Türkiye’deki Hukuki Sorunlar ve Dava Avukatı

Türkiye’de Bir Avukatı Vekil Tayin Etmek

Türkiye’de bir avukatı görevlendirmek neden önemlidir? Türkiye kökenli olup Türk vatandaşlığını haiz olmayanlar dışında, çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere günümüzde 6 milyondan fazla Türk vatandaşı yurt dışında yaşamaktadır. Yaklaşık 5,5 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde (Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Belçika, İsveç, Danimarka vb.) yaşamaktadır. 500 binden fazla Türk vatandaşı ise başta ABD, Rusya, Suudi Arabistan gibi Avrupa ülkeleri dışındaki ülkelerde yaşamaktadır.

1961 yılında Almanya ile akdedilen “İşgücü Alımı Anlaşması” ile birlikte ilk göçlerin başlamıştır. O günden itibaren yurt dışında –özellikle Almanya’da- yaşayan Türk nüfusunda belirgin bir artış yaşanmıştır. Uzun yıllar yurtdışında ikamet etmeleri sebebiyle Türkiye’de yaşadıkları hukuki uyuşmazlıkları da artmaya başlamıştır.

Yurt dışında yaşayan Türklerin en çok yaşadıkları hukuki problemler aile hukuku, miras hukuku, gayrimenkul hukuku ve idare hukuku alanlarında yaşanmaktadır. Bir kısmı Türkiye’ye hiç gelmemiş olsa bile ailevi bağlar nedeniyle hukuki sorunlar yaşamaktadır. Türkiye’ye gelebilme imkanı olan vatandaşlar ise genellikle tatil dönemlerinde ve kısa süreli gelme imkanı bulduğundan, yurt dışında yaşayan Türklerin hukuki işlemleri için Türkiye’de bir hukuk danışmanlığı ihtiyacı doğmaktadır. Bu noktada hukuki ihtiyaç duyduğu konuda uzman bir avukatı vekil tayin etmesi yararınadır.

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Aile Hukukuna İlişkin Sorunları

Boşanma, Tanıma ve Tenfiz Davası: (Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması)

Yurt dışında yaşayan Türklerin en fazla hukuki yardıma ihtiyaç duyduğu sorunların temelinde ailevi meseleler vardır. Türkiye nüfusunda kayıtlı evliliğin yabancı mahkeme kararıyla sona ermesi halinde boşanma kararı Türkiye’de kendiliğinden hüküm doğurmamaktadır. Lahey Sözleşmesi ve ek protokolleri ile diğer uluslararası düzenlemeler neticesinde anlaşmaya taraf ülkelerin verdikleri kararların ve düzenledikleri resmi belgelerin birbirlerince tanınması mümkün olmaktadır. Bu kapsamda, yurt dışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli hale gelmesi ve boşanma kararlarının Türkiye kayıtlarına işlenmesi mümkündür.

Kısa süre öncesine kadar bu konuda tek yöntem tanıma davası açmaktı. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle birlikte yabancı ülkede verilen boşanma, evliliğin butlanı ya da iptali kararlarının Türkiye’de tanıma davası açılmadan tanınması mümkün hale gelmiştir. Ancak bunun için öncelikle yurt dışında verilmiş olan kararın kesinleşmiş olması gerekir. Kararın Türk kamu düzenine aykırı olamaması ve tarafların ya da vekillerinin birlikte başvurmuş olması gerekmektedir. Bu başvuru yurt dışındaki Türkiye temsilciliğinde yapılabileceği gibi İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmiş nüfus müdürlüklerine yapılabilir. Ancak burada tanıma tenfizden farklı olarak, bu şekilde idari yollarla boşanmayı nüfusa işletebilmek için tarafların birlikte başvurusu şarttır. Tanıma davasında olduğu gibi bir tarafın davayı açıp diğer tarafın pasif kalması şeklinde bu yolun izlenmesi mümkün değildir. Zira kanunda “tarafların birlikte başvurması” gerekliliği açıkça belirtilmiştir. Bu konuda yetkilendirilmiş avukat tarafından bu işlem yapılabilmektedir.

