Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücret Tarifesi (2020)

avukatlık asgari ücret tarifesi

2020 Yılı Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Tarifesi (İstanbul Barosu)

Aşağıda yer alan tavsiye niteliğinde en az ücret tarifesi, İstanbul Barosu Yönetim Kurulunca kabul edilerek öneri niteliğinde meslektaşlara duyurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu tarife, İstanbul Barosu Başkanlığınca avukat-müvekkil arasında belirlenecek akdi vekalet ücreti için tavsiye niteliğindedir. Piyasa şartları, avukatın harcayacağı emek ve paranın alım gücü birlikte değerlendirilerek belirlenmiştir. Taraflar, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen sınırlar altında kalmamak kaydı ile akdi vekalet ücretini serbestçe belirleyebilirler.

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar  6.750,00 TL
2  Mirasçılık belgesinin alınması  3.750,00 TL
3  Tahliye Davası  8.500,00 TL  ’den az olmamak üzere yıllık  kira bedelinin %10’u
4  İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası  8.500,00 TL  ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u
5  Vesayet ve Kayyım Davaları  6.750,00 TL
6  Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar  7.000,00 TL
7  Mirasçılık belgesinin iptali Davası  7.000,00 TL
8  Mirasta defter tutulması  7.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
9  Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları
 a) Davacı Vekilliğinde  7.200,00 TL  ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
 b) Davalı Vekilliğinde  6.250,00 TL  ‘  dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i
10  Delil tespit istemi  4.400,00 TL
11  Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  6.400,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
12  Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)  3.500,00 TL
B- ASLİYE HUKUK  MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları  7.400,00 TL
2  Tenkis ve Mirasta iade Davası  9.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
3  Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası  11.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
4  Vasiyetnamenin iptali Davası  11.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
5  Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
6  Tapu iptali ve Tescili Davaları  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
7  Şuf’a Davası  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
8  Geçit Hakkı Davası  9.000,00 TL
9  Ecrimisil Davası  8.500,00 TL  ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
10  Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  8.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
11  Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davaları*  9.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasıı  7.800,00 TL
13  Tespit Davası  7.600,00 TL
14  Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava  10.600,00 TL
15  Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava  9.000,00 TL
16  Tenfiz ve Tanıma Davaları  9.000,00 TL
17  Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları  8.700,00 TL
C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
 1  Evlenmeye izin,  İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar  6.000,00 TL
 2  Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb)  7.600,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u
 3 Boşanma Davaları
 a) Anlaşmalı  7.000,00 TL
 b) Çekişmeli  10.000,00 TL
 c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
4  Nesebin reddi, Tashihi ve Babalık Davaları  9.000,00 TL
5  Nafaka Davası  6.200,00 TL
6  Evlat Edinme Davası  7.400,00 TL
7  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin önlenmesine dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar  4.000,00 TL
8  Tenfiz Davası  8.500,00 TL
 D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Tüketici Mahkemeleri  7.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  Tüketici Hakem Heyetleri  2.750,00 TL
E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR
1  Menfi tespit ve İstirdat Davaları  8.900,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  İstihkak Davaları  8.900,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
3  İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)
 a) Duruşmalı  6.000,00 TL
 b) Duruşmasız  4.000,00 TL
 c) İcra Ceza  4.000,00 TL
4  İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal Davaları  8.800,00 TL
5  İhlalenin feshi davası
 a)Taşınabilir mal ihaleleri  6.300,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 b)Taşınmaz mal ihaleleri  10.800,00 TL  ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
6  İcra Takipleri
