Ölen Kişinin Banka Kredisi Borcu Ne Olur?

ölenin banka borcu miras

VEFAT EDEN KİŞİNİN SİGORTALI BANKA BORCU

Bilindiği üzere neredeyse tüm tüketici, konut vs. kredi işlemlerinde bankalar tarafından kredi kullanan müşteriye hayat sigortası yapılması şart koşulmaktadır. Esasında kredi kullanan kişiye hayat sigortası yapılmasının amacı kredi kullandıran bankanın ticari bir gereklilik olarak alacağını teminat altına almak istemesidir. Tüketici kredilerinden kaynaklanan bankanın tek taraflı olarak tahsil ettiği kredi masraflarının (dosya masrafı, ekspertiz ücreti, işlem ücreti, dosya ücreti, istihbarat ücreti, ipotek işlem ücreti, başvuru ücreti, sigorta ücreti vs..) iadesinin tartışıldığı dönemde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından hayat sigortası konusu da ele alınmış, Hukuk Genel Kurulunca kredi kullanan kişinin sigorta edilmesinin haksız şart niteliğinde olmadığına, sigorta yapılmasında ve dolayısı ile sigorta ücretinin tüketiciden alınmasında bir hukuka aykırılık bulunmadığına hükmedilmiştir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 04.03.2015 gün ve 2014/13-111 E. 2015/886 K.)

Ancak uygulamada karşılaşıldığı üzere, hayat sigortası konusu amacından uzak neticeler doğurmuş ve bu da sıkça yargılamalara konu olmuştur. Miras bırakanın bankalara olan ve hayat sigortası teminatı altına alınmış borçları için bankalarca sigorta şirketlerine müracaat edilmeden doğrudan vefat eden kişinin yasal mirasçılarına icra takibi ve davalar yöneltilmektedir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 28.03.2019 tarihli kararında, miras bırakanın kullandığı kredinin hayat sigortası ile teminat altına alınmış olması halinde sigorta poliçesi kapsamında öncelikle sigorta şirketine müracaat edilmesi gerektiğine, doğrudan mirasçılara karşı takip başlatılmasının yerinde olmadığına hükmedilmiştir.


T.C

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO:2016/27243

KARAR NO:2019/4131

KARAR TARİHİ:28/03/2019

MURİSİN KULLANDIĞI TÜKETİCİ KREDİSİ BORCUNDAN DOLAYI HAYAT SİGORTASI OLMASINA RAĞMEN MİRASÇILARA MÜRACAAT EDİLMEYECEĞİ.

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıların murisleri … ile imzalanan İhtiyaç … sözleşmesi neticesinde … kullandırılmış olduğunu, borçlu …’ın vefatı üzerine, 29/08/2014 tarihinde, borçlunun mirasçılarına muacceliyet ihtarnamesi tebliğ edildiğini, bakiye borcun 1 hafta içerisinde ödenmesi için süre verildiğini, verilen süre içerisinde borç ödenmediğinden borcun tahsili için murisin yasal mirasçıları hakkında icra takibi başlatıldığını, mirasçıların bu takibe itirazda bulunduğunu ileri sürerek vaki itirazın iptali ile icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, tüketici kredisinden doğan alacak için başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı banka, davalıların murislerine ait … borcunun tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali isteminde bulunmuş, davalı mirasçılar ise, murislerinin kanser hastası olduğunun davacı banka tarafından bilindiğini, … kullananın yaşamsal riski karşısında sigortalandığını, riskin gerçekleşmiş olması nedeniyle ödenmeyen … borcunun sigorta şirketinden talep edilmesi gerektiğini, murisleri …’ın terekesinin borca batık olmasından, yani aktif terekesi olmayan murisin mirasını ayrıca reddetmeye gerek olmadığından, doğal olarak murislerinin mirasını reddetmiş sayıldıklarını, bu durumda borçtan sorumlu olmadıklarını savunmuşlardır.