Bu yol sadece boşanma hükmü olan kararlar için geçerlidir. Kararda velayet, nafaka, tazminat ve benzeri icrai işlem gerektiren bir husus olması halinde tenfiz kararı alınması gerekmektedir. Bu da ancak Türkiye’de açılacak bir dava ile mümkündür.

İsim Değişikliği Davası

Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının pratikte çok ihtiyaç duyduğu bir alan değildir. Ancak günlük hayatın akışı içerisinde zorlukların önüne geçmek amaçlanır. ç,ğ,ı,ş gibi karakterlerin batı Avrupa dillerinde çoğunlukla yer almamaktadır. Ayrıca Türkçe de güzel bir anlamı olan isim, yabancı ülke dilinde kötü bir anlama da gelebilir. Bu nedenle yaşanan sorunların önüne geçilebilmesi için isim değişikliği davaları sıkça başvurulan bir yoldur.

Mirasçılık Belgesi – Veraset İlamı Alınması

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının en sık ihtiyaç duyduğu konulardan birisi veraset ilamının alınmasıdır. Vefat eden kişiden miras kalan malların intikalinin yapılabilmesi için bir veraset ilamı alınması gerekmektedir. Uygulamada nüfus kayıtlarındaki sorunlar nedeni ile bu davaların bir avukat marifeti ile takip edilmesi hak kayıplarının önlenebilmesi adına önemlidir.  Yurtdışında bulunan kişinin bu işlemleri avukatı vasıtası ile takip etmesi gerekmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi – İzaleyi Şüyu Davası Avukatı

Bu dava türü, esasında taşınır taşınmaz tüm mallar için açılabilmekte olup, uygulamada genellikle taşınmazlar için açılmaktadır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşına taşınmaz miras kalması halinde diğer hissedarlar ile iletişimsizlik ve anlaşmazlık hali oluşabilir. Böyle bir durumda, hak sahibi avukatı vasıtası ile açacağı dava ile ortaklığın giderilmesi suretiyle taşınmazın satılarak parasının hisseler oranında paylaştırılmasını ya da mümkün ise taşınmazın fiili olarak paylaştırılmasını talep etmesi mümkündür.

Mirastan Mal Kaçırma Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı mirasçılara nazaran miras bırakana yakın olan diğer mirasçıların kayrılması sıkça yaşanır. Ailevi ve duygusal nedenlerle miras bırakan kişi sağlığında, mirasçılar arasında adaletsizlik yaratacak bir gayrimenkul devri yapmış olabilir. Bu işlem belirli şartlar dahilinde iptal edilerek geriye döndürülebilir. Bu dava türü de yurt dışında yaşayan vatandaşları sıkça başvurduğu bir dava türüdür.

Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davaları

Tapu kayıtlarında yer alan isim, soy isim vb. yazım hatası gibi yanlışlıklar taşınmaz üzerinde işlem yapmayı imkansız hale getirebilmektedir. Yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’ye geliş süreleri kısıtlı olduğu için, tapuda işlem yapmadan önce bu sorunların giderilmesi gerekmektedir. Dava yolu ile tapu kayıtlarında yer alan hatalı kayıtların düzeltilmesi mümkündür.

