktan sonra toplam 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı, biz bu kararı 1,5 ay önce istinaf mahkemesine gönderdik ve istinaf olduğu gibi onayladı, temyiz yolu açık. Avukat Bey, 1. Bu karar istinafdan onaylandı ve biz temyiz edeceğiz, eğer temyiz edersek sanık hala hükümözlümü kalır yoksa ceza kesinleşir ve hülümlümü olur? 2. Bu olayda organ kaybıda var ve maddi ve manevi tazminat davası şuan devam ediyor, ceza davasındaki kararda tahrik indirimi olduğu için tazminat miktarında da belirli oranda indirim olurmu? Saygılar

 90. Merhabalar ben 2017 mart ayında işe iade davası açtım yaklaşık 1 yıllık sürenin ardından dava lehime olarak sonuçlandı ve 01/02/2018 tarihinde istinafa gitti ve o tarihten beri ön inceleme için atama bekleniyor yazısı olarak gözükmektedir yani şuan için davayı açalı tam 2 yıl olmuş fakat dava henüz kesin bir karara bağlanmamıştır sonuçta bu bir işe iade davası diyelim ki eski iş yeri beni geri tekrar işe çağırdı bu durumda ben 2 yıldır kurduğum düzeni bozmak zorundamıyım şöyle ki eğer geri dönmezsem kazandığım haklarımdan vazgeçmiş olacağım doğru mu bu ne saçmalık kanunda bu mahkemenin 3 ayda biteceği yazıyor tamam 3 ayda sonuçlansa da beni geri çağırsa tamam geri gideyim fakat aradan geçmiş 2 yıl ve hala ne zaman biteceği belli değil bu ne biçim adalet sistemi bu durumda ben ne yapmalıyım kazandığım tazminatı 2 yıldır alamıyorum ve dava süreci bittiğinde sonuç ne olacak tam bir muamma

 91. Asliye Hukuk Mahkemesi 11.Hukuk ta istinafta olan dosyam 13.11.2018 de karara çıkmış olarak değişti,yerel mahkemede hala istinafta yazıyor ve uyaptan baktığımda kararı göremiyorum.Karara çıkmış olarak değiştikten sonra iki ayı geçmiş olmasina rağmen dosya yerel mahkemeye hala gelmedi ve sonucu öğrenemedik.Karar ne kadar sürede gelir?

   1. Teşekkür ederim Burak bey,bugün 11.Hukuk’a sonunda telefonla ulaşabildim.Dosyanın içi nin boş olduğunu,yoğunluktan dolayı gerekçeli kararın henüz yazılmadığını söylediler.Yakın zamanda sonuçlanır umarım.

    1. Mrb.Burak bey,gerekçeli karar hala yazılmadı,tekrar aradım çok yoğun nisan ayında tekrar arayın diyorlar.İstinafta gerekçeli kararın 6 ay gibi bir sürede yazılmaması normal mi,acaba dosyayı mı kaybettiler.Kararın ne olduğunu söylemiyorlar,gerekçeli karar yazılmadan gidsem elden tebliğ ederlermi?

 92. Merhabalar,

  Mahkeme sonuçlarının ardından SGK tespit davam 2017/07 De istinafa gitti . Ama o günden beri dosya halen ön inleme bekleniyor yazıyor. gerçekten BAM bu kadar yoğunmu çalışıyor yoksa dosya mı kayboldu. avukat beklememizi söylüyor sadece. Kendim nereden süreci takip edebilirim. ( hergün uyaptan kontrol ediyorum.) yardımcı olur musunuz?

 93. MERHABALAR
  DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE MEMURUM MUVAFAKAT DAVASINI KAZANDIM İSTANBULA GELDİM.FAKAT ÜNİVERSİTE İSTİNAF MAHKEMESİNE VERDİ AĞUSTOS 2018 DE SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDE.TELEFONLA ARADIĞIMDA İNCELEMEDE DİYORLAR HAKİM KARAR VERECEKMİŞ.TAHMİNEN SAMSUNDA KARAR KAÇ AYA ÇIKIYOR BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.