 a) Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri  6.300,00 TL  ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u
 b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri  6.700,00 TL
7  Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları  6.300,00 TL
F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER
1  Hukuk Davaları**   7.600,00 TL
2  Ceza Davaları
 a) Şikayet ve takibi  5.000,00 TL
 b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği  8.000,00 TL
 **Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.
G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Değeri parayla ölçülebilen Davalar  6.500,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
2  Değeri parayla ölçülemeyen Davalar  6.500,00 TL
H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  İptal Davası
 a) Duruşmalı  10.000,00 TL
 b) Duruşmasız  8.000,00 TL
2  Tam yargı Davası
 a) Duruşmalı  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 b) Duruşmasız  8.000,00 TL
3  Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar
 a) Duruşmalı  10.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 b) Duruşmasız  8.000,00 TL
4  4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar
 a) Bölge İdare Mahkemesinde  5.000,00 TL
 b) Danıştay’da  7.600,00 TL
5  Danıştay’da ilk derecede görülen davalar
 a) Duruşmalı  12.000,00 TL
 b) Duruşmasız  10.000,00 TL
 I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1  Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi
 a) Sanık Müdafiliği  14.400,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği  11.500,00 TL
2  Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi
 a) Sanık/SSÇ Müdafiliği  10.200,00 TL
 b) Mağdur/Katılan Vekilliği  7.500,00 TL
3  Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği  4.400,00 TL
4  Disiplin Mahkemesi  6.600,00 TL
J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1  Büroda sözlü danışma
 İlk bir saat için  1.400,00 TL
 Bir saati aşan her saat için  750,00 TL
2  Yazılı danışma  3.000,00 TL
3  Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma
 İlk bir saat için  2.750,00 TL
 Bir saati aşan her saat için  1.700,00 TL
4  İdari Mercilerde Vekillik  3.250,00 TL
5  İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme  3.000,00 TL
6  C.Sav. Şikayet Dilekçeleri  3.000,00 TL
7  Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler  3.500,00 TL
8
 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri
 4.500,00 TL
9  Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler  9.500,00 TL
10  Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi  5.000,00 TL
11  Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında)  7.500,00 TL
12  İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma  4.500,00 TL
13  Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler  11.500,00 TL
14  Ceza yahut İdari soruşturmada müdafilik, vekillik  4.400,00 TL
15  Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)
 a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  6.600,00 TL
 b) Kooperatif
   ba) 100’den az üyeli  6.300,00 TL
   bb) 100’den yukarı üyeli  7.600,00 TL
 c) Anonim Şirket
   ca) 250.000 TL.den az sermayeli  8.000,00 TL
   cb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli  9.500,00 TL
16  Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)  5.500,00 TL
17  Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Arttırımı
 a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler  6.500,00 TL
 b) Kooperatif  7.500,00 TL
 c) Anonim Şirket  9.000,00 TL
18  Şirket Genel Kurul İşlemleri
 a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş.  6.000,00 TL
 b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş .  7.200,00 TL
 c) Ortak sayısı 50’ye kadar koop.  8.600,00 TL
 d) Ortak sayısı 50’den fazla koop.  9.900,00 TL
19  Şirket Pay Devri  6.200,00 TL
20  Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri  13.800,00 TL
21  Sayıştay Davaları  14.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
22  Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri  6.000,00 TL
23
 Arabuluculukta Taraf Vekilliği
 4.400,00 TL  ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
24  Anayasa Mahkemesi
 a) Yüze Divan Sıfatıyla Bakılan İşler  23.500,00 TL
 b) Bireysel Başvuru
     Duruşmalı işlerde  12.000,00 TL
     Duruşmasız İşlerde  8.500,00 TL
25  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri
 a) Duruşmalı  28.000,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 b) Duruşmasız  19.800,00 TL  ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
26  Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve  sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri  6.300,00 TL
Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.