Haksız İşgalin Önlenmesi ve Ecrimisil Davası Avukatı

Yurt dışında yaşayan kişiler uzun süreler boyunca ülkeye gelemeyebilirler. Bu esnada kendilerine ait taşınmazlarının hak sahibi olmayan üçüncü kişiler tarafından işgal edilmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur. Özellikle uzun süredir yurt dışında bulunan kişilerin arsa ve diğer nitelikteki boş arazilerine haksız olarak ev yapılması, arazinin sair şekillerde kullanılması yaşanan olumsuzlukların başında gelmektedir. Yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlarının haksız olarak işgal edilmesi ve haklarına tecavüz edilmesi halinde bu tecavüzün sonlandırılması için müdahalenin meni davası açılması gerekmektedir. Taşınmazı haksız olarak kullanan kişi de, meydana gelen haksız işgal ile ilgili olarak mal sahibine ecrimisil adında bir tazminat ödemekle yükümlüdür. Taşınmaza tecavüz halinde bu tecavüzün önlenmesi ve haksız işgal (ecrimisil) tazminatı aynı davada talep edilebilir.

Kira Davaları – Tahliye Davaları

Yurt dışında yaşayan kişiler, Türkiye’de sahip oldukları taşınmazları kiraya vermek suretiyle yatırım yapmaktadırlar. Ancak kiralanan bu taşınmazlar ile ilgili olarak kiracılarla bir ihtilaf yaşanması halinde yurt dışında bulunan kişinin Türkiye’deki kiracıya müdahalesi oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle kira ilişkisine ilişkin davaların bir avukat marifeti ile takibi neredeyse zorunludur diyebiliriz. Özellikle kira bedelini ödemeyen kiracılara karşı kira tahsili ve tahliye davaları hukuki uzmanlık gerektirmekte olup bu konularda bir avukattan yardım alınması oldukça önemlidir.

Kiralama, Kira Takip ve Tahsil Danışmanlığı

Her ne kadar uygulamada kiralama, kira takip ve tahsil danışmanlığı hizmetleri genel olarak emlakçılar tarafından veriliyor olsa da; kira sözleşmelerinin bir hukukçu tarafından hazırlanması yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilebilmesi ve yurt dışında yaşayan müvekkilin hukuki güvenliğinin daha yüksek derecede sağlanabilmesi adına oldukça önemlidir. Zira eksik hazırlanmış bir kira sözleşmesi, kiracı ile sorun yaşanması halinde mal sahiplerine olumsuz neticeler yaratmaktadır. Aynı zamanda ödenmeyen kiraların tahsili ve tahliye işlemlerinin avukat olmayan emlakçı, komisyoncu ya da mal sahibinin yakını gibi kişiler tarafından yapılamayacağı dikkate alındığında kira ilişkisinin bir avukat aracılığı ile yürütülmesi kiraya veren kişinin yararınadır.

Taşınmaz Devri Danışmanlığı

Son yıllarda Türkiye’de gelişen inşaat sektörüne paralel olarak yabancıların ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul yatırımları artış göstermiştir. Yurt dışında yaşayıp Türkiye’de bir taşınmaz satın alarak yatırım yapmak isteyen kişiler, Türkiye’de kendi adlarına bu satış işlemlerine iştirak edebilecek kimselere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu noktada söz konusu taşınmazların alım ve satım işlemleri konusunda değerleme raporlarının alınması, işlemlerin takibi ve sarış işlemlerinin yapılması yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve diğer ülke vatandaşlarına vekaleten yapılabilmektedir.

Miras Davası Avukatı

Genellikle kardeşlerden ya da çocuklardan bir kısmının yurt dışında yaşadığı durumlarda Türkiye’de yaşayan kişiler lehine bir takım işlemler yapılmış olabilir. Bu gibi durumlarda hukuka aykırı olan mirastan mal kaçırma işlemlerinin geriye dönük olarak iptal edilmesi mümkündür.

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Tescil Davaları

Yukarıdaki maddede belirtildiği gibi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşının ailevi ve sosyal ilişkilerinin Türkiye’de yaşayan miras bırakana yakın diğer mirasçılara göre daha zayıf olduğu tartışmasızdır. Ancak bu durum miras bırakanın yakınında olan mirasçıya daha üstün bir hak sağlamaz. Ölen kişinin mallarının birini ya da birkaçını hayattayken mirasçılarından birini kayırmak amacıyla devretmesi ülkemizde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Muris muvazaası dediğimiz bu durum karşısında devir işleminin geriye dönük olarak iptali ve mirastan mahrum bırakılan mirasçının hakkını alabilmesi mümkündür.