Mahkemece, muris …’ın 28/02/2014 tarihinde vefat ettiği, dava konusu … sözleşmesine bağlı olarak düzenlenmiş bulunan ve ….11.2013-06.11.2017 tarihini kapsayan hayat sigortasının teminat süresi içerisinde vefatın yani rizikonun gerçekleştiği, davacı bankanın poliçede daini mürtehin sıfatı bulunması sebebiyle vefat tazminatının dava dışı sigorta şirketinden talep etme hakkının davacı bankada bulunduğu ancak kullanılmadığı, davacı bankanın sigorta şirketinden … bu vefat tazminatını talep etmeden müteveffa … mirasçıları hakkında icra takibi ve dava ikamesinin TMK. 3. maddesinde bahse konu edilen iyiniyet kurallarına, … sözleşmesinin 13. maddesine ve incelenen diğer mevzuata aykırı bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlık kullanılan … borcundan dolayı hayat sigortası olmasına rağmen mirasçılara müracaat edilip edilmeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, somut olayda hayat sigortası yapıldığı ve priminin ödendiği, murisin poliçeler üzerinde banka lehine dain ve mürtehin hakkı tesis ettiği uyuşmazlık konusu değildir. Davacı banka mirasçılara karşı icra takibine geçtiğini ve davalıların takibe haksız olarak itiraz ettiklerini beyan ederek eldeki davayı açmış ise de sigorta poliçelerinin üzerinde davacı Banka’nın adına dain ve mürtehin kaydı bulunacağı yazılı olup sigorta şirketinin 01.08.2014 tarihli menfi yanıtına karşı hukuki yollar davacı banka tarafından tüketilmeden mirasçılara karşı takip başlatılması yerinde değildir. Mahkemece, bu husus gözetilerek vaktinden evvel açıldığı anlaşılan davanın usulden reddi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davacı ve davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent gereğince davacı ve davalıların sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın davacıya iadesine, HUMK’nun 440/I maddesi uyarınca tebliğden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/03/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

“Ölen Kişinin Banka Kredisi Borcu Ne Olur?” için 6 yorum

 1. merhaba iyi geceler
  babamın çekmiş oldugu bir kredi vardı hemen hemen yarısı ödendi babam nisan ayında vefat etti sigorta şirketi kalan krediyi ödedi. Çevremizden söyledşklerne göre sigorta tüm krediye yapıldıgı için babamın ödediği kredi ücretini mirascıları olarak geri alma durumumuz var mıdır ?

  1. Merhaba,
   Kredi için yapılan hayat sigortaları genellikle kalan kredi borcunu teminat altına alır ve azalan tutarlarda prim tahakkuk ettirilir. Bu nedenle babanızın sağlığında ödemiş olduğu tutarlar ile ilgili olarak sigorta şirketinin bir sorumluğu bulunmayabilir. Sorunuzun tam cevabı için sigorta poliçesinin detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir.

 2. Eşim bir bankadan 2018 yılında 20 000 tl kredi kullanmış bu kredi bitmeden iki defa daha tüketici kredisi kullanmış,Arıca kredi kartı borcu var ve ek kart borcuda var.Banka 2018 yılı için sigorta yapmadığı için bu borcu karşılamıyor.Dolayısı ile banka bize haber vermeden bir avukat bürasuna icra takibi talimatı veriyor.Şimdi biz ne yapmalıyız

 3. Merhaba babam sigortasini yaptirarak 100 bin tl 36 AY KREDI cekmisti geri odemesi 150 bin tlye yakındı 14.11.2020 tarihinde kalp krizi sonucu vefaat etti ölüm raporunda coklu organ yetmezliği yazıyor.Vefaat ettigi zamana dek 95 bin tl ödemiş olduğunu öğrendik fakat sigorta sirketi bize babamın ödediği kredi miktarini vermedi geri kalan borcu kapattı ve 3 bin küsür lirada bi borç kaldığını beyaan etti.Bizde o zamandan beri ustunde duramadik cahillik ettik simdi ustunde durmak istiyoruz sayenizde .Babamın ödediği miktarı bir dava vs acarak veya yardimlarinizla başka yollarla alabilirmiyiz acaba ? Yardımlarinizi bekliyorum ona göre işbirligi ile yolumuza sizle devam etmek isterim .SAYGILARIMLA

 4. Ziraat bankasından kullanılan 40 bin tl ihtiyaç kredisinin geri ödemesi 48 ay sonunda 53 bin tl olarak çekilmiş. Yaklaşık 40 bin tl lik ana parasını aksatmadan ödeyen babam 02.01.2022 tarihinde vefat etti. Kredinin sigortalı olması borcunun kalan 13.500 tl bankaya ödeyen sigorta şirketi. Dosyayı kapattığını söyledi. Ihtiyaç kredisi zorunlu sigorta poliçesi gereği VEFAT eden babamın bankaya ödediği paranın sigorta şirketi tarafından mirasçılara ödenmesi gerekmiyormu.? Mirasçıların herhangi bir yasal hak talebi varmı.? Bilgilendirirseniz sevinirim

 5. Babam 19 Mayıs 2022 de vefat etti babamın kullanmış olduğu krediye vefat raporunda normal vefat diye rapor geçmiş buna bağlı olarak kalp yetersizliğini kullanmış olduğu ilaçlardan neden gösterip red cvbı aldık yapabilecek bir şey varmıdır saygılarımla beni bilgilendirirmisiniz

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.