Resmi Gazetede yayımlanan 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

“Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücret Tarifesi (2020)” için 30 yorum

 1. Sayın avukat bey ben 1992 ile 1994 yılları arasında kuveytte çalıştım kesin dönüş yaptıktan sonra 1995 yılında adıyaman emniyet müd, lüğünde pasaportumu değiştim kuveytte kullanmış olduğum pasaportumu değişimde adıyaman emniyet müdürlüğü pasaport şube iade etmedi dosyama koydu yurt dışı borçlanması için pasaportumu istediğimde bana arşiv bölümünü su bastığı pasaportumun kullanılmaz hale geldiği ve imha komisyonu kararı ile 2013 yılında yakılarak imha edildiği yazan yazılı bir evrak verildi yurt dışına karayolu ile çıkmıştım hudut kapısında çıkış kaydım bulunmuyor ama atatürk hava limanında ülkeye girişim görünüyor konsoloslukta pasaportum olmadığı için yardımcı olamayacaklarını söylüyorlar iş yeri kapanmış onun için ben yurtdışında çalıştığımı ispat edemiyorum ne yapmam gerekiyo teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim saygılar

   1. Mrb efendim . Ben bundan yaklaşık 5 ay önce sosyal medya üzerinden haber sunucusu ” x ” şahısa küfür etmişim oda bana hakaret davası açmış , ifademi verdim 3 ay kadar sonra çagirilirsin dediler. Uykularim kaçtı resmen bunalıma girdim , cezaevi yada para cezasi vs olurmu acaba . Uzun yıllardır çalışmıyorum ve cidden yaptığım şeyden utanıyorum. Hayatım boyunca adliyeye çıkmış hakim görmüş biri değilim. Sizce avukat tutmalimiyim , nasıl bir yol izlemem gerek lütfen bana yardımcı olun hayırlı aksamlar .

 2. Sayın Avukat bey
  2005 giriş sigortam 4470 gün primim var Balıklı Rum Hastanesinde 01.07.2011 itibaren çalışmaktayım 07.08.2017 de doğum iznine ayrıldım doğum sonrası bebeğim yaklaşık 2 ay küvez de kaldı taburcu olduğunda sol kolu hareketsizdi brakial pleksus tanısı kondu şimdi Fizik tedavi alıyor ayrıca evdede egzersiz yapıyorum ücretsiz izin istedim en fazla 3 ay verebiliyorlarmış bende o zaman çalışamayacağını istifa etmek zorunda kaldığımı söyledim tazminat vermiyorlar alabilmek için ne yapmalıyım.
  Teşekkürler..

 3. Sayın avukat bey, Kiraciya icra takibi için dava açmak istiyorum.6 aydır kira ödemiyor. Noterden ihtar cektim ve sonrasinda evden kacmis. sözleşme hala devam etmesine rağmen evden kaçmış ve telefonlarimi açmıyor. Ve dava acsam kazansam da serbest çalışan biri olduğu için gelirim yok diyerek kira borçlarından kurtulabilirmi. Yoksa kira bedellerini alabilirmiyim. Ve yeni adresininin yerini bilmiyorum.Tesekkurler.

  1. Borçlunun gelirinin olmaması borçtan kurtulabileceği anlamına gelmemektedir. Alacağınızı bugün tahsil etme imkanı olmasa bile ileride yine haciz yapmanız mümkündür.

 4. Merabalar 8 yıl önce eniştem belediye de çalışırken iş kazası sonucu vefat etti suan tam 8 yıl oldu eniştem öldüğünde Teyzem hamileydi ve hicbisey vermediler bilezikleri vs felan neyse Avkt tuttuk ama 300 bin tazminat açtığını ne eniştemin ailesinin itirazindan dolayı sonuclanmadigini söyledi neyse geçen ay sonuçlandı teyzem 120 bin aldı merhumun kardeşleri annesi felan hepsi aldı ve avukat ta kendine 30 bin almış teyzemin okur yazar olmadığı için bişey de dememiş 300 binden nasıl bu 120 bin olmuş bundan anlamıyorum avukattan dosya felan alması yada hesap yapması gerekiyomu hicbisey dememiş avukat parayı hesabına atmış 30 binde kendisine almış bu kadar