 94. Boşanma davam istinafa gitti 4 ay oldu sonuş gelmedi bende tekrar boşanma davası açtım. yeni açtığım dava için ön inceleme günü verdiler. Ben istinafa giden davamdan vazgeçmek istiyorum vazgeçebilir miyim

 95. mrb işe iade davasını kazandım istinaftada kazandık 4artı5 hükmetti ve iş yerine başvuruda bulundum kendi şehrime 1200 km uzakta yine firmaya baglı bi şehirde görev sundular ve tekrar dava açtık zaten 2,5 sene bekledim bi 2,5 sene dahamı beklicez öyleyse çok saçma zaten zaman aşımına girmezmi..

 96. merhaba iş yerim beni 18.madde gereği işten çıkardı.Ancak benden 1 ay önce aynı sebebten çıkan diğer arkadaş davayı kazandı ben ise kaybettim.Ayrıca İş yerinin beni çıkardıktan 1 ay sonra toplu çıkış yapacağına dair bir karar aldıklarını beyan etmişler.Avukatımda bu kararın bizi etkilemediği düşünerek istinafa başvuru yaptık.Sizce davayı kazanabilirmiyiz.(ayrıca iş yerinin 100den fazla davası var bu sebebten emsal davasıda mevcut)

 97. 15 tatil dolayısıyla annemi ziyarete gitmiştim 2.katta oturan ewlı abım asagı gelıp çocukların cok ses yaptgını söyleyıp küfür etmeye bagrmaya basladi Bızde kendne karısınn doldrdugunu onun yanına gtmesını söyledik karım hakkımda duzgun konusun diye bıze kufur ettı bızde aynı kufuru kendisine ilettik. Daha sonra kapıyı kapattık içeriye girmek ısterken ama zorla ıcerıye gırdı ıkı kızkardesımı vebenı darp etti polise sıkayet te bulunduk darp raporu aldık kendisinde gelıp savunmasını yazdı olay sonucu nasıl gelısır acaba bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Yapmış olduğunuz şikayetle ilgili olarak savcılıkça dava açılmasına ya da kovuşturmaya yer olmadığına karar verilecektir. Konu ile ilgili tebligat yapılacaktır.

 98. Merhaba öncelikle iyi geceler dilerim avukat bey size bir sorum olacaktı ben özel üniversiteye dava açmıştım sebebi de dikey geçiş sınavı ek yerleştirme ile yerlestirildim kayıt yaptırdım ve o gün kayıt dondurdum okulda herhangi ders falan almadım intibaklar yani muaf olduğum derslerin açıklamasını bekledim ve çok az(10) dersten muaf olduğumu öğrenince kayıt sildirdim ancak yatirdigim parayı alamadım bana gerekçe olarak akademik takvimin başlamasından itibaren 15 gün içersinde kayıt sildiren öğrencinin parası ödenir süreyi asanin parası ödenmez vs bir maddeyi öne sürdüler ben de tüketici mahkemesine verdim dava açtım ve ikinci duruşmada kazandım hakime hanım karar tutanağına iki haftalık istinaf yolu açık diye yazdırdı ve karşı taraf olan davalı taraf bu süreyi aştı mi onu öğrenmek istiyorum dava 17.01.2019 ta karara çıktı ve kararın üstünden 19 gün geçti ve ayrıca acaba bu iki haftalik istinaf süresine hafta sonları da dahil midir onu öğrenmek istiyorum bana yardımcı olabilir misiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum Allah’a emanet olun

  1. Karar kağıdı eve geldi avukat bey bu süreçten sonra istinaf sürelerini degerlendirirlerse benim ne yapmam gerekiyor acaba avukat bey şimdiden teşekkür ederim

 99. Merhaba tahliye davasında gerekçeli karara kiracı itiraz edip istinaf talebinde bulunmuştur. Bu durumun kesinleşmesi ne kadar sürür bilgi verebilirmisiniz. Bu aşamada ben icra takibini başlatabilirmiyim.

