İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri

İşçilik Alacaklarına Uygulanacak Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

**7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesinden önce kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı için zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanmaktaydı. Ancak 7036 Sayılı Kanunun 15. maddesi ile getirilen İş Kanunu ek 3. maddesi ile kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine uyulmaksızın iş sözleşmesinin feshinden kaynaklanan tazminat talepleri için zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiş; zamanaşımı süresi 10 yıldan 5 yıla düşürülmüştür.

İşçi alacakları zamanaşımı süresi.

İşçi alacaklarında hangi faiz uygulanır?

Kıdem tazminatı alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Kıdem tazminatı alacağında zamanaşımı başlangıç tarihi ise iş akdinin feshi tarihidir.
İhbar tazminatı alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
İhbar tazminatı alacağında zamanaşımı başlangıç tarihi ise iş akdinin feshi tarihidir.
  • ÜCRET ALACAĞI:
Ücret alacağı 5 yıl zamanaşımına tabidir.
Ücret alacağında zamanaşımı başlangıç tarihi, talep (dava/icra/ihtar) tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıldır.
Fazla çalışma ücreti alacağı 5 yıl zamanaşımına tabidir.
Fazla çalışma ücreti alacağı zamanaşımı başlangıç tarihi, talep (dava/icra/ihtar) tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıldır.
  • ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI:
Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı 5 yıl zamanaşımına tabidir.
Ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağı zamanaşımı başlangıç tarihi, talep (dava/icra/ihtar) tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıldır.
  • HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI:
Hafta tatili ücreti alacağı 5 yıl zamanaşımına tabidir.
Hafta tatili ücreti alacağı zamanaşımı başlangıç tarihi, talep (dava/icra/ihtar) tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıldır.
  • YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAĞI:
Yıllık izin ücreti alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Yıllık izin ücreti alacağında zamanaşımı başlangıç tarihi iş akdinin feshi tarihidir.
  • KÖTÜNİYET TAZMİNATI ALACAĞI:
Kötüniyet tazminatı alacağı Borçlar Kanununda belirtilen 5 yıllık zamanaşımına tabidir.
Kötüniyet tazminatı alacağında zamanaşımı başlangıç tarihi ise iş akdinin feshi tarihidir.
İşe iade davasında hak düşürücü süre 1 aydır. (Dava öncesinde arabulucuya başvurmak zorunlu)
İşe iade davasında hak düşürücü süre feshin işçiye bildirildiği tarihten itibaren başlar.
Hizmet tespiti davasında hak düşürücü süre 5 yıldır.
Hizmet tespiti davasında hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi hizmetin sona erdiği yılın sonundan itibaren başlar.

İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/14251 E. , 2020/2872 K.

…Ancak davalı vekili 01.12.2015 tarihli dilekçesinde Yargıtay kararından bahsederek, ıslah tarihinden geriye doğru 5 yılın dışında kalan kısmın zamanaşımına uğradığını belirterek iş bu karar doğrultusunda hesaplamanın yeniden ve zamanaşımına göre yapılması gerektiğini belirtmiştir.
Yukarıda belirtildiği üzere davaya karşı yapılan zamanaşımı süresinde değil ise de ıslaha karşı yapılan zamanaşımı defii süresinde olup, Mahkemece ıslaha karşı yapılan zamanaşımı def’i değerlendirilmeden ve bu konuda gerekçe oluşturulmadan yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/26831 E. , 2020/1561 K.

…Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın dava edilebilme özelliği”ni ortadan kaldırır. Uygulamada, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması, dava açma tekniği bakımından, tümü ihlal ya da inkâr olunan hakkın ancak bir bölümünün dava edilmesi, diğer bölümüne ait dava ve talep hakkının bazı nedenlerle geleceğe bırakılması anlamına gelir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca benimsenmiş ilkeye göre, kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması, saklı tutulan kesim için zamanaşımını kesmez, zamanaşımı, alacağın yalnız kısmi dava konusu yapılan miktar için kesilir. Dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması durumunda, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulandığı dönemde, ıslah dilekçesinin tebliğini izleyen ilk oturuma kadar ya da ilk oturumda yapılan zamanaşımı defi de ıslaha konu alacaklar yönünden hüküm ifade eder. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonraki uygulamada, 371/2 ve 319. maddeler uyarınca ıslah dilekçesinin davalı tarafa tebliği üzerine iki haftalık süre içinde ıslaha konu kısımlar için zamanaşımı definde bulunulabileceği kabul edilmelidir.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/13768 E. , 2020/1111 K.

…Davacının haftanın 6 günü 07:30-19:00 saatleri arasında çalıştığı bu çalışmada günlük 1.5 saat ara dinlenme süresi düşülerek haftalık 15 saat fazla mesai yaptığı, ayrıca 01/03/2011 tarihli iş sözleşmesindeki hüküm gereğince 01/03/2011 tarihinden itibaren fazla mesai ücrete dahil olduğundan 270 saatlik fazla mesai süresi haftalık değerlendirilerek ve dosyaya sunulan fazla mesai karşılığında serbest zaman kullanımına dair belgelerde gözetilerek hesaplandıktan sonra, yine aynı oranda karineye dayalı makul indirim yapılıp, kalan tutardan 2010 yılının Mayıs ayı bordrosundaki fazla mesai ücreti tahakkuku mahsup edilerek sonuca gidilmesi gerekirken, talep aşılarak hüküm kurulması hatalıdır. Hesaplama yapılırken, yine dava tarihinden itibaren zamanaşımının gözetilmesi gerektiğide gözden kaçırılmamalıdır.


Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2016/28530 E. , 2020/658 K.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulandığı dönemde süre geçtikten sonra yapılan zamanaşımı definin geçerli sayılabilmesi için davacının açıkça muvafakat etmesi gerekir. Başka bir anlatımla 01.10.2011 tarihinden sonraki uygulamalar bakımından süre geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı define davacı taraf muvafakat etmez ise zamanaşımı defi dikkate alınmaz.Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafından 06/06/2016 tarihinde fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacakları ıslah edilmiş, ıslah dilekçesi davalıya 09/06/2016 tarihinde tebliğ edilmiş davalı ise 14/06/2016 tarihinde bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi ile ıslaha karşı zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Davacının 06/06/2011 tarihinden önce dava dilekçesinde talep ettiği alacaklar dışındaki alacakları zamanaşımına uğramış olup, davacının zamanaşımına uğrayan fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacakları bulunmaktadır. Mahkemece davalının ıslah dilekçesine karşı süresinde ileri sürdüğü zamanaşımı defi dikkate alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/26666 E. , 2019/8172 K.

Taraflar arasında, davacı alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı hususunda uyuşmazlık vardır.
Tahsil talepli belirsiz alacak davasında, dava açılmakla dava tarihi itibarı ile alacağın tamamı için zamanaşımı kesilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 157. maddesi uyarınca, dava süresince tarafların yargılamaya ilişkin her işleminden veya hâkimin her kararından sonra zamanaşımı yeniden işlemeye başlar. Bu nedenle yargılama sırasında alacağın zamanaşımına uğradığından söz edilemeyeceğinden, davacının talep artırım dilekçesi üzerine ileri sürülen zamanaşımı definin de sonuca bir etkisi olmaz.


Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2017/9614 E. , 2019/8212 K.

4857 sayılı Kanundan daha önce yürürlükte bulunan 1475 sayılı Yasada ücret alacaklarıyla ilgili olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmediği halde, 4857 sayılı İş Kanunun 32/8 maddesinde, işçi ücretinin beş yıllık özel bir zamanaşımı süresine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak bu Kanundan önce tazminat niteliğinde olmayan, ücret niteliği ağır basan işçilik alacakları ise 818 sayılı Borçlar Kanununun 126/1 maddesi uyarınca beş yıllık zamanaşımına tabidir. 01.06.2012 tarihinden sonra yürürlüğe giren 6098 Sayılı TBK.’un 147. Maddesi ise ücret gibi dönemsel nitelikte ödenen alacakların beş yıllık zamanaşımına tabi olacağını belirtmiştir.
Kanundaki zamanaşımı süreleri, 6098 Sayılı TBK 148. Maddesi gereğince tarafların iradeleri ile değiştirilemez.
İş sözleşmesi devam ederken kullanılması gereken ve iş sözleşmesinin feshi ile alacak niteliği doğan yıllık izin ücreti alacağının zamanaşımı süresinin fesih tarihinden başlatılması gerekir (HGK. 05.07.2000 gün ve 2000/9-1079 E, 2000/1103 K).

Av. Burak Eğri

“İş Hukukunda Zamanaşımı Süreleri” için 4 yorum

  1. Meraba, 7 sene önce işten ayrılmıştım. Dava masrafım olmadığı için açamadım şimdi duydum ki zamanaşımı beş yıla düşmüş dava açamaz mıyım açsam nolur ? Sağolun

  2. 08.03.2007 de işe başladım 21.09.2018 de iş haklı fesih yapıp işten ayrıldım 2018 ağustos ve temmuz maaşlarım verilmedi haklı fesih yaptım fakat sorum şu 2010 2012 2013 ve 2014 ten 10 adet resmi olarak bankaya yatmamış maaşım gözüküyo geriye dönük mahkemede bu mAaşları alabilirmiyim

  3. İyi akşamlar Burak Bey.Ben 01.01.1989 işe giriş 31.03.2018 çıkışım yapıldı.3500 TL.net ücretle çalıştım.Sizden ricam tüm haklarımı hesaplanması.(kıdem,ihbar,yıllık izin,fazla mesai,UBGT,agi).Bu arada bordroda asgari ücretten gösterildim.Yıllık izinlerimin her yıl sadece 1 haftasını kullandım.Haftasonu ve hafta içi mesai yaptım.Hafta içi genelde en az 1 saat mesai.Tüm resmi bayramlarda çalıştım.Hatta çalışmamın ilk beş yılında yılbaşı ertesi günü saat 13,00 itibaren çalıştım.Şuan dava açsam neleri talep edip ne kadar alabilirim.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.