 5. Mal paylaşımı davasında ,mahkeme Ankara’da,ev Ankara’da ,evin değeri 300.000.00(ücyüz bin) TL birde farklı ilde denizlide üç parça(3+2+2) 7 dönüm , dönümü maksimum 6.000.00 (altı bin) TL olan taşınmazın avukatlık ücreti ne olur bana yardımcı olurmusunuz. Saygılar selamlar

 6. Merhaba ben arsa aldım tapuda arsa bedelini düşük göstermiştik diğer arsa ortağı şufa davası açtı bizde tedbir koydurmadığı için bu arada başka birine sattık sonra mahkemede aradaki farkı tazminat olarak istediler ve mahkeme kararı sonuçlandı şimdi temyize gitcek bu parayı bizden alabilirmi birde tekrardan izaleişuur davası açabilirimi

 7. Merhaba avukat bey bn 11 inci yin 7 ‘sinde işten çıkarıldim bana 6 bine yakın tazminat in yazılı olduğu bir kağıt imzalattilar ve işten çıkışımi yaptılar ve şuanda ne tazminatimi alabildim nede 2 bin lira maaşımi alabildim .isverenden hiçbiriyle iletişime geçemiyorum diğer işten çıkarılan arkadaşlardan bnm gibi mağdur tazminat fln alamadılar bnm haklarımi alabilmek için ne yapmam gerikiyor

 8. ben evli bi cocuk babasiyim.carpisma sonucu mydana gelen olayda kanit olmadigi halde sucsuz oldugum halde karsi taraf sikayetci oldu iki yil hapis cezsi aldim itiraz ettim . itirazim kabl olurmu. sicilim tertemiz. sucsuzum.ama ceza aldim. paraya cevrilmiyo. ayrica karsi trafin avukat masrafida bna yuklendi. ne yapmaliyim. sizce ne olur. lutfen bilgilendiri n.

 9. Sayın avukat:yıllar önce evimizin yanından arsa aldık ve babamın üzerindeydi. 2015 yılında kat karşılığı firmaya daire yapılması için anlaştık. Babam 2016da felç geçirdi ve halen konuşma bozukluğu çekiyor. Vasi olarak atandım. Sulh hukuk mahkemesine başvurdum hakim olmaz diyor. Tanık olarak bütün aile bireyleri dinlensin dedim hakime. O da bana beyanla olmaz bu işler dedi. NE yapmam lazım. Nasıl bir yol izlemeliyim? Bina bitmek üzere ve kendi evimi alamıyorum satamıyorum nasıl bir hukukmuş anlamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

 10. Sayın Avukat Bey,ben burnumdan 2018’de hem sağlık hemde estetik burun ameliyatı oldum.Fakat sonuç istediğim gibi olmadı,doktorum var olan hatalarını kesinlikle kabul etmedi.Bende 50 .000 tl dava açtım.Avukatım davayı kazanırsak,ki bilirkişiler doktorlardan yana bir karar verirler diyor şimdiden kaybedebiliriz davayı hazırlıklı olun gibi şeyler söylüyor.Maddi ve manevi tazminat en fazla 25 bin alırsınız diyor.Fakat dava 2 sene sürebilirmiş, benim yaptıracağım 2.burun ameliyatı (2 sene sonra 25 bin olacak.)Ve davayı kaybedersem karşı tarafın masrafları v.b bütün para ameliyat ve avukat masraflarına gidecek ve manevi yönden hiç bir şey alamayacağım.Avukatıma 5 bin tl ödedim.1.500 tl masraflar tuttu.Merak ettiğim avukatım benden fazla paramı talep etmiş ?birde davayı kaybetse bile bu parayı ödemem gerkiyor mu kendisine?

  1. Merhaba,
   Avukatlık ücreti konusundaki sorunuza bir şey söylemem doğru olmaz. Yaptığınız anlaşma kapsamında davanın sonucu ne olursa olsun görevini özenle yerine getiren avukatın ücrete hak kazanacağı bir gerçektir. Dosyanız hakkında tereddütleriniz varsa başka bir avukattan profesyonel yardım ve görüş almanızı tavsiye ederim.