 100. Merhaba,
  Burak bey 2012 yılında iş mahkemesine iş yerime dava açtım 2019 yılı oldu halen ertelenmekte ve şimdi dava açtığım firma iflas etti mahkeme sonuçlansa bile paramı alamaya cam konu hakkında nasıl yol izlemeliyim ayrıca görülen davamın adil yargılanmadığı kanaatindeyim 2.ci iş mahkemesine maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmak istiyorum mahkememin uzun sürmesi sebebi ile alacağım olan 20 bin TL alamaya cam nasıl yol izlemem gerektiği konusunda desteğinizi rica ederim.
  şimdiden teşekkür ederim.

 101. Bosanma davasında bız haklı cıktık maddı tazmınat ve nafaka baglandı ama karsı taraf ıstınafa gondermiş dosyayı ilk sorum bu sure ne kadar zamanda sonuclanır ıkıncı sorum alacaklarımızdan vazgecıp karsı tarafla anlaşma hakkımız varmı davanın hemen bıtmesı ıcın yani boşanmayı hızlandırmak ıcın boyle bısey yapabılırmıyız yada ne yapabılırız.

 102. İCRA HALESİNDEN A MENKUL 13.08.2018 TESLİM EDİLMESİ GEREKEN MENKUL GİDİLDİĞİNDE YERİNDE YOK İDİ. TARAFIMA TESLİM EDİLEMEYEN BU MENKULDEN DOLAYI İHALE İPTAL DAVASI AÇTIK17.10 TARİHİNDE AÇTIĞIMIZ DAVAYI MAHKEME SÜRE AŞIMI DİYE REDDETTİ VE İSTİNAFA BAŞVURDUK. İSTİNAF DA SÜRE NE KADAR OLUR VE GERİ ÖDEME NE ZAMN GERÇEKLEŞİR ACABA ayrıyeten böyle bir davada maddi kaybımızın tazmini mümkün müdür. sonuc olarak menkulün bugünkü değeri % 50 fazla BİLGİLENDİREBİLRMSİNİZ.

 103. Merhaba 4 yıldır süren iş mahkemem 18.01.2019 tarihinde karara çıktı. Kararın tebliğinden itibaren temyiz süresi 2 hafta yazmasına rağmen bugün yani 26.02.2019 tarihi olmasına rağmen halen daha karara çıkmış yazısı var bunun nedeni nedir.

 104. merhaba.
  evime hırsız girdi evde yakaladım polıs cagırdım komsum çıktı hırsız ben tanımıyodum 14.02.2019 da dava görüldü ve sanıgın 3 yıl 1 ay 15 hapsine karar verildi hemen kendine vekil atamış dosya temyize gitti bu surede anlaşmak için avukatı aradı anlaşamadık istinafa başvurmuşlar size soracagım şey istinaftan ne zaman gelir ve oradan çıkacak olan karar kesin net karar mıdır yoksa tekrar uzlaşma yapılma şansı varmıdır . teşekkürler

 105. Merhaba boşanma davasında tarafima yoksulluk nafakasi verildi boşanma kesinlesti yoksulluk nafakasi yonünunden dava istinafa gönderildi istinaf mahkemesi nafaka yi esit gelirden kaldirdi bu karar tarafimca temyiz edildi halen yargitayda bir karar alinmadı ilk mahkemenin karari olan nafakayı alabilirmiyim istinaf yeni bir hüküm kurduysada bu karari kesinlesmedi nafaka yönünden yargitay karar alana kadar nafaka alabiliyormuyum alabilecegine dair yargitay karar lari varmi sorumu cevaplarsaniz cok memnum olur kolay gelsin

 106. Oğlum genel cerrah Dr hanımla evli 2 çocuğu var oğlum mecburi hizmet için Çukurca ya tayin edildi.Dr eşi Edirne Devlet hastanesinde sözleşmeli acil hekimi ve yapılan sözleşmeye göre 1 yıl hiçbir yere tayin edilemiyor.Edirne idare mahk.si 2 ye 1 le yürütmeyi durdurmaya ret verdi.Bizde istinaf a başvurduk.Şansımız nedir ? Dava kaç gün sürer.Saygılarımla