Reddi Miras Davası Avukatı

Yurt dışında yaşayan bir kişi nasıl reddi miras yapar? Kendisine miras bırakan kişinin sağlığındaki maddi durumu hakkında doğru bir bilgi sahibi olmayabilir. Miras bırakanın borçlu olarak hayatını kaybetmesi halinde kanun gereği bu borç mirasçılarına intikal eder. Hatta ölen kişinin borcu alacağından fazla ise mirasın kabul edilmesi mirasçıyı borca bile sokabilir. Bu durumda mirasçının yasal süreler içinde reddi miras yapması oldukça önemlidir. Bu konunun nasıl olsa Türkiye’ye gitmiyorum şeklinde değerlendirilmesi hatalıdır, zira bu borçlar, kişinin uzun yıllar sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapması halinde bile karşısına çıkabilmekte ve mağduriyetine neden olabilmektedir.

Vasiyetname Düzenlenmesi

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yatırımlarının bir kısmını miras intikali yoluyla ya da satın almak sureti ile Türkiye’de yapmaktadırlar. Çeşitli nedenlerle yurt dışında elde edilen kazançlar son yıllarda Türkiye’ye getirilmektedir. Kişi yurt dışında yaşıyor olsa bile vefatı halinde mallarının nasıl paylaştırılacağı, mirasta bağış yapılıp yapılmayacağı gibi konular resmi şekle tabi bir vasiyetname ile düzenlenmektedir. Vasiyetname düzenlenmesi teknik bilgi gerektiren bir işlem olup bir hukukçu yardımı ile hazırlanmalıdır, aksi halde kişinin vefatından sonra bu vasiyetnamenin geçersizliği gündeme gelebilmekte ve miras bırakanın iradesine aykırı neticeler ortaya çıkabilmektedir.

Yurt Dışında Çalışan İşçinin Tazminat Davası Avukatı

Yurtdışına çalışmaya giden işçilerin Türkiye’de çalışan işçiler gibi tazminat hakkı vardır. Yurtdışına giden işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla mesai ve hafta tatili ücreti alma hakkı vardır. İşçinin yurdışında hizmetine devam ederken bir avukatı vekil tayin ederek davasını açması mümkündür.

Yurt Dışında Yaşayan Kişilere Avukatlık Hizmeti

Özellikle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda taraflar için kesin yargılama süreleri öldürülmüş olduğundan yurt dışında yaşayan kişilerin yasal sürelerde işlem yaparak hak kaybına uğramamaları için davalarını takip etmeleri hayati önem arz etmektedir. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kayıtlı bulunan Türkiye adreslerine, Türkiye’deki yakınlarına tebligat yapılması ya da ilanen tebligat yapılması durumlarında haklarında açılmış olan davalarda haberdar oldukları kabul edilmiş olduğundan bu konuda sıkça mağduriyetler yaşanmaktadır

Avukatla Temsil Zorunluluğu

Almanya gibi bazı yabancı ülkelerin hukuk düzenlerinde avukatla temsil zorunluluğu olmasına rağmen Türkiye’de bir kişinin kendisini (ceza hukuku hükümleri saklı kalmak kaydı ile) avukatı vekil tayin etme zorunluluğu yoktur. Ancak kişinin davasını takip etmesi gerektiği gibi, hukukun karmaşıklığı ve nitelikli hukuki bilgi gerektiriyor olması, özellikle de yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye’deki dava ve diğer hukuki işlemlerini takip etmelerinin fiilen çok zor olması nedeniyle bir avukatı yetkilendirmek zorunda olmaları kaçınılmazdır.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları en çok miras, boşanma ve gayrimenkul hukuku konularında avukat aramaktadırlar. Bu alanlar yurt dışında yaşayan Türklerin en çok ihtiyaç duydukları alanlar olmakla birlikte her olayın özelliğine göre bu kişilerin diğer hukuki meseleler ile idare ve ceza hukukundan doğan ihtilafları da bulunmaktadır.