 11. Sayın hocam kısaca anlatmak isterim ki.eski oturduğum binadan bir şahıs( 2 3kere komşuluk babında gurusmuslugum vardir)benden şikayetçi olmuş beni tehdit etti telefonla arayıp diye arabamı çizmiş beni dogdurttu gibisinden 3 dosya var. kasten yaralama tehdit mala zarar verme.polise ifade verdim.savciliga gönderdicez dedi polis.simdi benim nasıl yol izlemem gerek.iftiradan başka birsey değil bu. Karşı dava alabilirmiyim acaba.tanimam etmem bu sahsi .tskler.

 12. Sayın hocam kısaca anlatmak isterim ki.eski oturduğum binadan bir şahıs( 2 3kere komşuluk babında gurusmuslugum vardir)benden şikayetçi olmuş beni tehdit etti telefonla arayıp diye arabamı çizmiş beni dogdurttu gibisinden 3 dosya var. kasten yaralama tehdit mala zarar verme.polise ifade verdim.savciliga gönderdicez dedi polis.simdi benim nasıl yol izlemem gerek.iftiradan başka birsey değil bu. Karşı dava alabilirmiyim acaba.tanimam etmem bu sahsi .tskler.ist basak şehirden.

 13. Avukat Bey Benim Bir Ceza Davam Var 4 Yil Gibi Bir Ceza Bekleniyor Tck 31/3 yaş küçüklüğünden kaça iner bu ceza yardimci olursanız cok sevinirim?

 14. Avukat bey ben 11.06.2011 yılında beni tecavüz sonucu hamile bırakan erkek arkadaşıma kaçmak zorunda kaldım ama bunu şu ana kadar kimseye söyleyemedim.şimdi 2 oğlum var ve ben artık şiddet görmeye başladım son 2 seneye kadar sözlü şiddet ti fakat artık dövmeye başladı.çocuklar da buna şahit oluyor ve üzülüyorlar ben çalışmaya kendi ayaklarım üzerinde durmaya başlayınca paranoyak gibi hep bi şüphe içinde bu arada benim resmi nikahım yok çünkü evliymiş.ben bunu sonradan öğrendim.şimdi velayet davası açsam çocukları alabilir miyim? Çocuklar biri 7 biri 5.5 yaşında

 15. Hocam asker eşi olmak için bir tahkikat uygulamıyordu fakat 682 khk ile zorunluluğu kalktı deniliyor ve bu tahkikatta nelere bakılıyor geçmiş otel bilgileri , tanı tedavi bilgileri ne gibi durumlarda olumsuz tahkikat sonucu verir? Örneğin ahlak kapsamında iffetsiz biri ile evlenmek diyor ne şekilde kişi iffetsiz olarak kayıtlara geçer

 16. Sayın Avukat Bey,
  Vasiyetname Tenfiz Davası gerektiren bir arsamız var. Bunun için Avukatlık Ücreti veya mahkeme masrafları ne kadar tutar acaba. Bilgi verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar…

 17. Sayın Avukat bey,
  Akçaabat’ta bir sitede (işletme kooperatifi) evim var. Evimin bahçesine bakmaya gittiğimde, üç ağacımın kesilmiş olduğunu gördüm. Site yönetimi kesmiş. Bundan birkaç yıl önce genel kurulda karar alınmış ağaç boyları 1 metreden yüksek olmayacak diye. O yüzden kesmişler.

  Genel kurul kararını bildirmişler evlere postayla. Benim sorum şu:
  1- Site yönetimi bana bir uyarıda bulunmadı. Bunu yapması gerekmez miydi?
  2- Site yönetimi benim tapulu evimin bahçesine girip ağaç kesebilir mi?