 107. icra hukuk davasında İİK md.164) gerekçeli karar yüzüne okunduğu andan itibaren istinafa gitme süresi 2 haftamıdır?yada tarafımıza tebliğ edildikten sonra 2 haftamıdır? icra hukuk dairesi yüzüne okumanın süresini dikkate almıştır.tebliğ edilmediğinden gerekçeli kararı görmeden istinafa gitmedim.bekleyip tebliğ geldiğinde verilen dilekçeye ret geldi.
  tebliğ değil tefhim kabul görür der mahkeme.gerekçeli kararda %10 karşı taraf lehine birde tazminat eklemişler.mahkemede tarafıma tefhimde %10 dan hiç bahsedilmedi!
  bu durum istinafa gitmemize nasıl engel olur.yada istinaf yolumuz için öneri yargıtay kararı varmıdır.teskkürler

 108. Ben 14.02.2016 tarihinde çalıştığım iş yerini mahkemeye verdim ayin 08.03.2016 tarihinde e devlet dosya istinafta yazıyor sonra 2 3 ay sonra tekrar kontrol ettiğimde 12 12 2017 tarihinde dosya ön inceleme için atama bekliyor diyor şimdi bu mahkemede nasıl bi karar çıkar bu birinci sorum ikinci sorum da karşı taraftan şahit olarak hiç kimse mahkemeye çıkmadı fakat benim şahitlerim dinlendi yaklaşık 3 senedir her hangi bi karar çıkmadı ben bu mahkemeyi kaybedebilirmiyim

  1. Sorum yalnis oldu istinafta yazdıktan sonra 2 3 ay boyunca herhangi bi cevap gelmedi fakat 12 12 2017 tarihinde ön inceleme için atama bekliyor diyor

 109. 2015 yılında açmış olduğum boşanma davası 2017 yılında gerekçeli karar çıkartıldı. 1çocuğum var bu evlilikte ve mahkeme velayeti anneye verdi için itiraz ettik karara ve istinaf mahkemesine gönderildi. 2018 nisan ayında istinaf dosyası açıldı ve hala karar çıkmadı. İstinaf dosyası sonuçlanma süresi ne kadar zamanda sonuçlanır?

 110. Merhaba 10.08.2018 ‘de işe iade davası açtım çalıştığım şirkete davayı kazandım fakat karşı taraf istinaf mahkemesine gidecekmiş acaba bu süreç ne kadar sürer en son davam 12.03.2019’da görüldü ama onlar 4+4 kazandığım tazminatı ödememek için istinaf gitmişler sonuçta hakedilmiş bir meblağ var alamama gibi bir durum olabilirmi

  1. Merhaba, sorunuzun cevabı dosyanızın bulunduğu şehir ve gideceği Bölge Adliye Mahkemesinin yoğunluğa göre belli olacaktır. Ancak işe iade davalarının istinaf ve temyiz incelemelerinde öncelikli dosyalardan olduğunu belirtmek isterim.

 111. burak bey istinaf iş mahkemesinin kararını kaldırdı tekrar yargılama yapılsın dedi tekrar iş mahkemesinde kazanırsam karşı taraf yine istinafa gidebilir mi

 112. İcra hukukta karar verildi.Tebliğ için süre tutum vermeden 10 gün içerinde kararı istinaf etsek bir sıkıntı olur mu?

  1. İcra hukuk mahkemesi kararlarının infazı için kural olarak kesinleşmesi gerekmez. Tehiri icra prosedüründen yararlanmak isterseniz bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim.

 113. İş mahkemesi 2016 yılında dava açtım ve davayı kazandim.İcra için işyerine değil
  şirket merkezi olan yere icraya gidildi fakat orda farklı bir işletme vardı.Yalan beyanda bulunmaktan icra cezada mahkemesinde davam görüldü fakat şirket aynı sokakta farklı adres göstermiş ve belediye adresi değiştirdi diyor.Davayi kaybettim bu yüzden.Bu durumda bana karşı tarafın avukatlık ücreti ödemesi cikti.Bende istinaf yoluna basvurdum.İstanaf sonuclana kadar avukatlık ücreti öder miyim.