Yurt dışında yaşayan kimselerin hukuki süreçlerini avukatı vasıtası ile yürütmeleri halinde müvekkillerinin düzenli olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Dosyasını bizzat takip etme imkanı olmayan yurt dışında yaşayan kişinin mutlaka karşılıklı güven içerisinde çalışabileceği bir avukata ihtiyacı vardır. Zira Türk kanunlarına göre dava takip yetkisi sadece kişinin kendisine veya yetkilendirdiği avukata aittir. Yurtdışında yaşayan kimsenin Avukat olmayan bir yakını vasıtasıyla davasını takip etmesi mümkün değildir. Yargı alanında kişiyi yalnızca avukatı temsil edebilir. Yaşanması muhtemel hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerdeki konsolosluklardan vekaletname çıkartarak, disiplinli ve sürekli iletişim halinde olabilecekleri bir avukatı vekil tayin etmek suretiyle görevlendirmeleri son derece önemlidir.


Av. Burak Eğri

“Türkiye’deki Hukuki Sorunlar ve Dava Avukatı” için 5 yorum

 1. Avkuat Bey selamlar.
  Uzun süre rusya da calistim son 14 senedir de almanya da yasiyorum. Sizlere cologne kentinden yaziyorum.
  Rahmetli babamizdan kalan arsalar icin buyuk kardesim bizden habersiz bana da dava acmis. davayi tesaduden turkiye com.tr sitesinden ogrendim. Bu dava ile ilgili ne yapmam gerekir? mal paylasim davasi acmis biz buralarin satilmasini istemiyoruz. Allah kismat ederse mart misan aylarinda turkiyeye gelmeyi pilanliyorum. sizinle gorusmek isterim. Istanbul da bir avukatimiz olsun isterim.
  Saygilar selamlar..

  Abdurrahman Kasak

  1. Abdurrahman Bey merhaba,
   Davanızın niteliğini tam olarak anlayamadım. Tahmin ediyorum ki kardeşiniz ortaklığın giderilmesi davası açmış. Hukukumuzda yargılama süreleri kesindir. Davanızın türü başka olsa da, bu taşınmazların muhafazasını ya da satılmadan paylaştırılmasını istiyorsanız davayı mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Almanya’da yaşadığınız için Türkiye’deki davayı takip etmeniz fiilen imkansız görünüyor. Bu nedenle iradeniz doğrultusunda davayı takip etmesi ve hak kayıpları yaşamamanız için mutlaka en kısa sürede bir avukat ile görüşmenizi ve vekil tayin etmenizi tavsiye ederim. Özellikle davalının yurt dışında yaşadığı uyuşmazlıklarda, davacı taraf davasını davalının yokluğunda yürütebildiği için sıkça mağduriyetler yaşanmaktadır.

 2. Sayın Burak Bey merhaba. Fransa Lyon da yaşıyorum ismim Ünsal. Türkiye de hakkımda bir dava açılmış ama yurt dışında yaşadığımdan dolayı davayı yürütmem imkanım maalesefki bulunmamaktadır. İstanbul da güvenilir bir Avukata ihtiyacım doğmuştur. Öncelikli talebim davanın ne olduğunun öğrenilerek tarafıma bildirilmesidir. İstanbul Kartal da küçük biraderim yaşamaktadır. Kendisi ile görüşerek süreç hakkında bilgi almak isterim. Gurbetçi olmanın memleketten uzakta olmanın böyle zorluklarını yaşıyoruz. Yazınızızda çok güzel yazmışsınız teşekürederim ancak davayı takip etmeye geç kalmış olurmuyum biraz korkuyorum açıkçası. Yardımlarınız için şimdiden teşekürederim. Ünsal Öztürk. Saygılar.