  Görüş bildirebilirseniz çok sevinirim.
  Saygılar.
  not: Eşimden habersiz yazdığım için izninizle telefon numaramı veremiyorum.

 18. Merhaba avukat bey ben bundan 2 gün once internetten taniştiğım bayan ilr goruntulu bir konuşma gerceklestirdim bu karşimdaki şahsın bilgisayar programı oldugu ortaya cıktı ve benim mustehcen videolarımı ve resimlerimi eline gecirdi bununla alakalı beni tehtid , santaj ve haksız kazanç elde etmek istemesi suretiyle tekdit ediyor 3. Şahıslara aileme ve çevreme bu görüntüleri yollayacağını karşılığında para talep ettiğini söylüyor konuyu olayın akabindrki sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayette bulundum bunun yanı sıra videonun çekildiği programın yapımcılarına yurtdışına konuyla alakalı mail attım ücretsiz sürüm takibi yapamadıklarını dile getirdiler bir çok telefon uygulaması telefona erişim izni olmadan ücretsizde dahil olsa programlarının demolarını sunmadıklarını biliyorum kendilerininde bu tip bir yasadışı olaya karıştıklarını öne sürdüm zira resimlerimin üzerinde bu şirketin ismi görünmektedir bu şirkete dava açmam mümkünmüdür bu konu beni gercekten çok zor duruma düşürdü bekâr bir birey olmama rağmen psikolojim bozuldu resmen cevaplarsanız memnun olurum iyi günler iyi çalışmalar dilerim.

 19. Merhaba şahsın birine 10bin tl lik bir mal sattım tam 40 gun oyaladi satisima dair hicbir belgem yok ama şahitlerim var paramı alabilmek için şahısla bir araya geldiğimizde bizi açıkça dolandırdığını oyun oynayarak zaman kazanmaya çalıştığını itiraf etti konuşmanın arasında hakaret ederek tahrikte bulundu ve malesef küçük çaplı bir kavga oldu şahsın olaydan sonra karakola giderek benden şikayetçi olduğunu bu sırada kendisinin de başka bir alacak verecek hususunda tahutu ve bu tahutten dolayi cezasi oldugundan alı konarak cezaevine götürüldüğünü biliyorum bu şahıs benim sadece adımı ve telefonumu bilmekte sizce ne yapmalıyım tesekkurler

   1. Merhabalar bizim ailecek senet ve borca itiraz davamız vardı Açtığımız davayı kazandık Dava başlamadan önce ve dava sürecinde de avukatlık ücretlerini, avukatımızın bizden istediği tüm ücretleri eksiksiz yatırdık. Avukatımız bizden şimdi de davayı kazandığımız için bizden (dosyada adı geçen davacıların her birinden) ayrı ayrı ücret istiyor.Bu ücret şu an bizi maddi olarak çok zorlamaktadır. Avukatın dava öncesinde ve sürecinde ücretlerini tam almasına rağmen dava sonucunda bizden ücret talep etmesi yasal mıdır? Bilgilendirirseniz çok sevinirim

 20. Merhaba,

  01 Temmuz 2019 Tarihinde bir beyaz eşya mağazasından 3.000 TL değerinde eşya satın aldım, ödemenin yarısını nakit yarısını ise kredi kartım ile yaptım. Ne yazık ki aldığım türlü bahaneler ile eşyaları teslim etmiyorlar, elimde sadece kredi kartı ödeme makbuzu ve 1 adet el yazısı ile yazılmış sipariş formu mevcut. Bu konuda nasıl bir dava açabilirim, nasıl bir yol izleyebilirim.

Avukata Sor

Diğer okurlarımızın da faydalanması amacıyla sorunuz bu sayfada yayımlanacaktır. İletişim bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Sorunuzla ilgili ek bilgi almak veya bilgi vermek için size ulaşabiliriz. Telefon numaranız gizli tutulacaktır.