 114. 2017 ekim ayinda son mahkememiz oldu ve dosyayi karara gonderdim yaklasik 2 yildir da istinafta cekismeli boşanma oldu e devletten dosya durumuna baktigimda karara cikmistir yaziyor ama mahkememe bakan avukat bana oyle bir bilgi gelmedi hala istinafta dedi simdi ben bu duruma dayanaraktan dosyamin karari ne zaman gelir tahminen bi fikriniz varmi acaba veya gidip kendim hızlandırabilirmiyim bu durumu

 115. Hocam ben 11 04 2017 tarihinde dava açtım 05 06 2018 davayı kazandım 24 07 2018 tarihinde temize gitti dosyam yanlız e devletten baktıgımda istinatta yazıyor avukatıma soruyorum net bir cevap alamadım benim davam işveren ve işçi arasında ya bu temiz cevapları uzunmu sürüyor ögrenmek istedigim bu konu hakkında beni aydınlatırsanız seviniri şimdiden teşekkür ederi

 116. Öncelikle burdan bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkürler 1 yıldır istinafta olan iş mahkemesi dosyam ile ilgili şunu öğrenmek istiyorum 2 şahidim mahkemede gereken her şeyi söyledi kazandım ama istinafta kazanamamam olasılığı yüzde kaç sizce bu konu ile ilgili bi kaç avukatla görüşmemde net olmamakla birlikte yüzde 90 alırsın dediler ama ben sizin fikrinizide almak istiyorum şimdiden teşekkürler

 117. DAVANIN KONUSU: Hakem Kararının Tebliğe Çıkarılması / Saklanması .davacı olduğum sigorta şirketi tarafından tarafından.istinafa giden dosyam ön incelemeden kararın yazıması ve teblih süresi vb gibi gerekçeler ile ikinci defa geri gönderildi ..istinafa gidebimeleri için daha kaç defa daha hakları var buna bir kısıtlama yokmu yardımınız için şimdiden tşklr

 118. merhabalar ben bekçiliği kazanmıştım sağlıktan dolayı elendim emnıyet yonetmelıgıne gore elendım yanı . idari mahkemeye verdim 14 ayın sonun da davayı kazandım yürütme durdurayı başardım . bundan sonra ne olur ? bunu bılmek ısterım istinafa temyiz vs nolur ?

 119. merhabalar 4 yıldır devam eden bir boşanma davam vardi geçen yıl 11. ayda ıstinaf a gönderildi dış tam ve hala ön inceleme için atama bekliyor diye yazıyor bu dava yi bir an önce sonlandirmak için nasıl bir yok izleyebilirim

 120. Merhaba , davalı olduğumuz taraflardan biri avukat . Dosya yargıtaydan usul hatası sebebi ile geri geldi , tekrar dava açtık , hakim karar verdi . Her nasılsa avukata duruşma günleri tebliğ edilmemiş. Bu yüzden tekrar temyize gidiyor. İkinci dava birincinin devamı olduğundan , zaten sen bu dosyadan haberdardın diyebilir miyiz . Ayrıca bu kişi avukat , uyap dan rahatlıkla takip edebiliyor olması gerek . Tşk

  1. Merhaba, davanın tarafının mesleğinin avukatlık olması tebligat hususunda farklı bir uygulama yapılması sonucunu doğurmayacaktır. Usulsüz işlemlere karşı bireylerin itiraz hakkı olması hukuk devletinin bir gereğidir.

 121. Merhaba ben hemsire olarak atandim guvenlik sorusturmam olumsuz dendi sonrasinda yurutme durdurma veesas karar aciklandi esas karar hukuka uygun gormeyerek karari iptal etti saglik bakanligi itirazda bulunup istinafa götürdü bundan sonraki surec ne kadar surer??
  Yardimci olursaniz cok seviniri..

 122. merhaba asliye hukuk ta çekişmeli ve kişisen eşyaların iadesi ile ilgili davam var toplamda 5 yıldır sürüyor sürekli karşı taraftan istinaf mak. itirazlar oluyor bu itirazların bir sınırlaması yok mudur?
  istinaftan karara çıkmış bir dosya kac kere itiraz ve temyiz yolu açık olur ?

  ve netleşen karardan sonra tahsilat süreci ne kadardır ?