 3. Muhterem Avukat Bey,
  Kiymetli babamizin memlekette bulunan 2 tarlasi ve koy evimizle ilgili kizkardesimizin bir dava acmis oldugunu uzulerek ogrenmis bulunduk. Bu davalarin takibi ve baska bir takim islerimiz icin yardiminizi isteyecegim. Almanya da yasiyorum.

 4. Saygideger avukatlar
  Ben Finlandiyada calisan bir turk vatandasiyim. Finlandiyaya geleli yaklasik 23 sene oldu. Gecensene yani 6.2019 tarhlerinde yaklasik 10 gunlugune oglumla birlikte Alanyaya tatile gittik. Benim gencligimde alanyada gectigi icin Alanyada cok samimi bildigim ve deger verdigim arkadaslar var. Onlardan birinin yanina gittik aksam yemegi icin. O arkadasin restoranti var ve unlu bir restorant adida KASIKARA OCAKBASI restorant. Oglumla birlikte aksam yemegi yedik ve finlandiyaya dönecegimiz gun arkadas ben sizi havaalanina birakayim dedi bizde memnun kaldik.
  Asil sorun burada basliyor. Bizi havaalanina birakan arkadas arabadan indikten sonra benim kendisine maddi yönden yardimci olmami istedi. Sözde cok sikintidaymis. Butun detaylari konustuktan sonra ben kendisine söyle söyledim. Benim yardim edecek durumum ve param yok dedim. Maasim anca finlandiyadan almis oldugum evin geri taksitlerini öduyor geri kalanlada sosyal ve ev ihtiyaclarina kullaniyorum dedim. Demekki cok sikismis olacakki cok israr etti. Bende bankalar vermez ama belki vip bankalarindan yuksek faizli para bulabilirim dedim. Oda bana sana en kisa zamanda ödeyecegim diyerek söz verdi. Herhangi bir senet veya noterden tastikli herhangi birsey almadim cunku almak icin hem zamanimiz yoktu hemde arkadasa okadar guveniyordumki zamanimiz bile olsa aklima gelmezdi noterden tastikli senet almasi. Finlandiyaya gelir gelmez hemen vip bankalarina 10.000 euroluk muraacatta bulundum. Birkac bankadn cevap geldi bir tanesi 10.000 euroyu 10 seneligine yuzde 12 faizle on senelik toplam tutari faiziyle beraber 17.000 euro olan banka bilgilerini arkadasima söyledim oda hemen kabul etti. Bende bankadan hesabima gecen parayi ayni gun arkadasin hesabina aktardim. Aktardigim paranin belgeleri hala duruyor. Paranin ilk taksidi geldi arkadas parayi göndermedi. Sikintilarinin cok oldugunu ve önumuzdeki ayda telafi edecegini söyledi. Ikinci ayin taksidi geldi yine ses seda yok. Kendisini aradigimda karsindan bosandigini ve genc bir kadinla yasadigini söyledi. Demekki birseyler degistirmis onu. O gunden bugune kadar bes kurus para göndermedi. Okadar kolaylik tanidigim halde. Her ay 150 veya 200 euro gönderseydi en azindan taksitleri öderdik. Ama o arkadas okadar canavarlasmiski ve insanliktan cikmiski anlayamadim. Kendisinin luxs hayati vardi. Arabasi villasi ve restoranti. Ama her ay 150 euroyu bile göndermedi. Arkadasla whatsup yazismalarimizin hepsi duruyor. Borcunu inkar etmiyor fakat ödemiyorda. Sizlerin yardiminiza ihtiyacim var. Covid19 dan dolayi tr ye gidemiyorum. Sevgiler saygilar

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.