Coronavirus Salgını ve Hukuki Süreler

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ülkemizde de görülmesinin ardından birçok kamusal faaliyette kısıtlamaya gidildi. Buna paralel gelişen ani durumla mücadele için TBMM tarafından acil bir kanun çalışması yapılmıştır. Bu doğrultuda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 Sayılı Kanun 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve yasal süreler durdurulmuştur.

7226 Sayılı Kanun Geçici 1. maddesi ile de yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumuna ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen ve bu mevzuat kapsamında hâkim tarafından tayin edilen süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanına bu süreyi 1 defaya mahsus 6 ayı geçmemek üzere uzatma yetkisi verilmiştir. Bu doğrultuda, 30.04.2020 tarih 31114 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yargı sürelerindeki durma tarihi 15 Haziran 2020’ye uzatılmıştır. (2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)

Coronavirüs Nedeniyle Hangi Süreler Durdu?

Geçici 1. maddede belirtildiği üzere corona virüs kapsamında;

 • Dava açma
 • İcra takibi başlatma
 • Şikayet
 • İtiraz
 • İhtar
 • Bildirim süreleri
 • İbraz Süreleri
 • Zamanaşımı ve hak düşürücü süreler.
 • Zorunlu idari başvuru süreleri
 • Bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin süreler,
 • Arabuluculuk süreleri
 • Uzlaştırma süreleri
 • İdari Yargılama Usulü Kanununda, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren tüm diğer kanunlardan doğan süreler ve bu mevzuat kapsamında hakim tarafından tayin edilen süreler
 • İcra iflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin mevzuattaki diğer süreler, nafaka hariç olmak üzere tüm icra iflas işlemleri, yeni takip başlatılması, ihtiyati haciz kararı alınması ve infazına yönelik tüm süreler durmuştur.

İşlemeye Devam Eden Süreler Hangileridir?

 • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri
 • CMK’da düzenlenen koruma tedbiri süreleri,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanununda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler
 • İcra İflas Kanunu Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında satış gününün durma süresi içinde kalması halinde bu satışlar için talep aranmaksızın satış günü verilir.
 • Durma süresi içerisinde İcra İflas Kanunu Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında yapılan ödemeler kabul edilir.
 • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder.

Tüketici Hakem Heyetleri İçin Belirlenmiş Olan Sürelerin Durumu

02.05.2020 tarih ve 31115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tüketici hakem heyetlerinin toplantılarının yapılmasının ertelenmesi ve tüketici hakem heyetlerinin faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları bazı sürelerin durdurulması 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda; hakem heyetlerince ilgili kişilerden istenen bilgi ve belgelerin sunulması için verilen, bilirkişilere raporlarını hazırlamaları için verilen sürelerle ve tüketici hakem heyetleri kararlarının taraflara tebliğ edilmesi için belirlenen sürelerin tamamı 13 Mart 2020 ile 15 Haziran 2020 tarihleri arası dönem için durdurulmuştur. Yargısal sürelerde olduğu gibi durma tarihinden sonraki gün başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır.

Yargıda Duran Süreler Nasıl Hesaplanacak?

Geçici 1. maddede açıklandığı üzere; durma süresinin başladığı tarih itibariyle, bitimine 15 gün ve daha az kalmış süreler tamamı, durma tarihinin bitiminden sonraki gün başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Bu durumda, 30.04.2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı gereği 16 Haziran 2020 tarihinden itibaren 15 gün uzamış sayılacaktır. Durma tarihinden önce işlemeye başlamış ve durmuş olan olan bir yasal süre, durma tarihi itibariyle 15 günden fazla süre olması halinde kalan süre kadar uzamış olacaktır.

Durma süresinin uzatılmasına dair kararda, yukarıda sayılan sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020’ye uzatılmıştır. Ancak salgın hastalık tehlikesinin azalması/atlatılması gibi olumlu gelişmeler olması halinde bu tarihlerin yeniden değerlendirilerek geri çekilme ihtimali de bulunmaktadır.

İşçilik alacaklarında zamanaşımı süreleri için tıklayınız

Av. Burak Eğri

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.