  şimdiden teşekkürler

 123. 2010 yilinda aldigim daire bitmedi Verdigim senedin yarisini odedim daha sonra yasa cikti bitirimeyen dairelerin senedi odenmez diy Senet Halk bankasinda bekletilirken Yeni atanan bir Avukat kendi ifadesiyle dosyayi incelemeden senedi icraya koyduunu sòyledi ve hesaparimdan tarafima bildiri yapilmadan senedin tamami cekildi. AVukat tuttuk mahkeme actik Senedin yarisi zaten òdenmisti diger yarisida yasaya gore evimiz tamamlanmadigi icin odeme yukumlulugùm yok diye
  mahkemeye rapor sunuldu Mahkeme sehven odenen senet miktarini geri òdeme karari verdi Ancak Asıl mahkeme konusu olan senedin bakiyesi olan cra ile tahsil edilen kismi iade edilmedi Ve ben 10 yildir teslim edilmeyen eve òdeme yapmis oldum mahkemeiyi kaybetmis oldum. Avukatim temyiz hakkinda bilgi vermedi ve temyize gitmedi ben saģlik sorunlarim nedeniyle Avukatimin kasitli ihmalini 2 yil sonra farkettim Avukatimi skayet etmek
  istiyorum Temyiz yolu acilir mi? Ne
  yapabilirim saygilarimla bilgi rica ederim

  1. Merhaba, avukatınızın ihmali davranışı nedeniyle temyiz yolunun açılmayacağı kanaatindeyiz. Tavsiyemiz, başka bir avukat vasıtası ile dosyanızı incelettirmek ve karar kesinleşmediyse kanun yolları başvurusu yapmanızdır.

 124. Merhaba;
  2012 yılında boşanma davamın sona ermesiyle 2013 de Mal paylaşımı için Tapu iptali ve Tescil olarak dava actım. Davam 2018 Mayıs ayında karara bağlanarak sonuçlandı. Dosyamız Kasım 2019 (18 Ay sonra) istinaf başvurusu yapılmış. İstinaf yolu, karardan 18 ay sonra yapılması normalmidir. Bilginiz için tşk ederim.

  1. Merhaba, gerekçeli kararın geç yazılmış olması ve taraflara geç tebliğ edilmiş olması nedeniyle bu süre uzamış olabilir. Eğer süresinden sonra bir başvuru olduğu kanaatindeyseniz, Mahkemelerin gözden kaçırma ihtimaline karşı bu hususta itirazını yapmanızı tavsiye ederim.

 125. Belediyenin otopark yonetmeligine aykiri olarakverdigi insaat ruhsati ve tum eklerinin iptali icin idare mahkemesine basvurdum.Bilirkisi 45 araclik otopark yerinin ortak alan olarak ayrilmasi gerektigi halde ayrilmamis olmasinin hukuki islemin iptalini gerektirmedigi, muteahhidin tam mulkiyetine hak kazandiracak sekilde usule uygun olmayan islemlerle iki bodrum katnda bulunan ve ozel olarak isletilen 112 araclik otoparkin apartman bagimsiz bolum sahiplerince kullanilabilecegi ve bu problemin bir isletme sorunu oldugu bu nedenle ruhsat ve eklerinin iptal edimemesi gerektigine dair rapor sundu.Rapora itirazimiz reddedidi.Ayni bilirkisi raporuna uygun bir red karari verildi idare mahkemesince.Karar istinafa acik idi.Izmir 3.Bolge Idare mahkemesi..direk olarak Aydin Idare mahkemesinin kararini usul ve kanunua uygun olarak istinaf talebimizi KESIN olarak reddetti. 2577 S.lı. Idari Yargilama Usul Kanununa gore m.46 a gore temyiz hakkimiz yok görünuyor. Kanun yararina temyizin apartmanda oturanlar acisindanhic bir yarari yok.Yargılamanin yenilenmesi zaten mumkun degil.Bu KESIN ve SKANDAL olarak nitelendirilebilecek karar nedeniyle muteahhit bagimsiz bolum sahipleri icin ayrilmasi gereken 45 araclik otopark yerini otopark yonetmeligi. Imar kanunu ve hatta Anayasa ya aykiri olarak ele gecirmis ve. Tam mulkiyet olarak tapusunu da kazanmis bir kisi olarak futursuzca otopsrkini isletmekte para odemek istemeyen daire sahiplerini magdur etmektedir.Sehrin ayni bolgesinde ayni zaman dilimi icinde yapilmis diger binalarda ise bagimsiz bolum sahipleri icin ortak alan otopark yerleri eksiksiz bicimde ayrilmis oldugunu goruyorum.Bu haksizlik bir vatandaş olarak yuregimi daglıyor.Bu kadar hukuksuz bir belediye yonetimi ve gercegi goremeyen bir yargi isleyisi.. Bu guzel ulkemizde bunlari neden yasiyoruz biz?
  Sizden ricam şü , bu usulsüz hukuka aykıri KESIN olarak verilen karara karşı me yapabilecegiz? Maalesef.diger daire sahipleri ve apt. Yönetimi muteahhidin tehditlerinden korkarak bu davaya katilmadilar..Yalniz başıma mucadele ettim şuana kadar.Karar 16.04.2020 de teblig edildi.Bu bir toplumsal hukuk mücadelesidir.Bana yardimci olabilirseniz çok sevinirim.Lütfen goruşlerinizi esirgemeyiniz.Saygılarimla..Serpil Keller

  1. Merhaba, kesinleşmiş olan kararlara karşı başvuru yolları oldukça sınırlıdır. Kanun yararın temyiz ya da bir hak ihlali iddianız varsa bireysel başvuru yolunu deneyebilirsiniz.

 126. corona öncesinde mahkemem bitti karşı tarafın haklı olduğuna karar verdi hakim hanım. karar gelince 2 hafta içinde itiraz edersin dediler ama karar gelmedi süremi kaçırdım mı acaba. sağolun

  1. Merhaba, mahkeme kalemi tarafından söylendiğine göre istinaf süresinin tebliğden itibaren başladığı bir karar verilmiş. Corona nedeniyle kararınız henüz gönderilmemiş olabilir. Yasal süreler 15.06.2020 tarihine kadar durdurulmuş durumda. Bu nedenle 15 haziran a yakın bir zamanda mahkemeye dosyanın durumunu sorarak durumunuzu netleştirmenizi tavsiye ederiz.

 127. Merhabalar. İstanbul BAM’da görülen işci alacak davam 24.06.2020 tarihi itibariyle e-devlette karara çıkmış olarak güncellendi. Bugün itibariyle henüz gerekçeli karar yazılmadı. (konuyla ilgili özel durumdan dilekçe de yazdım) İlgili hukuk dairesinin kalemi aradığımda karar size tebliğ edilecek yanıtını aldım. Adli tatil başlıyor tamamlanırmı diye sorduğumda adli tatil de olsa karar size tebliğ edilecek dedi. Sorum şu adli tatil öncesi son iş günü, adli tatil süresince karar yazılırmı mahkemelerde bu tür işler görülüyormu.

 128. Yakşamlar avukat bey mahkeme bana 18 ay ceza verdi 2 inci kez tekerrürden mükkere çevirmesine demiş ben napmma lazım 2019 yılinda nisanda olar temiz hakkımı 1 günden kaçirdım napmalıim pskliojim bozuk 2021de infaz vermişler olay islerdimde denetimdeydim ımza bitti bana bi akıl verin

 129. Merhaba hocam. Boşanma davam bittikten sonra mal paylaşımı davam başladı sonuçlanacak ve ben haksız karar olduğunu düşünerek Yargıtay’a gitmeyi düşünüyorum peki bu çıkan karar da olan Mebla artarmı faiz olurmu üstüne

 130. 22.08.2017 tarihinde açılan istinaf davam ne zaman sonuçlanır bunun için ne yapmamız gerekir

 131. 2018de haklı sebepten işten ayrıldım davayı kazandım icra yoluna başvurduk şirket 50 bin tl teminat yatırdı şuan dosya istanbul 51.bölge adliye mahkemesinde nekadar sürer teşekkür ederim.

 132. Kolay gelsın. İyi çalışmalar. Benım iş mahkemedı karara baglandı ve hukuk mahkemesı olarak ıstınaft dosya acıdı. Fakat dosya açılıs tarıhı 15.12.2022. Yanı neredryse 1 sene olucak. Şimfiye kadar somuclanması gerekmezmıydı. Neden bu kadar uzayabılır..

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.